Märkning av växtskyddsmedel

Växtskyddsmedel som är kemiska produkter eller består av mikroorganismer ska märkas enligt två olika regelverk. Dels gäller EU:s växtskyddsmedelsförordning med tillhörande märkningsförordning och dels gäller EU:s CLP-förordning.

Märkning enligt EU:s växtskyddsmedelsförordning

Alla kemiska växtskyddsmedel och de biologiska växtskyddsmedel som består av mikroorganismer ska vara märkta enligt EU:s växtskyddsmedelsförordning. Det innebär bland annat att kraven i EU:s märkningsförordning för växtskyddsmedel ska vara uppfyllda. I bilaga I till märkningsförordningen finns en lista på de uppgifter som ska ingå i märkningen för ett växtskyddsmedel. Det gäller bland annat uppgifter om godkända användningsområden, villkor för användning och dosering. De uppgifter i märkningen som också ingår i Kemikalieinspektionens beslut om godkännande för produkten måste överensstämma med beslutet. Märkningen ska vara tydlig och outplånlig.

Om utrymmet på förpackningen inte räcker till får en del av uppgifterna lämnas på ett informationsblad som följer med förpackningen. Ett sådant informationsblad ska ses som en del av märkningen.

Användaren är alltid skyldig att följa de villkor som framgår av medlets märkning.

Ändring av villkoren i ett produktgodkännande

Om villkoren i ett produktgodkännande ändras gäller de nya villkoren för produkter som innehavaren av produktgodkännandet släpper ut på marknaden från den dag som beslutet om ändring träder i kraft. Det finns ingen skyldighet i reglerna att märka om produkter som redan är utsläppta på marknaden.

Kemikalieinspektionen bedömer att det är innehavaren av produktgodkännandet som ansvarar för att märkningen uppfyller kraven i EU:s växtskyddsmedelsförordning. Om innehavaren vill märka om växtskyddsmedel som redan släppts ut på marknaden rekommenderar vi därför att de själva gör det, bland annat för att felaktig märkning kan medföra ett straffansvar. Om nya etiketter skickas ut är det viktigt att säkerställa att produkten förblir korrekt märkt.

Farlighetsmärkning enligt CLP-förordningen

Kemiska växtskyddsmedel som är godkända enligt EU:s växtskyddsmedelsförordning ska liksom alla kemiska produkter vara klassificerade, förpackade och märkta enligt den så kallade CLP-förordningen. Det innebär att växtskyddsmedel ska vara märkta både enligt CLP-förordningen och EU:s växtskyddsmedelsförordning med tillhörande märkningsförordning. Märkning enligt CLP ska ge användaren av medlet information om vilka farliga egenskaper som medlet har och hur man som användare ska skydda hälsan och miljön när man använder det.

Här kan du läsa mer om klassificering, märkning och förpackning enligt CLP-förordningen.

Information vid e-handel

Enligt regler i både CLP-förordningen och EU:s växtskyddsmedelsförordning finns det krav på att viss information ska finnas med i reklam, till exempel vid marknadsföring via internet.

Om du säljer växtskyddsmedel via internet måste du informera kunderna om produktens farliga egenskaper på webbplatsen där produkten marknadsförs. På så sätt får kunderna information om farorna med produkten innan köpet. Dessutom ska reklam för ett växtskyddsmedel innehålla följande text: "Använd växtskyddsmedel med försiktighet. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning." 

Uttryck som kan leda till underskattning av farorna med produkten får inte förekomma i reklamen. Exempel på sådana uttryck är "ogiftig", "ofarlig", ”naturligt”, ”miljövänlig” eller liknande.

Märkningens innehåll

Märkningen på växtskyddsmedel ska vara på svenska för att medlet ska få säljas eller överlåtas i Sverige.

I broschyren Märkning av växtskyddsmedel hittar du information om vilka uppgifter som ska finnas med i märkningen och se exempel på hur en märkning kan se ut.

Läs mer i broschyren Märkning av växtskyddsmedel.

Märkning av nematoder, insekter och spindeldjur

Sedan den första juli 2016 är det Naturvårdsverket som godkänner vilka organismer som får finnas i biologiska bekämpningsmedel som består av nematoder, insekter eller spindeldjur och därför behöver enskilda produkter inte längre godkännas.

Biologiska bekämpningsmedel som består av nematoder, insekter och spindeldjur och som har ett produktgodkännande beslutat redan före den första juli 2016 ska fortfarande märkas enligt nationella regler med de uppgifter som anges i bilaga 1 till KIFS 2008:3.

Här kan du läsa mer om biologiska bekämpningsmedel.

Reglerna

Här hittar du växtskyddsmedelsförordningen (EG) nr 1107/2009 och tillhörande märkningsförordning (EU) nr 547/2011.

Här finns CLP-förordningen – förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar.

Förordning (2014:425) om bekämpningsmedel

Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:3) om bekämpningsmedel.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Ja Nej