Växtskyddsmedel som innehåller glyfosat

Ett utkast till bedömningsrapport från utvärderingen om ett förnyat godkännande av glyfosat som verksamt ämne i växtskyddsmedel har den 15 juni 2021 lämnats till EU-kommissionen. Regeringen har beslutat om förbud för viss användning som berör växtskyddsmedel med glyfosat. Här hittar du också aktuell information om vad som gäller för enskilda medel med glyfosat i Sverige.

Begränsningar för medel med glyfosat i Sverige

Regeringen har beslutat om ett förbud mot användning av växtskyddsmedel i vissa områden, bland annat på tomtmark och på vissa allmänna platser. Beslutet kommer att beröra växtskyddsmedel som innehåller glyfosat och som är godkända för användning i dessa områden.

Läs mer om regeringens förbud mot växtskyddsmedel i vissa områden.

Kemikalieinspektionen har även sedan tidigare infört begränsningar i användningen av växtskyddsmedel som innehåller glyfosat. Syftet har bland annat varit att minska risken för förorening av vattenmiljön och att förhindra onödiga rester av glyfosat i livsmedel. I Sverige har växtskyddsmedel med glyfosat sedan länge inte fått användas före skörd av spannmål, något som har inneburit en kraftigt minskad exponering för glyfosat för svenska konsumenter.

Växtskyddsmedel med glyfosat som säljs till privatpersoner är kraftigt utspädda blandningar, vilket minskar exponeringen för de som använder medlen. För användningen gäller särskilda villkor om skyddsavstånd till brunnar och vattendrag.

Godkännande av ämnet glyfosat inom EU

För att glyfosat ska få användas i ett växtskyddsmedel måste det först vara godkänt som verksamt ämne på EU-nivå enligt EU:s växtskyddsmedelsförordning. Den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, EFSA, genomför en oberoende riskbedömning av verksamma ämnen, men beslutet om godkännande tas av EU-kommissionen.

Glyfosat är godkänt som verksamt ämne i växtskyddsmedel fram till den 22 december 2022. Ett konsortium bestående av nio företag lämnade år 2019 in en ansökan om förnyat godkännande för glyfosat. EU:s medlemsländer kom då överens om att Frankrike, Nederländerna, Sverige och Ungern gemensamt skulle ansvara för utvärderingen av glyfosat vid omprövning av godkännandet. Ländernas arbete med utvärderingen har kunnat följas på EU-kommissionens webb.

De fyra länderna är klara med sin gemensamma utvärdering och deras utkast till bedömningsrapport och förslag till klassificering lämnades i juni 2021 till de europeiska myndigheterna Echa och Efsa för granskning och publicering. Den 23 september 2021 publicerade Efsa och Echa bedömningsrapporten och förslaget till klassificering. Samtidigt öppnade de båda myndigheterna för offentligt samråd. Samrådet var öppet fram till den 22 november 2021 och då fanns det möjlighet för tredje part samt övriga medlemsländer att lämna synpunkter och information.

De kommentarer och synpunkter som har kommit in ska besvaras och ytterligare material som har skickas in ska granskas. Därefter organiserar Efsa och Echa expertdiskussioner. Den 10 maj 2022 meddelade Echa och Efsa att utvärderingsprocessen av glyfosat, som verksamt ämne i växtskyddsmedel, har blivit försenad. Förseningen beror på det mycket omfattande material med synpunkter som har kommit in under samråden och det medför att publiceringen av Echa och Efsas slutsatser kommer att bli försenade. Efsa förväntas nu presentera sina slutsatser i juli 2023, istället för till hösten 2022 som tidigare meddelats. Slutligen är det sedan EU-kommissionen som fattar beslut om glyfosat i samråd med medlemsländernas regeringar.

Läs mer om utvärderingens förslag om glyfosat i Kemikalieinspektionens pressmeddelande.

Läs mer om glyfosat på EU-kommissionens webbplats Länk till annan webbplats.

Läs mer om utvärderingsgruppens arbete på EU-kommissionens webbplats Länk till annan webbplats.

År 2017 föreslog EU-kommissionen att förnya godkännandet för glyfosat som verksamt ämne i ytterligare fem år. Förslaget fick stöd av en kvalificerad majoritet av EU:s medlemsländer efter omröstning. Det innebar att glyfosat fick ett förnyat godkännande i ytterligare fem år fram till den 15 december 2022. Sverige som medlemsland deltog i EU-kommissionens process för godkännande av glyfosat som verksamt ämne i växtskyddsmedel.

Läs mer om förnyelsen av glyfosat 2017 på regeringens webbplats Länk till annan webbplats.

Medel med glyfosat godkända i Sverige

Varje växtskyddsmedel som innehåller glyfosat måste vara godkänt i varje land där det ska användas. Det är Kemikalieinspektionen som beslutar om godkännanden för växtskyddsmedel som ska användas i Sverige.

Glyfosat som verksamt ämne har fått ett förnyat godkännande till den 15 december 2022. Därför finns det möjlighet att förnya godkännanden för medel som innehåller glyfosat som längst till den 15 december 2023. De företag som är innehavare av produktgodkännanden har kunnat ansöka om förnyade godkännanden för sina produkter.

I avsnitten nedan framgår vad som gäller för enskilda medel. Mer information om besluten för enskilda medel, till exempel ändrade användningsvillkor, hittar du i vårt bekämpningsmedelsregister Länk till annan webbplats..

