Kemikalieinspektionens logo
Kemikalieinspektionens logo

Riktvärden för ytvatten

Riktvärdena anger den högsta halt då man inte kan förvänta sig några negativa effekter av ett ämne. De är ett verktyg vid bedömning av miljökvaliteten i svenska vattendrag.

År 2004 tog Kemikalieinspektionen fram riktvärden för 100 verksamma ämnen i godkända växtskyddsmedel och i vissa fall även för ämnenas nedbrytningsprodukter. År 2007 gjorde vi på uppdrag av Naturvårdsverket en revidering av vissa av riktvärdena.

I följande dokument finns beskrivningar av metoderna för framtagning av riktvärdena vid respektive tillfälle:

Beskrivning av riktvärden år 2004.

Beskrivning av riktvärden år 2007.

På Naturvårdsverkets webbplats finns en vägledning för hur riktvärdena kan användas.

Riktvärden för halter av växtskyddsmedel i ytvatten – vägledning för tillämpning.

För varje enskilt ämne finns ett protokoll över ämnets egenskaper samt vilka beräkningar som gjorts för att ta fram riktvärdet. Alla protokoll är samlade i en PDF-fil.

Protokoll om riktvärden för växtskyddsmedel i ytvatten.

Mer information

I bekämpningsmedelsregistret finns information om de enskilda medlen, hur de får användas med mera.

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en pesticiddatabas som innehåller resultat från provtagningar av svenska yt- och grundvatten.

Riktvärden för ämnen
SubstansTyp av medelRiktvärde (μg/l)Revision
Aclonifen He 0.2 -07
Alpha cypermethrin In 0.001  
Amidosulfuron* He 0.2  
Azinphos-methyl In 0.002  
Azoxystrobin Fu 0.9  
Bentazone He 30 -07
Beta-cyfluthrin In 0.0001  
Bitertanol* Fu 0.3  
Carbendazim Fu 0.1  
Carbosulfan* In 0.01  
Carbofuran* In 0.3  
Carboxin* Fu 3  
Carfentrazone-ethyl He 0.06  
- Chloropropionic acid  (Me) 0.8  
- Cinnamid acid  (Me) 0.04  
Chloridazon He 10 -07
Cinidon-ethyl He 0.7  
Cletodim* He 10  
Clopyralid* He 50  
Cyanazine* He 1 -07
Cyazofamid Fu 1  
Cypermethrin In 0.0002  
Cyprodinil Fu 0.2  
Deltametrin In 0.0002  
Diazinon* In 0.002  
Dichlorprop-P He 10 -07
Difenoconazole* In 0.02  
Diflubenzuron* In 0.004  
Diflufenican He 0.005 -07
Dimethoate In 0.7 -07
Dimethomorph Fu 2  
Diquat He 0.2  
Esfenvalerate In 0.0001  
Ethofumesate He 30  
Fenhexamid Fu 10  
Fenitrothion In 0.009  
Fenoxaprop-p-ethyl* He 2  
Fenpropidin* Fu 0.02  
Fenpropimorph Fu 0.2 -07
Florasulam He 0.01  
Fluazinam* Fu 0.4  
Flupyrsulfuron methyl He 0.05  
Fluroxypyr-meptyl He 20  
- Fluroxypyr-acid  (Me) 100  
Flurtamone He 0.1  
Glufosinate-ammonium He 10  
- MPP  (Me) 200  
Glyphosate He 100 -07
- AMPA (glyphosate)  (Me) 500  
Imazalil Fu 5  
Iprodione Fu 0.2  
- (RP 30228)  (Me) 5  
Isoproturon He 0.3  
Isoxaben* He 0.7  
Kresoxim-methyl Fu 0.1  
Lambda-cyhalothrin In 0.006  
Malathion* In 0.005  
Mancozeb Fu 0.2  
- ETU  (Me) 40  
MCPA He 1 -07
Mecoprop & Mecoprop-P He 20 -07
Metalaxyl & Metalaxyl-M Fu 60  
Metamitron* He 10 -07
Metazachlor* He 0,2  
- BH 479-4*  (Me) 10  
Methabenzthiazuron* He 1  
Metribuzin He 0.08 -07
Metsulfuron methyl He 0.02 -07
Penconazole* Fu 0.7  
Pendimethalin He 0.1  
Phenmedipham He 2  
- MHPC  (Me) 10  
Phoxim* In 0.0004  
Pirimicarb In 0.09 -07
Propamocarb hydrochloride* Fu 90  
Propiconazole Fu 7  
Propyzamide He 10  
Prosulfocarb* He 0.9  
Pyrimethanil* Fu 30  
Quinmerac* He 100  
Rimsulfuron He 0.01  
Spiroxamine Fu 0.03  
Sulfosulfuron He 0.05 -07
Tau-fluvalinate* In 0.0002  
Terbutylazine* He 0.02  
Thifensulfuron methyl He 0.05 -07
Thiodicarb In/Mo 0.3  
- Methomyl  (Me) 0.02  
Thiophanate-methyl Fu 10  
- Carbendazim  (Me) 0.1  
Tolclofos-methyl Fu 1  
Tolylfluanid Fu 0.2  
- DMST  (Me) 300  
Triazamate In 0.1  
- Metabolite II  (Me) 0.3  
Tribenuron methyl He 0.1 -07
Trichlorfon* In 0.0006  
Dichlorvos* In 0.00003  
Triflusulfuron methyl* He 0.03  
- Triazine amine*  (Me) 70  
Trinexapac-ethyl Tv 2  
- Trinexapac-acid  (Me) 3  
Triticonazole Fu 1  

* preliminära riktvärden.

He=Ogräsmedel (Herbicider),

In=Insektsmedel,

Fu=Svampmedel (Fungicider),

Mo=Medel mot sniglar (Molluskicider),

Tv=Tillväxtreglerande medel.

(Me)=Metabolit