Guide för ansökan – växtskyddsmedel

Om du vill importera, sälja eller på annat sätt överlåta ett kemiskt växtskyddsmedel eller ett biologiskt växtskyddsmedel som består av mikroorganismer behöver du ansöka om ett godkännande från Kemikalieinspektionen. Du ansöker enligt reglerna i EU:s växtskyddsmedelsförordning. Den här guiden vägleder dig till de olika typer av ansökningar som du kan göra.

Om du vill släppa ut ett växtskyddsmedel på den svenska marknaden måste produkten godkännas av Kemikalieinspektionen.

För att få ett växtskyddsmedel godkänt kan du kan ansöka om

  • nytt produktgodkännande enligt zonsamarbete
    eller
  • nytt produktgodkännande genom ömsesidigt erkännande.

Använd blanketten MIP-0012-E för att ansöka om ett nytt produktgodkännande enligt zonsamarbetet eller genom ömsesidigt erkännande (DOC 376 kB) , 375.5 kB.

Mall för att utforma en så kallad draft Registration Report (dRR) – version 2015 (ZIP 2410 kB) , 2.4 MB.

Här kan du läsa mer om att ansöka om nytt produktgodkännande

Om du är innehavare eller representerar en innehavare av ett produktgodkännande kan du behöva ansöka om ett förnyat produktgodkännande.

Produktgodkännanden för växtskyddsmedel är tidsbegränsade och medlets godkännande beror av det verksamma ämnets godkännande inom EU. Innan ditt godkännande går ut behöver du därför ansöka om ett förnyat produktgodkännande för att få fortsätta att släppa ut din produkt på den svenska marknaden. Ansökan ska göras inom tre månader efter det att godkännandet för det verksamma ämnet har blivit förnyat, men redan innan du gör själva ansökan är det viktigt med en föranmälan och dialog med den myndighet som ska utvärdera ansökan.

Använd blanketten MIP-0012-E för att ansöka om ett förnyat produktgodkännande, (på engelska, DOC 376 kB) , 375.5 kB.

Här kan du läsa mer om föranmälan och ansökan om förnyat produktgodkännande och hur de ska utformas enligt de vägledningar som finns.

Om du är innehavare eller representerar en innehavare och behöver ändra något som gäller för ditt växtskyddsmedel måste du ansöka om en ändring av produktgodkännandet. En ändring kan till exempel vara att lägga till eller ta bort ett användningsområde.

Använd blanketten MIP-0016-S för att ansöka om ändring av ett produktgodkännande (DOC 204 kB) , 204 kB.

Om du är innehavare eller representerar en innehavare och vill återkalla ditt produktgodkännande måste du ansöka om detta. I ansökan ska du ange skälen till att du begär att produktgodkännandet återkallas.

Använd blanketten MIP-0016-S för att ansöka om återkallande av ett produktgodkännande (DOC 204 kB). , 204 kB.

Om produkten redan är godkänd, men inte för den aktuella användningen, finns det möjlighet att ansöka om utvidgning av produktgodkännandet för ett mindre användningsområde (UPMA).

Använd blanketten MIP-0023-S för att ansöka om UPMA (DOC 148 kB) , 147.5 kB.

Här kan du läsa mer om UPMA

Om din produkt är godkänd i en annan medlemsstat inom EU och den är identisk med en produkt som redan är godkänd i Sverige finns möjligheten att ansöka om parallellhandelstillstånd i Sverige.

Använd blanketten MIP-0017-S för att ansöka om parallellhandelstillstånd (DOC 158 kB) , 157.5 kB.

Här kan du läsa mer om parallellhandelstillstånd

Om du vill begära uppgiftsskydd i samband med din ansökan om produktgodkännande ska du skicka in en förteckning där det framgår för vilka test- och studierapporter som du begär uppgiftsskydd. Du kan använda mallen för referenslista när du gör din begäran om uppgiftsskydd.

Mall för referenslista (DOCX 54 kB) , 53.5 kB.

När du begär uppgiftsskydd ska du ange följande uppgifter:

  • Skälen till att de inlämnade test- och studierapporterna behövs för godkännandet
  • Intyg att test- och studierapporterna är i överensstämmelse med principerna om god laboratoriesed (GLP) eller god försökssed (GEP)
  • En bekräftelse på att en uppgiftsskyddsperiod aldrig tidigare har beviljats.

I samband med inlämnande av ansökan om produktgodkännande ska du motivera de åtgärder som vidtagits för att undvika djurförsök och för att förhindra att samma försök utförs mer än en gång på ryggradsdjur. En motivering behövs för varje test- och studierapport som gäller ryggradsdjur.

Test- och studierapporter som omfattas av en gällande uppgiftsskyddsperiod, eller har omfattats av en uppgiftsskyddsperiod som löpt ut, kan inte beviljas uppgiftsskydd på nytt. Det gäller även uppgiftsskyddsperioder enligt tidigare lagstiftning i EU:s växtskyddsmedelsdirektiv 91/414/EEG.

Här kan du läsa mer om uppgiftsskydd för test- och studierapporter

Kemikalieinspektionen kan i särskilda fall bevilja undantag från kravet på produktgodkännande för växtskyddsmedel. Det finns därför möjlighet att ansöka om ett tillstånd för försöksändamål i forsknings- eller utvecklingssyfte.

Använd blanketten MIP-0020-S för att ansöka om tillstånd för forskning och utveckling (DOCX 58 kB) , 57.6 kB.

Här kan du läsa mer om att ansöka om tillstånd för forskning och utveckling

Kemikalieinspektionen kan i särskilda fall bevilja undantag från kravet på produktgodkännande för växtskyddsmedel. Det finns därför möjlighet att ansöka om dispens vid nödsituation.

Använd blanketten MIP-0019-S för att ansöka om dispens vid nödsituation (DOCX 53 kB) , 52.5 kB.

Vägledning för ansökan om dispens vid nödsituationer (PDF 217 kB) , 216.6 kB.

Här kan du läsa mer om att ansöka om dispens vid nödsituation

Om du vill ansöka om godkännande av ett verksamt ämne i växtskyddsmedel kan du hitta information om hur du ska göra på EU-kommissionens webbplats.

Se information om ansökan hos EU:s direktorat för hälsa och livsmedelssäkerhet Länk till annan webbplats.

Här kan du läsa mer om verksamma ämnen i växtskyddsmedel

För bekämpningsmedel gäller en rad olika avgifter. Om du exempelvis ansöker om att få ett medel prövat för godkännande ska du betala en avgift för prövningen. Baserat på volymen av din försäljning ska du också betala en årsavgift.

Hjälp att beräkna ansökningsavgift Länk till annan webbplats.

Här kan du läsa mer om avgifter i samband med växtskyddsmedel

Vi utvärderar varje ansökan och gör en utvärdering med en särskild prövning. Bedömningen av en produkt utgår från lagstiftning med tillhörande vägledningsdokument som i många fall är framtagna inom EU.

Underlaget för vår bedömning är sökandens information om hur produkten ska användas och inskickad dokumentation. I vissa ärenden är flera andra myndigheter delaktiga i prövningen, till exempel Jordbruksverket och Livsmedelsverket.

Här kan du läsa om hur vi hanterar din ansökan

Senast uppdaterad 22 juni 2021