Riktvärden för ytvatten

Riktvärdena anger den högsta halt då man inte kan förvänta sig några negativa effekter av ett ämne. De är ett verktyg vid bedömning av miljökvaliteten i svenska vattendrag.

År 2004 tog Kemikalieinspektionen fram riktvärden för 100 verksamma ämnen i godkända växtskyddsmedel och i vissa fall även för ämnenas nedbrytningsprodukter. År 2007 gjorde vi på uppdrag av Naturvårdsverket en revidering av vissa av riktvärdena.

I följande dokument finns beskrivningar av metoderna för framtagning av riktvärdena vid respektive tillfälle:

Beskrivning av riktvärden år 2004.

Beskrivning av riktvärden år 2007.

På Naturvårdsverkets webbplats finns en vägledning för hur riktvärdena kan användas.

Riktvärden för halter av växtskyddsmedel i ytvatten – vägledning för tillämpning.

För varje enskilt ämne finns ett protokoll över ämnets egenskaper samt vilka beräkningar som gjorts för att ta fram riktvärdet. Alla protokoll är samlade i en PDF-fil.

Protokoll om riktvärden för växtskyddsmedel i ytvatten.

Mer information

I bekämpningsmedelsregistret finns information om de enskilda medlen, hur de får användas med mera.

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en pesticiddatabas som innehåller resultat från provtagningar av svenska yt- och grundvatten.

Riktvärden för ämnen
SubstansTyp av medelRiktvärde (μg/l)Revision
Aclonifen He 0.2 -07
Alpha cypermethrin In 0.001  
Amidosulfuron* He 0.2  
Azinphos-methyl In 0.002  
Azoxystrobin Fu 0.9  
Bentazone He 30 -07
Beta-cyfluthrin In 0.0001  
Bitertanol* Fu 0.3  
Carbendazim Fu 0.1  
Carbosulfan* In 0.01  
Carbofuran* In 0.3  
Carboxin* Fu 3  
Carfentrazone-ethyl He 0.06  
- Chloropropionic acid  (Me) 0.8  
- Cinnamid acid  (Me) 0.04  
Chloridazon He 10 -07
Cinidon-ethyl He 0.7  
Cletodim* He 10  
Clopyralid* He 50  
Cyanazine* He 1 -07
Cyazofamid Fu 1  
Cypermethrin In 0.0002  
Cyprodinil Fu 0.2  
Deltametrin In 0.0002  
Diazinon* In 0.002  
Dichlorprop-P He 10 -07
Difenoconazole* In 0.02  
Diflubenzuron* In 0.004  
Diflufenican He 0.005 -07
Dimethoate In 0.7 -07
Dimethomorph Fu 2  
Diquat He 0.2  
Esfenvalerate In 0.0001  
Ethofumesate He 30  
Fenhexamid Fu 10  
Fenitrothion In 0.009  
Fenoxaprop-p-ethyl* He 2  
Fenpropidin* Fu 0.02  
Fenpropimorph Fu 0.2 -07
Florasulam He 0.01  
Fluazinam* Fu 0.4  
Flupyrsulfuron methyl He 0.05  
Fluroxypyr-meptyl He 20  
- Fluroxypyr-acid  (Me) 100  
Flurtamone He 0.1  
Glufosinate-ammonium He 10  
- MPP  (Me) 200  
Glyphosate He 100 -07
- AMPA (glyphosate)  (Me) 500  
Imazalil Fu 5  
Iprodione Fu 0.2  
- (RP 30228)  (Me) 5  
Isoproturon He 0.3  
Isoxaben* He 0.7  
Kresoxim-methyl Fu 0.1  
Lambda-cyhalothrin In 0.006  
Malathion* In 0.005  
Mancozeb Fu 0.2  
- ETU  (Me) 40  
MCPA He 1 -07
Mecoprop & Mecoprop-P He 20 -07
Metalaxyl & Metalaxyl-M Fu 60  
Metamitron* He 10 -07
Metazachlor* He 0,2  
- BH 479-4*  (Me) 10  
Methabenzthiazuron* He 1  
Metribuzin He 0.08 -07
Metsulfuron methyl He 0.02 -07
Penconazole* Fu 0.7  
Pendimethalin He 0.1  
Phenmedipham He 2  
- MHPC  (Me) 10  
Phoxim* In 0.0004  
Pirimicarb In 0.09 -07
Propamocarb hydrochloride* Fu 90  
Propiconazole Fu 7  
Propyzamide He 10  
Prosulfocarb* He 0.9  
Pyrimethanil* Fu 30  
Quinmerac* He 100  
Rimsulfuron He 0.01  
Spiroxamine Fu 0.03  
Sulfosulfuron He 0.05 -07
Tau-fluvalinate* In 0.0002  
Terbutylazine* He 0.02  
Thifensulfuron methyl He 0.05 -07
Thiodicarb In/Mo 0.3  
- Methomyl  (Me) 0.02  
Thiophanate-methyl Fu 10  
- Carbendazim  (Me) 0.1  
Tolclofos-methyl Fu 1  
Tolylfluanid Fu 0.2  
- DMST  (Me) 300  
Triazamate In 0.1  
- Metabolite II  (Me) 0.3  
Tribenuron methyl He 0.1 -07
Trichlorfon* In 0.0006  
Dichlorvos* In 0.00003  
Triflusulfuron methyl* He 0.03  
- Triazine amine*  (Me) 70  
Trinexapac-ethyl Tv 2  
- Trinexapac-acid  (Me) 3  
Triticonazole Fu 1  

* preliminära riktvärden.

He=Ogräsmedel (Herbicider),

In=Insektsmedel,

Fu=Svampmedel (Fungicider),

Mo=Medel mot sniglar (Molluskicider),

Tv=Tillväxtreglerande medel.

(Me)=Metabolit