Verksamma ämnen i växtskyddsmedel

Innehållsförteckning:

Verksamma ämnen i växtskyddsmedel bedöms gemensamt inom EU. För att ett växtskyddsmedel ska kunna godkännas nationellt så måste först det verksamma ämnet, som ingår i medlet, vara godkänt på EU-nivå.

Bedömningen av verksamma ämnen sker enligt principer och kriterier i EU:s växtskyddsmedelsförordning. De verksamma ämnen som bedöms vara godtagbara ur hälso- och miljösynpunkt listas i genomförandeförordningen om godkända verksamma ämnen.

Verksamma ämnen är godkända för en begränsad tidsperiod. Därefter ska ämnena utvärderas på nytt. Du kan söka information om verksamma ämnen och hur länge de är godkända i EU Pesticide database.

EU Pesticide database Länk till annan webbplats.

Ansökan och utvärdering

Om du vill ansöka om godkännande av ett nytt verksamt ämne i växtskyddsmedel finns information om hur du gör hos EU:s direktorat för hälsa och konsumentskydd.

Om ansökan hos EU:s direktorat för hälsa och livsmedelssäkerhet. Länk till annan webbplats.

Varje verksamt ämne som ett företag ansöker om godkännande för utvärderas av en utpekad medlemsstat. Alla medlemsstater har möjlighet att kommentera utvärderingarna. Den Europeiska livsmedelsmyndigheten Efsa sammanställer en rapport som lämnas till Europeiska kommissionen. Sedan röstar medlemsstaterna om ett ämne ska godkännas eller inte. Rapporter om riskbedömningar av ämnen finns på Efsas webbplats.

Om ansökan på Europeiska livsmedelsmyndigheten Efsas webbplats. Länk till annan webbplats.

Verksamma ämnen med låg risk

Om utvärderingen inom EU visar att ett verksamt ämne är betydligt mindre farligt än andra, kan ämnet godkännas som ett verksamt ämne med låg risk. Ett verksamt ämne med låg risk ska bland annat uppfylla de särskilda kriterierna i bilaga II till EU:s växtskyddsmedelsförordning, utöver de grundläggande kraven för godkännande av verksamma ämnen. Verksamma ämnen med låg risk får godkännas för en period på högst 15 år istället för 10 år som gäller i normalfallet.

EU-kommissionen uppdaterade i augusti 2017 kriterierna för verksamma ämnen med låg risk i bilaga II till EU:s växtskyddsmedelsförordning. Kriterierna innebär bland annat att ett ämne inte kan betraktas som ett ämne med låg risk om det klassificeras som farligt för vissa hälso- och miljöfarliga egenskaper. De nya kriterierna i bilaga II framgår av ändringsförordning (EU) nr 2017/1432 till EU:s växtskyddsmedelsförordning.

Ändringsförordning (EU) nr 2017/1432 till EU:s växtskyddsmedelsförordning. Länk till annan webbplats.

Verksamma ämnen som är godkända som ämnen med låg risk listas separat i förteckningen över godkända verksamma ämnen i förordning (EU) nr 540/2011. Ämnena går också att söka fram i EU Pesticide database. Fram till januari 2021 har 24 verksamma ämnen godkänts som verksamma ämnen med låg risk. EU-kommissionen har även publicerat en preliminär lista över ämnen som utifrån de nya kriterierna bedöms kunna uppfylla kraven för verksamma ämnen med låg risk.

Verksamma ämnen som utgår inom EU

Information om ämnen som inte har fått förnyat godkännande inom EU, och som är relevanta för den svenska marknaden, finns på vår webbsida om verksamma ämnen som utgår. Där finner du även länkar till EU-besluten om att inte förnya godkännandet för respektive ämne.

Läs mer om verksamma ämnen som utgår inom EU

Verksamma ämnen i fokus - glyfosat, neonikotinoider med flera

Via läkarna nedan når du sidor som mer ingående behandlar några enskilda ämnen och ämnesgrupper som varit i fokus under senare år.

Läs mer om det verksamma ämnet glyfosat

Läs mer om neonikotinoider som verksamma ämnen

Läs mer om kaliumfosfit

Regler

Här hittar du reglerna för växtskyddsmedel

Senast uppdaterad 22 juni 2021