Ytterligare godkännande för ett växtskyddsmedel

Innehållsförteckning:

Det finns möjlighet att sätta ut ett redan godkänt växtskyddsmedel på marknaden med ett annat namn, genom att få ett ytterligare produktgodkännande för medlet. Ett sådant kan du få genom att ansöka om ett nytt produktgodkännande.

Om du vill sätta ut ett växtskyddsmedel, som redan är godkänt, på marknaden med ett annat namn måste du antingen söka om ett nytt produktgodkännande eller ansöka om ett parallellhandelstillstånd (PHT).

Läs mer om parallellhandelstillstånd

Under vissa förutsättningar kan du söka om ett nytt produktgodkännande för en produkt, som redan är godkänd, utan att göra en ny riskbedömning av den nya produkten. Det nya produktgodkännandet får inte utökas eller ändras jämfört med det befintliga. Det är däremot möjligt att helt ta bort ett eller flera användningsområden.

Riskbedömningen ska vara enligt den vägledning som gäller när ansökan lämnas in. Ett beslut om produktgodkännande ska uppfylla den lagstiftning som gäller vid tidpunkten för beslutet.

De förutsättningar som måste vara uppfyllda är i korthet:

  • Det har inte kommit någon ny lagstiftning som påverkar produktgodkännandet.
  • Det har inte kommit någon ny vägledning för riskbedömningen.

Det här ska ansökan innehålla

En ansökan om ett nytt produktgodkännande baserat på en redan godkänd produkt ska innehålla:

  • Ansökningsblankett med information om vilken redan godkänd produkt du vill referera till.
  • En formell förklaring om att ingen ny vägledning annan än den som användes vid riskbedömningen av den redan godkända produkten ska tillämpas.
  • En formell förklaring om att ingen ny lagstiftning ska tillämpas sedan den redan godkända produkten prövades.
  • En GAP-tabell som beskriver den användning som din ansökan gäller för.
  • Vid behov en fullmakt för tillgång till uppgiftsskyddad dokumentation.
  • Vid behov en fullmakt för tillgång till konfidentiell information, till exempel produktens sammansättning.

Avgift för ansökan

Ansökningsavgiften är densamma som för ett ordinarie produktgodkännande. Avgiften kommer att faktureras och ska betalas i samband med att du har lämnat in din ansökan.

Om vi gör bedömningen att förutsättningarna för att bevilja ett ytterligare produktgodkännande utan en förnyad riskbedömning inte är uppfyllda kommer vi att kontakta dig. Du får då möjlighet att återta eller komplettera din ansökan.

När vår prövning är avslutad kommer vi att ta ställning till om ansökningsavgiften kan sättas ner. Om vi gjort någon typ av prövning kan avgiften inte bli lägre än 20 000 svenska kronor. Om en ansökan återtas, utan att vi har påbörjat en formell prövning av ansökan, kan avgiften för prövningen sättas ned ytterligare.

Senast uppdaterad 22 augusti 2020