Riktvärden för ytvatten

Riktvärdena anger den högsta halt då man inte kan förvänta sig några negativa effekter av ett ämne. De är ett verktyg vid bedömning av miljökvaliteten i svenska vattendrag.

År 2004 tog Kemikalieinspektionen fram riktvärden för 100 verksamma ämnen i godkända växtskyddsmedel och i vissa fall även för ämnenas nedbrytningsprodukter. År 2007 gjorde vi på uppdrag av Naturvårdsverket en revidering av vissa av riktvärdena.

I följande dokument finns beskrivningar av metoderna för framtagning av riktvärdena vid respektive tillfälle:

Beskrivning av riktvärden år 2004 (PDF 144 kB) , 143.9 kB.

Beskrivning av riktvärden år 2007 (PDF 83 kB) , 82.5 kB.

På Naturvårdsverkets webbplats finns en vägledning för hur riktvärdena kan användas.

Riktvärden för halter av växtskyddsmedel i ytvatten – vägledning för tillämpning Länk till annan webbplats.

För varje enskilt ämne finns ett protokoll över ämnets egenskaper samt vilka beräkningar som gjorts för att ta fram riktvärdet. Alla protokoll är samlade i en PDF-fil.

Protokoll om riktvärden för växtskyddsmedel i ytvatten (PDF 1440 kB) , 1.4 MB.

Mer information

I bekämpningsmedelsregistret Länk till annan webbplats. finns information om de enskilda medlen, hur de får användas med mera.

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en pesticiddatabas som innehåller resultat från provtagningar av svenska yt- och grundvatten Länk till annan webbplats.

Riktvärden för ämnen

Substans

Typ av medel

Riktvärde (μg/l)

Revision

Aclonifen

He

0.2

-07

Alpha cypermethrin

In

0.001


Amidosulfuron*

He

0.2


Azinphos-methyl

In

0.002


Azoxystrobin

Fu

0.9


Bentazone

He

30

-07

Beta-cyfluthrin

In

0.0001


Bitertanol*

Fu

0.3


Carbendazim

Fu

0.1


Carbosulfan*

In

0.01


Carbofuran*

In

0.3


Carboxin*

Fu

3


Carfentrazone-ethyl

He

0.06


- Chloropropionic acid

(Me)

0.8


- Cinnamid acid

(Me)

0.04


Chloridazon

He

10

-07

Cinidon-ethyl

He

0.7


Cletodim*

He

10


Clopyralid*

He

50


Cyanazine*

He

1

-07

Cyazofamid

Fu

1


Cypermethrin

In

0.0002


Cyprodinil

Fu

0.2


Deltametrin

In

0.0002


Diazinon*

In

0.002


Dichlorprop-P

He

10

-07

Difenoconazole*

In

0.02


Diflubenzuron*

In

0.004


Diflufenican

He

0.005

-07

Dimethoate

In

0.7

-07

Dimethomorph

Fu

2


Diquat

He

0.2


Esfenvalerate

In

0.0001


Ethofumesate

He

30


Fenhexamid

Fu

10


Fenitrothion

In

0.009


Fenoxaprop-p-ethyl*

He

2


Fenpropidin*

Fu

0.02


Fenpropimorph

Fu

0.2

-07

Florasulam

He

0.01


Fluazinam*

Fu

0.4


Flupyrsulfuron methyl

He

0.05


Fluroxypyr-meptyl

He

20


- Fluroxypyr-acid

(Me)

100


Flurtamone

He

0.1


Glufosinate-ammonium

He

10


- MPP

(Me)

200


Glyphosate

He

100

-07

- AMPA (glyphosate)

(Me)

500


Imazalil

Fu

5


Iprodione

Fu

0.2


- (RP 30228)

(Me)

5


Isoproturon

He

0.3


Isoxaben*

He

0.7


Kresoxim-methyl

Fu

0.1


Lambda-cyhalothrin

In

0.006


Malathion*

In

0.005


Mancozeb

Fu

0.2


- ETU

(Me)

40


MCPA

He

1

-07

Mecoprop & Mecoprop-P

He

20

-07

Metalaxyl & Metalaxyl-M

Fu

60


Metamitron*

He

10

-07

Metazachlor*

He

0,2


- BH 479-4*

(Me)

10


Methabenzthiazuron*

He

1


Metribuzin

He

0.08

-07

Metsulfuron methyl

He

0.02

-07

Penconazole*

Fu

0.7


Pendimethalin

He

0.1


Phenmedipham

He

2


- MHPC

(Me)

10


Phoxim*

In

0.0004


Pirimicarb

In

0.09

-07

Propamocarb hydrochloride*

Fu

90


Propiconazole

Fu

7


Propyzamide

He

10


Prosulfocarb*

He

0.9


Pyrimethanil*

Fu

30


Quinmerac*

He

100


Rimsulfuron

He

0.01


Spiroxamine

Fu

0.03


Sulfosulfuron

He

0.05

-07

Tau-fluvalinate*

In

0.0002


Terbutylazine*

He

0.02


Thifensulfuron methyl

He

0.05

-07

Thiodicarb

In/Mo

0.3


- Methomyl

(Me)

0.02


Thiophanate-methyl

Fu

10


- Carbendazim

(Me)

0.1


Tolclofos-methyl

Fu

1


Tolylfluanid

Fu

0.2


- DMST

(Me)

300


Triazamate

In

0.1


- Metabolite II

(Me)

0.3


Tribenuron methyl

He

0.1

-07

Trichlorfon*

In

0.0006


Dichlorvos*

In

0.00003


Triflusulfuron methyl*

He

0.03


- Triazine amine*

(Me)

70


Trinexapac-ethyl

Tv

2


- Trinexapac-acid

(Me)

3


Triticonazole

Fu

1


* preliminära riktvärden.

He=Ogräsmedel (Herbicider),

In=Insektsmedel,

Fu=Svampmedel (Fungicider),

Mo=Medel mot sniglar (Molluskicider),

Tv=Tillväxtreglerande medel.

(Me)=Metabolit

Senast uppdaterad 11 januari 2022