Ansökningsavgifter för växtskyddsmedel

Ansökningsavgifter för växtskyddsmedel 

Om du vill få en ansökan om godkännande prövad av Kemikalieinspektionen måste du betala en avgift för prövningen. Det gäller bland annat om du ska

  • ansöka om godkännande av nya produkter
  • ansöka om förnyat godkännande
  • göra ändringar i ett godkännande
  • ansöka om parallellhandelstillstånd
  • ansöka om ett utvidgat produktgodkännande för ett mindre användningsområde, så kallad UPMA
  • ansöka om eller anmäla dispens för att använda eller sälja bekämpningsmedel.

När en ansökan kommit in till Kemikalieinspektionen får du en bekräftelse om att vi mottagit den, med besked om vilken avgift du ska betala och hur du ska betala in den till oss. Betala avgiften först när du fått bekräftelsebrevet eller fakturan. I regel påbörjar vi handläggningen först när vi vet att du betalat rätt avgift.

Lista – Ansökningsavgifter för växtskyddsmedel

Hjälp att beräkna ansökningsavgift

Avgift för prövning av verksamma ämnen i växtskyddsmedel

Om du ansöker om ett nytt eller förnyat godkännande av ett verksamt ämne enligt växtskyddsmedelsförordningen, och Kemikalieinspektionen är utsedd myndighet inom EU, måste du betala en avgift till oss för att få ditt dokumentationsunderlag för ämnet utvärderat.

Kontakta Kemikalieinspektionen innan du lämnar in en sådan ansökan.

Växtskyddsmedelsförordningen (EG) nr 1107/2009

Lista – Ansökningsavgifter för verksamma ämnen i växtskyddsmedel

Årsavgift för bekämpningsmedel

Om du har fått ett bekämpningsmedel godkänt ska du eller den som representerar dig betala en årsavgift så länge godkännandet gäller. En årsavgift ska också betalas om du har fått ett parallellhandelstillstånd för ett växtskyddsmedel eller en biocidprodukt. Årsavgiften ska betalas från och med kalenderåret efter det år då medlet godkändes till och med det kalenderår då godkännandet upphör att gälla.

Baserad på försäljningsvärdet

Kemikalieinspektionen skickar i början av året ut ett redovisningsunderlag med information till företagen om att redovisa värdet av försäljningen av bekämpningsmedel under det föregående året. Uppgifter om försäljningsvärdet för kemiska respektive biologiska växtskyddsmedel och biocidprodukter ska redovisas var för sig. Baserat på redovisningen skickar vi sedan ut ett beslut om årsavgift tillsammans med en faktura. Årsavgiften ska betalas senast den 31 maj.

Lista – Årsavgifter för bekämpningsmedel

Samordnad med kemikalieavgift till produktregistret

Från och med år 2014 är handläggningen av årsavgiften för bekämpningsmedel samordnad med kemikalieavgiften till produktregistret. Det innebär att redovisningsunderlaget även kan innefatta de uppgifter som ska lämnas till produktregistret.

Kemikalieavgiften är den avgift som företag som anmäler kemiska produkter till produktregistret betalar. Ett företag ska inte betala både en årsavgift för bekämpningsmedel och en kemikalieavgift till produktregistret för en och samma produkt.

Läs mer om kemikalieavgiften till produktregistret här.

Regler för bekämpningsmedelsavgifter

Bestämmelser för ansökningsavgifter och årsavgifter för bekämpningsmedel finns i förordning (2013:63) om bekämpningsmedelsavgifter. Där finns också regler om förhöjda årsavgifter från 2014 och uppgifter om avgifter för prövning av verksamma ämnen i växtskyddsmedel och biocidprodukter.

Förordning (2013:63) om bekämpningsmedelsavgifter

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Ja Nej