Anståndsperioder för utfasning av växtskyddsmedel

När ett produktgodkännande för ett växtskyddsmedel har upphört att gälla kan Kemikalieinspektionen besluta om anståndsperioder då medlet får fortsätta säljas, lagras eller användas. Generella perioder finns om inte Kemikalieinspektionen har fattat ett särskilt beslut om anstånd för ett enskilt medel.

Kemikalieinspektionen får besluta om anståndsperioder för utfasning när ett produktgodkännanden för växtskyddsmedel upphör. De maximala anståndsperioder som kan beslutas anges i EU:s växtskyddsmedelsförordning.

I 2 kap. 8 § i Kemikalieinspektionens föreskrifter KIFS 2008:3 om bekämpningsmedel finns generella anståndsperioder. Dessa motsvarar de maximalt tillåtna enligt EU:s växtskyddsmedelsförordning och är sex månader för att sälja och distribuera medlet samt 18 månader för att lagra, använda och bortskaffa befintliga lager.

Kemikalieinspektionen fattar även beslut om anstånd för enskilda medel. Beslutade anståndsperioder som gäller för enskilda växtskyddsmedel publiceras i bilaga 3 till KIFS 2008:3. I bilaga 3 framgår vilka sista datum som gäller för försäljning och distribution samt för lagring, användning och bortskaffning för enskilda medel.

Beslutet om anstånd för ett enskilt medel gäller direkt för innehavaren av produktgodkännandet. Till dess att slutdatum för enskilda medel publiceras i bilaga 3 gäller de generella anståndsperioderna för återförsäljare och användare.

Om ett produktgodkännande har ändrats så att medlet har fått ett nytt registreringsnummer, gäller anståndsperioderna för utfasning för medel märkta med det äldre registreringsnumret.

Här kan du hitta bilaga 3 till KIFS 2008:3 med slutdatum för utfasning av enskilda medel.

Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:3) om bekämpningsmedel

Du kan också hitta slutdatumen för anståndsperioderna för enskilda medel i vårt bekämpningsmedelsregister.

Gå till bekämpningsmedelsregistretlänk till annan webbplats

Information om aktuella beslut med anståndsperioder hittar du också på våra web-sidor Aktuella beslut 2020 och Aktuella beslut 2019.

Gå till Aktuella beslut 2020

Gå till Aktuella beslut 2019

Senast uppdaterad 2 mars 2021