Skyddsavstånd och skyddszoner vid spridning av växtskyddsmedel

Om du använder växtskyddsmedel finns det alltid en risk att medlet sprids vidare i miljön, utanför det avsedda spridningsområdet. Om du sprider växtskyddsmedel är du skyldig att bestämma och hålla lämpliga avstånd för att skydda omgivningen utanför området där bekämpningen ska ske.

Regler för skyddsavstånd

Naturvårdsverket har tagit fram föreskrifter och vägledning om spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel.

Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel (NFS 2015:2)

Naturvårdsverkets vägledning om växtskyddsmedel och biocidprodukter.

Naturvårdsverket anger i sin föreskrift de minsta skyddsavstånd som ska hållas vid spridning av växtskyddsmedel utomhus. Utöver de minsta avstånden ska du som sprider växtskyddsmedel alltid bestämma och hålla skyddsavstånd som är anpassade efter de specifika omständigheter som gäller vid varje tillfälle.

Hjälp för att bestämma skyddsavstånd

Det finns en hjälpreda för att bestämma anpassade skyddsavstånd vid spridning. I produktgodkännanden för flera växtskyddsmedel ställer Kemikalieinspektionen krav på att du använder hjälpredan för att bestämma skyddsavståndet vid spridning.

Hjälpredan finns på webbplatsen Säkert växtskydd.

Dokumentera skyddsavstånden

Alla som använder växtskyddsmedel yrkesmässigt måste dokumentera användningen och ange vilka skyddsavstånd som hållits till omgivningen vid spridning utomhus. Reglerna för detta finns i bekämpningsmedelsförordningen och i Jordbruksverkets föreskrift om dokumentationskrav.

Förordning (2014:425) om bekämpningsmedel.

Jordbruksverkets föreskrift SJVFS 2015:49 om dokumentationskrav

Skyddszon mot ytavrinning – villkoret fasas ut

Kemikalieinspektionen har sedan den 1 november 2016 upphört att besluta om särskilda villkor för permanent bevuxna skyddszoner i produktgodkännanden för växtskyddsmedel. Innan dess beslutades om villkor för sådana zoner för att minska risken för ytavrinning. Vår bedömning är nu att sådana villkor inte är det bästa sättet att minska risken för att växtskyddsmedel hamnar i vattendrag utan att det kan hanteras på annat sätt.

För de växtskyddsmedel som före den 1 november 2016 blev godkända med sådana villkor, är det möjligt att ta bort kravet på skyddszoner genom en villkorsändring. Kemikalieinspektionen har därför informerat berörda företag om möjligheten att ansöka om villkorsändringar för sina produkter.

För de användare som har köpt in produkter med märkning om villkor för permanent bevuxen skyddszon gäller att de ska användas enligt de villkor som framgår av produktens förpackningsmärkning.

Läs mer: Kemikalieinspektionen utesluter ytavrinning ur riskbedömning för växtskyddsmedel

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Ja Nej