Anståndsperioder för utfasning av växtskyddsmedel

När ett produktgodkännande för ett växtskyddsmedel har upphört att gälla kan medlet fortsätta säljas, lagras eller användas enligt generella anståndsperioder. De generella perioderna gäller om inte Kemikalieinspektionen har fattat ett särskilt beslut om anstånd.

När ett produktgodkännande för ett växtskyddsmedel upphör får Kemikalieinspektionen besluta om anstånd för utfasning. Generella anståndsperioder finns i 2 kap. 8 § i Kemikalieinspektionens föreskrifter KIFS 2008:3 om bekämpningsmedel. De generella anståndsperioderna är sex månader för att sälja och distribuera medlet samt 18 månader för att lagra, använda och bortskaffa befintliga lager.

Kemikalieinspektionen fattar även beslut om anstånd för enskilda medel. Beslutade anståndsperioder som gäller för enskilda växtskyddsmedel publiceras i bilaga 3 till KIFS 2008:3. I bilaga 3 framgår vilka sista datum som gäller för försäljning och distribution samt för lagring, användning och bortskaffning för enskilda medel.

Beslut om anstånd för ett enskilt medel gäller direkt för innehavaren av produktgodkännandet. Till dess att slutdatum för enskilda medel publiceras i bilaga 3 gäller de generella anståndsperioderna för återförsäljare och användare. 

Om ett produktgodkännande har ändrats så att medlet har fått ett nytt registreringsnummer, gäller anståndsperioderna för utfasning för medel märkta med det äldre registreringsnumret.

Här kan du hitta bilaga 3 till KIFS 2008:3 med slutdatum för utfasning av enskilda medel.

Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:3) om bekämpningsmedel.

Du kan också hitta slutdatumen för anståndsperioderna för enskilda medel i vårt bekämpningsmedelsregister.

Gå till bekämpningsmedelsregistret.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Ja Nej