Verksamma ämnen som är undantagna förbudet mot viss användning

Innehållsförteckning:

Här hittar du tabeller som sammanfattar vilka verksamma ämnen som undantas från regeringens förbud mot användning av växtskyddsmedel i vissa områden. Förbudet och undantagen gäller från och med den 1 oktober 2021.

Den här sidan riktar sig till dig som är yrkesverksam. För dig som är privatperson hänvisar vi till våra sidor med råd och information till privatpersoner. Där kan du också hitta information om vilka typer av medel du fortfarande får använda, samt en länk till information om vilka medel som du som privatperson inte längre får använda.

Här kan du som privatperson läsa mer om det nya förbudet mot växtskyddsmedel

Medel som får användas hittar du enklast i Jordbruksverkets nya publikation Växtskyddsmedel med begränsad risk

I juni 2022 publicerade Jordbruksverket en sammanställning över de godkända medel i Sverige som innehåller de undantagna ämnena. I "Växtskyddsmedel med begränsad risk" finner du vilka medel som är godkända i Sverige, och som får användas inom förbudsområdena. Som alltid måste den tänkta användningen överensstämma med villkoren i produktgodkännandet, eller i eventuellt utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde (UPMA). För reglerna kring eventuellt behov av spridningstillstånd hänvisar vi till Naturvårdsverkets information och vägledning om spridning av växtskyddsmedel.

Här hittar du Jordbruksverkets publikation "Växtskyddsmedel med begränsad risk", från juni 2022. Länk till annan webbplats.

Jordbruksverkets katalog ger en ögonblicksbild av vad som var tillåtet i juni 2022. För att kontrollera om det skett några ändringar därefter i hur medlet får användas hänvisar vi till Bekämpningsmedelsregistret. Information läggs också ut under året på vår webbsida för Aktuella beslut, under innevarande år. Du kan också prenumerera på vår nyhetsutskick "Aktuellt om växtskyddsmedel från Kemikalieinspektionen" där vi listar information av intresse för främst användare och inspektörer, med följande länk:

Prenumerera på Aktuellt om växtskyddsmedel Länk till annan webbplats.

Hur fungerar undantagen?

Användning av växtskyddsmedel på vissa områden är förbjuden från 1 oktober 2021 enligt 2 kap. 37 §, p 2-6 i förordning (2014:425) om bekämpningsmedel. Men Kemikalieinspektionen får ge undantag från det nya förbudet för medel med verksamma ämnen som har begränsade risker.

Växtskyddsmedel som innehåller de undantagna ämnena är tillåtna att använda på de områden som det nya förbudet omfattar. Användningen måste alltid vara förenlig med växtskyddsmedlets produktvillkor. Observera också att Kemikalieinspektionens ämnesundantag inte gäller på ängs- och hagmark, där ett generellt förbud mot växtskyddsmedel gäller sedan tidigare.

Så kallade "allmänkemikalier för växtskyddsändamål" samt NIS (nematoder, insekter och spindeldjur) berörs inte av det nya förbudet, eftersom de inte definieras som växtskyddsmedel i EUs växtskyddsmedelsförordning, (EG) nr 1107/2009.

De ämnen i växtskyddsmedel som Kemikalieinspektionen undantagit innebär begränsad risk för människors hälsa och miljön. De finns förtecknade i två olika lagtexter:

  • verksamma ämnen som godkänts som ämnen med låg risk i enlighet med artikel 22 i växtskyddsmedelsförordningen (EG) nr 1107/2009 och som finns upptagna i avsnitt D av bilagan till förordning (EU) nr 540/2011,
  • verksamma ämnen som förtecknas i bilaga 1 till KIFS 2022:3. De flesta av dessa är ämnen som EU bedömer kan bli godkända som lågriskämnen i framtiden.

En knapp tredjedel av de undantagna kemiska ämnena, och under hälften av de undantagna mikroorganismerna förekommer idag i godkända växtskyddsmedel i Sverige. För detaljer, se tabellerna nedan.

Växtskyddsmedel för privatpersoner begränsas till medel med samma undantagna ämnen

Kemikalieinspektionen har beslutat att från 17 maj 2021 är det endast de undantagna ämnena med begränsad risk som får ingå i nya eller förnyade produktgodkännanden av växtskyddsmedel i behörighetsklass 3, som privatpersoner får använda.

