Användning av växtskyddsmedel

Vid användning av bekämpningsmedel finns det alltid risk att medlet sprids vidare i miljön utanför det avsedda spridningsområdet. I värsta fall kan det också orsaka negativa effekter på växter eller djur som inte är avsedda att bekämpas.

Även om ett medel är godkänt kan det innebära risker. Det kan genom slarv eller oavsiktlig spridning via vind och vatten få en större spridning än vad som är önskvärt. Resultat från provtagningar visar att rester av växtskyddsmedel ibland påträffas i ytvatten och grundvatten.

Kemikalieinspektionen beslutar om villkor för användningen av växtskyddsmedel för att minska riskerna med medlet.

Här kan du läsa mer om användningsvillkor.

Hur ett växtskyddsmedel får användas och vilka farliga egenskaper det kan ha ska framgå av förpackningsmärkningen.

Här kan du läsa mer om märkning av växtskyddsmedel.

I bekämpningsmedelsregistret kan du se vilka användningsvillkor och märkning som gäller för växtskyddsmedel som är godkända.

Gå till bekämpningsmedelsregistret.

Nya regler för användning av växtskyddsmedel inför odlingssäsongen 2017

Inför odlingssäsongen 2017 gäller vissa nya regler för användning av växtskyddsmedel. En av de nya reglerna innebär att kemiska växtskyddsmedel inte får användas för nedvissning eller ogräsbekämpning närmare än 30 dagar före skörd vid odling av spannmål för livsmedel. Den andra nya regeln innebär att om flera olika växtskyddsmedel med samma verksamma ämne används så ska den totala dosen av ämnet inte överskrida den maximalt tillåtna dosen för ett enskilt medel. Reglerna finns i § 39 a samt § 35a i den svenska bekämpningsmedelsförordningen SFS 2014:425 och började att gälla den 14 mars 2017.

Ändringen är en del i arbetet för en giftfri vardag på så sätt att riskerna minskar för att kemikalierester från växtskyddsmedel kan hamna i livsmedel.

Förordning (2014:425) om bekämpningsmedel

Läs mer om de nya reglerna på regeringens webbplats

Handlingsprogram för att minska riskerna

Inom EU finns ett direktiv om hållbar användning av växtskyddsmedel. Direktivet är ett komplement till övriga regler om växtskyddsmedel och syftar till att det ska finnas gemensamma minimikrav för användning av växtskyddsmedel inom EU.

Direktiv 2009/128/EG om hållbar användning av bekämpningsmedel.

För att minska riskerna för människa och miljö med växtskyddsmedel har regeringen beslutat om en handlingsplan för hållbar användningen i jordbruket och trädgårdsnäringen för åren 2019–2022. Handlingsplanen innehåller bland annat ett särskilt mål som syftar till att begränsa växtskyddsmedel som är skadliga för pollinerande insekter. Jordbruksverket ansvarade för arbetet med att ta fram förslaget till handlingsplan, i samarbete med bland annat Kemikalieinspektionen och Naturvårdsverket. Därefter har regeringskansliet behandlat samtliga synpunkter och regeringen beslutat om planen.

Sveriges nationella handlingsplan för hållbar användning av växtskyddsmedel för perioden 2019-2022 finns på regeringens webbplats.

Mer information hos andra

Jordbruksverket utfärdar bland annat regler om kunskapskrav och tillstånd för att använda växtskyddsmedel i behörighetsklass 1 och 2.

Livsmedelsverket kontrollerar resthalter av bekämpningsmedel i grödor och dricksvatten.

Naturvårdsverket utfärdar regler om spridning och hantering av växtskyddsmedel i miljön.

Kompetenscentrum för kemiska bekämpningsmedel (CKB) är ett samarbetsforum för forskare vid SLU och intressenter utanför universitetet inom området kemiska bekämpningsmedel.

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en pesticiddatabas som innehåller resultat från provtagningar av svenska yt- och grundvatten.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Ja Nej