Förnyade produktgodkännanden

Kemikalieinspektionen har fattat beslut om förnyat produktgodkännande för tre produkter. De förnyade produktgodkännandena gäller till den 15 december 2023. Produkterna får nya registreringsnummer och till viss del ändrade användningsvillkor. Det betyder att produkter med äldre registreringsnummer ska fasas ut. Anståndsperioderna för utfasning av produkter med äldre registreringsnummer är 6 månader för försäljning och ytterligare 12 månader för användning, lagring och bortskaffande.

Produkter som fått förnyat produktgodkännande med nytt registreringsnummer

Produkt­namn

Registrerings­nummer

Nytt produkt­namn

Nytt registrerings­nummer

Barclay Gallup Hi-Aktiv

4811

Gallup Hi-Aktiv

5517

Barclay Gallup Biograde 360

4812

Gallup Biograde 360

5518

Glypper

5043

-

5519

Nya produktgodkännanden

Under år 2019 och 2020 har det beslutats om nya godkännanden för produkterna Credit Xtreme med registreringsnummer 5602, Gallup 360-K med registreringsnummer 5550 och KRYPT 540 med registreringsnummer 5551. De innehåller alla glyfosat som verksamt ämne och är godkända till den 15 december 2023.

Administrativa förlängningar

För flera produkter med tidigare produktgodkännanden blev utvärderingarna inte klara innan godkännandena löpte ut. För de produkterna har godkännandena blivit administrativt förlängda. Eftersom utvärderingarna fortfarande inte är klara har produktgodkännandena återigen blivit administrativt förlängda fram till den 31 augusti eller 30 oktober 2022. Administrativ förlängning innebär att det tidigare produktgodkännandet och dess användningsvillkor fortsätter att gälla.

Produkter som har administrativ förlängning

Produkt­namn

Registrerings­nummer

Administrativ förlängning till och med

Roundup Ultra

3937

2022-08-31

Roundup Flex

5065

2022-10-31

Glyphomax 480

5109

2022-10-31

Roundup PowerMax

5296

2022-10-31

Roundup Flick

5297

2022-10-31

Roundup Plug

5718

2022-10-31


Godkännanden som upphör

För produkterna Roundup E, Roundup Gel, Roundup Gel Max, Roundup Q och Roundup Terrace, som hade en administrativ förlängning till den 31 oktober 2021, har företagen valt att återta sina ansökningar om förnyade produktgodkännanden.

För produkterna Glypro Bio och Glyphomax Bio, som hade en administrativ förlängning till 2021-03-31, har företagen valt att återta sina ansökningar om förnyat produktgodkännande.

För produkterna Jablo (inklusive Spectra PHT-0011-4972) och Roundup Gold ST, som var administrativt förlängda till 31 juli 2020, valde företagen att återta sin ansökan om förnyat produktgodkännande.

För produkten Envision, som var administrativt förlängd till 31 december 2019, valde företaget att återta sin ansökan om förnyat produktgodkännande.

För sju produkter med glyfosat valde företagen redan från början att inte ansöka om förnyat produktgodkännande.

Kemikalieinspektionen har därför beslutat om anståndsperioder för utfasning av samtliga ovanstående produkter. Anståndsperioderna är 6 månader för försäljning och ytterligare 12 månader för användning, lagring och bortskaffande. I tabellen nedan ser du vilka tider som gäller för varje enskild produkt.

Produkter med godkännanden som upphör och fasas ut

Produkt­­namn

Registrerings­­nummer

Sista datum för försäljning

Sista datum för använd­ning, lagring och bort­skaffande

Roundup Plug

Observera att produkten Roundup Plug finns kvar under nytt reg nr 5718, se tabellen ovan.

5359

2022-04-30

2023-04-30

Roundup Terrace

4996

2022-04-30

2023-04-30

Roundup Q

4562

2022-04-30

2023-04-30

Roundup Gel Max

5305

2022-04-30

2023-04-30

Roundup Gel

5066

2022-04-30

2023-04-30

Roundup E

5118

2022-04-30

2023-04-30

Glypro Bio

4753

2021-06-30

2022-06-30

Glyphomax Bio

4457

2021-06-30

2022-06-30

Jablo

Gäller även för Spectra, som har ett parallell­handels­tillstånd

4972

2021-01-31

2022-01-31

Roundup Gold ST

4969

2021-01-31

2022-01-31

Envision

4490

2020-06-30

2021-06-30

Roundup G

4036

2019-07-01

2020-07-01

Kvick Down Bio

4367

2019-07-01

2020-07-01

Glyfonova Bio

4471

2019-07-01

2020-07-01

Touchdown Premium

4472

2019-07-01

2020-07-01

Rambo Bio Spray

Gäller även för Keeper Total S som har parallell­handels­tillstånd och för Combat Spray som är ett ytterligare namn.

4489

2019-07-01

2020-07-01

Rambo Bio

Gäller även för Keeper Total K som har parallell­handels­tillstånd och för Combat som är ett ytterligare namn.

4504

2019-07-01

2020-07-01

Resolva Weedkiller

5244

2019-07-01

2020-07-01

Clinic Up, som har ett parallell­handels­tillstånd knutet till Barclay Gallup Biograde 360, reg nr 4812, fasas också ut

-

2019-07-01

2020-07-01


Användning av glyfosat i Sverige

Glyfosat är ett verksamt ämne i växtskyddsmedel som främst används för ogräsbekämpning på jordbruksmark på våren före grödornas uppkomst, och på hösten efter skörd. Ämnet ingår i ett 20-tal godkända växtskyddsmedel i Sverige, de flesta är bara för yrkesmässig användning men några får även användas av privatpersoner. År 2017 var försäljningen av glyfosat i Sverige 485 ton. Det innebär att glyfosat är det vanligaste verksamma ämnet i växtskyddsmedel i Sverige.

Senast uppdaterad 24 maj 2022