Beskrivning av ämnestabellerna

I vår sammanställning av samtliga undantagna ämnen nedan redovisas kemiska ämnen och mikroorganismer i varsin tabell. I tabellerna finns:

  • ämnesnamnet så som det anges i lagtexten. Om ämnesnamnet är ett annat i Bekämpningsmedelsregistret så anger vi även det, i parentes.
  • uppgift om i vilken lagtext ämnet är förtecknat. Ämnen som finns i båda lagtexterna redovisas i tabellerna som förtecknade i (EU) nr 540/2011.
  • uppgifter om godkända växtskyddsmedel i Sverige som innehåller ämnet och som får användas inom förbudsområdena, förutsatt att användningen är förenlig med medlets produktvillkor. Medel som även innehåller ämnen som inte är undantagna får inte användas inom förbudsområdena och tas inte med i tabellerna nedan. Beteckningen PHT-nr i tabellen avser produkter godkända för parallellhandel i Sverige.

Tabellerna kan sorteras genom att klicka i kolumnrubrikerna.

Vi kan inte garantera att vår sammanställning som den visas här på webbsidan vid varje tidpunkt är fullständig och korrekt. För vilka undantag som gäller vid varje tidpunkt hänvisar vi därför till de ovan nämnda författningarna och till Bekämpningsmedelsregistret.

Tabell med kemiska ämnen

Tabell 1. Kemiska verksamma ämnen som Kemikalieinspektionen undantagit från regeringens förbud mot användning av växtskyddsmedel i vissa områden.

Verksamt ämne - kemiskt

Lagtext

Växtskyddsmedel i Sverige

Aluminiumammoniumsulfat

KIFS 2022:3

inga godkända

Askorbinsyra

KIFS 2022:3

inga godkända

FEN 560 (bockhornsklöverfrö i pulverform)

KIFS 2022:3

inga godkända

Fett: Restprodukter från destillering av fett

KIFS 2022:3

inga godkända

Fettsyror C7–C20: Pelargonsyra

KIFS 2022:3

Ogräs- och mossmedel i klass 2L och i klass 3. Flertal regnr och PHT. (Produkter som även innehåller glyfosat är ej undantagna)

Fettsyror C7–C20: Fettsyror C7-C18 och C18 omättade kaliumsalter

(Fettsyra (C7-C18) kaliumsalt)

KIFS 2022:3

Skadekryps Effekt reg nr 4919, klass 3. FLiPPER reg nr 5512, klass 2L.

Fettsyror C7–C20: Kaprinsyra

KIFS 2022:3

Konsumentprodukter i klass 3: reg nr 4890 samt dess kopplade PHT-nr.

Fettsyror C7–C20: Kaprylsyra

KIFS 2022:3

Konsumentprodukter i klass 3: reg nr 4890 samt dess kopplade PHT-nr.

Fettsyror C7–C20: Laurinsyra

KIFS 2022:3

inga godkända

Fettsyror C7–C20: Oljesyra

KIFS 2022:3

inga godkända

Fettsyror C7–C20: Fettsyror C8-C10 metylestrar

KIFS 2022:3

inga godkända

Fettsyror C7–C20: Metyloktanoat

KIFS 2022:3

inga godkända

Fettsyror C7-C20: Metyldekanoat

KIFS 2022:3

inga godkända

Fiskolja

KIFS 2022:3

inga godkända

Fjärilsferomoner med raka kolkedjor

KIFS 2022:3

Isomate CLS plus, reg nr 5617, RAK3+4, reg nr 5313.
Båda klass 2L.

Fårtalg

KIFS 2022:3

TRICO reg nr 4568, TRICO Garden reg nr 4760. Klass 3.

Gibberellinsyra

KIFS 2022:3

inga godkända

Gibberelliner
(Gibberelliner GA4/G7)

KIFS 2022:3

GIBB PLUS FOREST reg nr 5040, Novagib reg nr 5679.
Båda klass 2L.

Heptamaloxiloglukan

KIFS 2022:3

inga godkända

Hydrolyserade proteiner

KIFS 2022:3

inga godkända

Järn(II)sulfat
(Järn(II)sulfat, Järn(II)sulfatheptahydrat)

KIFS 2022:3

Stroller-Plus Mossa, reg nr 4181. Klass 3.

Kalciumkarbonat

(EU) 540/2011

inga godkända

Kaliumvätekarbonat

(EU) 540/2011

VitiSan, reg nr 5480. Klass 2L.

Kvartssand

KIFS 2022:3

Inga godkända. (Godkännande krävs för medel för viltavskräckning.)

Maltodextrin

KIFS 2022:3

Eradicoat Max, reg nr 5536. KLass 2L.

Prohexadion
(Prohexadionkalcium)

KIFS 2022:3

Regalis Plus reg nr 5283, Attraxor reg nr 5549, Kudos reg nr 5659. Samtliga i klass 2L.

Rapsolja och rybsolja

KIFS 2022:3

Inga godkända (finns produkter som även innehåller pyretriner, dessa är ej undantagna från förbudet).

Svavel

KIFS 2022:3

Kumulus DF, reg nr 2022. Klass 3.

Urea

KIFS 2022:3

inga godkända

Vitlöksextrakt

KIFS 2022:3

inga godkända

Ättiksyra

KIFS 2022:3

Ogräsmedel i klass 2L och klass 3. Flertal regnr och namn, vissa utfasas 2022. Se Bekämpningsmedelsregistret.

24-Epibrassinolid

(EU) 540/2011

inga godkända

ABE-IT 56 (komponent av lysat of Saccharomyces cerevisiae stam DDSF623)

(EU) 540/2011

inga godkända

Blodmjöl

(EU) 540/2011

Gyllebo Plantskydd Pulver /Flytande, reg nr 4261 /4262. Klass 3.

Cerevisan

(EU) 540/2011

inga godkända

COS-OGA

(EU) 540/2011

inga godkända

Järn(III)fosfat

(EU) 540/2011

Snigelmedel i klass 2L och i klass 3. Flertal regnr och kopplade PHT-nr. Se Bekämpningsmedelsregistret.

Järnpyrofosfat

(EU) 540/2011

inga godkända

Laminarin

(EU) 540/2011

inga godkända

Lavandulyl senecioat

(EU) 540/2011

inga godkända

Natriumvätekarbonat

(EU) 540/2011

Inga godkända (dock ännu godkänd som allmänkemikalie för vissa växtskyddsändamål. Se Jordbruksverkets sammanställning för användningsområden).

Vattenextrakt av groddat frö av söt Lupinus albus

(EU) 540/2011

inga godkända


Tabell med mikroorganismer

Tabell 2. Verksamma ämnen som är mikroorganismer och som Kemikalieinspektionen undantagit från regeringens förbud mot användning av växtskyddsmedel i vissa områden.

Verksamt ämne – mikroorganism

Lagtext

Växtskyddsmedel i Sverige

Adoxophyes orana GV, stam BV-0001

KIFS 2022:3

inga godkända

Bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarum D747

KIFS 2022:3

Amylo-X WG, reg nr 5546. Klass 2L.

Bacillus firmus I-1582

KIFS 2022:3

VOTiVO, reg nr 5525,
Flocter WP5 reg nr 5316. Båda klass 2L.

Bacillus subtilis stam QST 713
(Bacillus amyloliquefaciens QST 713)

KIFS 2022:3

Serenade ASO, reg nr 5251. Klass 2L.

Bacillus thuringiensis subsp. aizawai stammarna ABTS-1857 och GC-91

(B. thuringiensis kurstaki/aizawai GC-91)

KIFS 2022:3

Turex 50 WP, reg nr 4492. Ytterligare produktnamn: Larvskydd, reg nr 4492.
Klass 3.

Bacillus thuringiensis subsp. israeliensis (serotyp H-14) stam AM65-52

KIFS 2022:3

Gnatrol SC, reg nr 5241. Klass 2L.

Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki stammarna ABTS 351, PB 54, SA 11, SA 12 och EG 2348

KIFS 2022:3

Dipel DF, reg nr 5243. Klass 2L. 

Beauveria bassiana stammarna ATCC 74040 och GHA

(B. bassiana (Balsamo) Vuillemin GHA 4)

KIFS 2022:3

BotaniGard WP, reg nr 5406. Klass 2L. 

Candida oleophila stam O

KIFS 2022:3

inga godkända

Cydia pomonella Granulovirus (CpGV)

(C. pomonella granulovirus isolat V15 (GV-0013)

KIFS 2022:3

Madex Top, reg nr 5603. Klass 2L. 

Gliocladium catenulatum, stam J1446

Se Clonostachys rosea stam J1446 

(EU) 540:2011

Prestop Mix reg nr 4846, " Får endast användas yrkesmässigt".
Prestop reg nr 4934. Klass 2L.
Lalstop G46 WG reg nr 5738. Klass 2L.

Helicoverpa armigera nucleopolyhedrovirus (HearNPV)

KIFS 2022:3

inga godkända

Lecanicillium muscarium (tidigare Verticillium lecanii) stam Ve 6

KIFS 2022:3

inga godkända

Metarhizium anisopliae var. anisopliae stam BIPESCO 5/F52

KIFS 2022:3

inga godkända

Pythium oligandrum M1

KIFS 2022:3

Polyversum reg nr 5570, Polygandron TTP reg nr 5573, Polygandron STP reg nr 5572, Polygandron WP reg nr 5571.
Alla i klass 2L.

Spodoptera littoralis nukleopolyhedrovirus

KIFS 2022:3

inga godkända

Trichoderma asperellum (tidigare T. harzianum) stammarna ICC012, T25 och TV1

KIFS 2022:3

inga godkända

Trichoderma asperellum (stam T34)

KIFS 2022:3

inga godkända

Trichoderma atroviride (tidigare T. harzianum) stammarna IMI 206040 och T11

KIFS 2022:3

inga godkända

Trichoderma atroviride stam I-1237

KIFS 2022:3

inga godkända

Trichoderma gamsii (tidigare T. viride) stam ICC080

KIFS 2022:3

inga godkända

Trichoderma harzianum stammarna T-22 och ITEM 908

KIFS 2022:3

TRIANUM-P, reg nr 5041, " Får endast användas yrkesmässigt".
Trianum G, reg nr 5271, klass 2L.

Zucchinigulmosaikvirus, svag stam

KIFS 2022:3

inga godkända

Akanthomyces muscarius Ve6 (tidigare Lecanicillium muscarium stam Ve6)

(EU) 540/2011

inga godkända

Ampelomyces quisqualis stam AQ10

(EU) 540/2011

inga godkända

Bacillus amyloliquefaciens stam AH2

(EU) 540/2011

(EU) 540/2011

Bacillus amyloliquefaciens stam IT-45

(EU) 540/2011

(EU) 540/2011

Bacillus amyloliquefaciens stam FZB24

(EU) 540/2011

inga godkända

Bacillus subtilis stam IAB/BS03

(EU) 540/2011

inga godkända

Clonostachys rosea stam J1446
(tidigare Gliocladium catenulatum stam J1446)

(EU) 540/2011

Prestop Mix reg nr 4846, " Får endast användas yrkesmässigt". 

Prestop reg nr 4934. Klass 2L.

Lalstop G46 WG reg nr 5738. Klass 2L.

Coniothyrium minitans stam CON/M/91-08 (DSM 9660)

(EU) 540/2011

Contans WG reg nr 4677 (äldre regnr), samt

Lalstop Contans WG reg nr 5756 (nytt regnr och namn för samma produkt). Båda klass 3.

Isaria fumosorosea Apopka stam 97 (tidigare Paecilomyces fumosoroseus)

(EU) 540/2011

Preferal, reg nr 5344. Klass 2L.

Pasteuria nishizawae Pn1

(EU) 540/2011

inga godkända

Pepinomosaikvirus, milt isolat VC 1

(EU) 540/2011

V10, reg nr 5502. Klass 2L.

Pepinomosaikvirus, milt isolat VX 1

(EU) 540/2011

V10, reg nr 5502. Klass 2L.

Pepinomosaikvirus, stam EU, milt isolat Abp1 och
pepinomosaikvirus, stam CH2, milt isolat Abp2

(EU) 540/2011

inga godkända

Pepinomosaikvirus, stam CH2, isolat 1906

(EU) 540/2011

PMV-01, reg nr 5501. Klass 2L.

Phlebiopsis gigantea stam FOC PG 410.3

(EU) 540/2011

inga godkända

Phlebiopsis gigantea stam VRA 1835

(EU) 540/2011

inga godkända

Phlebiopsis gigantea stam VRA 1984

(P. gigantea (Fr.) Jül. stam 1984)

(EU) 540/2011

Rotstop S Gel, reg nr 5479. Tillfällig placering i klass 3.

Purpureocillium lilacinum stam PL11

(EU) 540/2011

inga godkända

Saccharomyces cerevisiae stam LAS02

EU) 540/2011

inga godkända

Streptomyces K61 (tidigare S. griseoviridis stam K61)

(EU) 540/2011

Mycostop, reg nr 4295 se ovan. Klass 2L.

Trichoderma atroviride stam SC1

(EU) 540/2011

inga godkända

Verticillium albo-atrum (tidigare Verticillium dahliae) stam WCS850

(EU) 540/2011

Dutch Trig, reg nr 4896. Klass 3.


Senast uppdaterad 1 juli 2022