Verksamma ämnen som är undantagna förbudet mot viss användning

Innehållsförteckning:

Här hittar du tabeller som sammanfattar vilka verksamma ämnen som undantas från regeringens förbud mot användning av växtskyddsmedel i vissa områden. Förbudet och undantagen gäller från och med den 1 oktober 2021.

Hur fungerar undantagen?

Användning av växtskyddsmedel på vissa områden är förbjuden från 1 oktober 2021 enligt 2 kap. 37 §, p 2-6 i förordning (2014:425) om bekämpningsmedel. Kemikalieinspektionen får ge undantag från det nya förbudet genom att föreskriva vilka verksamma ämnen som fortsatt ska få användas i växtskyddsmedel inom de områden där förbudet annars gäller.

Växtskyddsmedel som innehåller de undantagna ämnena är tillåtna att använda på de områden som det nya förbudet omfattar, så länge användningen är förenlig med växtskyddsmedlets produktvillkor. Notera att så kallade allmänkemikalier för växtskyddsändmål samt NIS (nematoder, insekter och spindeldjur) inte berörs av det nya förbudet, eftersom de inte definieras som växtskyddsmedel i EUs växtskyddsmedelsförordning, (EG) nr 1107/2009.

Observera också att Kemikalieinspektionens ämnesundantag inte gäller på ängs- och hagmark, där ett generellt förbud mot växtskyddsmedel gäller sedan tidigare.

De ämnen i växtskyddsmedel som Kemikalieinspektionen undantagit innebär begränsad risk för människors hälsa och miljön. De finns förtecknade i två olika lagtexter:

  • verksamma ämnen som godkänts som ämnen med låg risk i enlighet med artikel 22 i växtskyddsmedelsförordningen (EG) nr 1107/2009 och som finns upptagna i avsnitt D av bilagan till förordning (EU) nr 540/2011,
  • verksamma ämnen som förtecknas i bilaga 15 till KIFS 2008:3. De flesta av dessa är ämnen som EU bedömer kan bli godkända som lågriskämnen i framtiden.

En knapp tredjedel av de undantagna kemiska ämnena, och under hälften av de undantagna mikroorganismerna förekommer idag i godkända växtskyddsmedel i Sverige. För detaljer, se tabellerna nedan.

Växtskyddsmedel för privatpersoner begränsas till medel med samma undantagna ämnen

Kemikalieinspektionen har beslutat att från 17 maj 2021 är det endast de undantagna ämnena med begränsad risk som får ingå i nya eller förnyade produktgodkännanden av växtskyddsmedel i behörighetsklass 3, som privatpersoner får använda.

Beskrivning av ämnestabellerna

I vår sammanställning av samtliga undantagna ämnen nedan redovisas kemiska ämnen och mikroorganismer i varsin tabell. I tabellerna finns:

  • ämnesnamnet så som det anges i lagtexten. Om ämnesnamnet är ett annat i Bekämpningsmedelsregistret så anger vi öven det, inom parentes.
  • uppgift om i vilken lagtext ämnet är förtecknat. Ämnen som finns i båda lagtexterna redovisas i tabellerna som förtecknade i (EU) nr 540/2011.
  • uppgifter om godkända växtskyddsmedel i Sverige som innehåller ämnet och som får användas inom förbudsområdena, om användningen är förenlig med medlets produktvillkor. Medel som även innehåller ämnen som inte är undantagna får inte användas inom förbudsområdena och tas inte med i tabellerna nedan. Beteckningen PHT-nr i tabellen avser produkter godkända för parallellhandel i Sverige.

Tabllerna kan sorteras genom att klicka i kolumnrubrikerna.

Vi kan inte garantera att vår sammanställning som den visas här på webbsidan vid varje tidpunkt är fullständig och korrekt. För vilka undantag som gäller vid varje tidpunkt hänvisar vi därför till de ovan nämnda författningarna och till Bekämpningsmedelsregistret.

Tabell med kemiska ämnen

Tabell 1. Kemiska verksamma ämnen som Kemikalieinspektionen undantagit från regeringens förbud mot användning av växtskyddsmedel i vissa områden.

Verksamt ämne - kemiskt

Lagtext

Växtskyddsmedel i Sverige

Aluminiumammoniumsulfat

KIFS 2008:3

inga godkända

Askorbinsyra

KIFS 2008:3

inga godkända

FEN 560 (bockhornsklöverfrö i pulverform)

KIFS 2008:3

inga godkända

Fett: Restprodukter från destillering av fett

KIFS 2008:3

inga godkända

Fettsyror C7–C20: Pelargonsyra

KIFS 2008:3

Ogräs- och mossmedel i klass 2L och i klass 3. Flertal regnr och PHT. (Produkter som även innehåller glyfosat är ej undantagna)

Fettsyror C7–C20: Fettsyror C7-C18 och C18 omättade kaliumsalter

(Fettsyra (C7-C18) kaliumsalt)

KIFS 2008:3

Skadekryps Effekt reg nr 4919 (klass 3), FLiPPER reg nr 5512 (klass 2L)

Fettsyror C7–C20: Kaprinsyra

KIFS 2008:3

Konsumentprodukter i kl 3: reg nr 4890 samt dess kopplade PHT-nr.

Fettsyror C7–C20: Kaprylsyra

KIFS 2008:3

Konsumentprodukter i kl 3: reg nr 4890 samt dess kopplade PHT-nr.

Fettsyror C7–C20: Laurinsyra

KIFS 2008:3

inga godkända

Fettsyror C7–C20: Oljesyra

KIFS 2008:3

inga godkända

Fettsyror C7–C20: Fettsyror C8-C10 metylestrar

KIFS 2008:3

inga godkända

Fettsyror C7–C20: Metyloktanoat

KIFS 2008:3

inga godkända

Fettsyror C7-C20: Metyldekanoat

KIFS 2008:3

inga godkända

Fiskolja

KIFS 2008:3

inga godkända

Fjärilsferomoner med raka kolkedjor

KIFS 2008:3

Isomate CLS plus reg nr 5617, RAK3+4, reg nr 5313. Båda klass 2L.

Fårtalg

KIFS 2008:3

TRICO reg nr 4568, TRICO Garden reg nr 4760. Klass 3.

Gibberellinsyra

KIFS 2008:3

inga godkända

Gibberelliner
(Gibberelliner GA4/G7)

KIFS 2008:3

GIBB PLUS FOREST reg nr 5040, Novagib reg nr 5679. Båda klass 2L.

Heptamaloxiloglukan

KIFS 2008:3

inga godkända

Hydrolyserade proteiner

KIFS 2008:3

inga godkända

Järn(II)sulfat
(Järn(II)sulfat, Järn(II)sulfatheptahydrat)

EUKIFS 2008:3

Konsumentprodukt i klass 3:
Stroller-Plus Mossa, reg nr 4181

Kalciumkarbonat

(EU) 540/2011

inga godkända

Kaliumvätekarbonat

(EU) 540/2011

VitiSan, reg nr 5480 (2L)

Kvartssand

KIFS 2008:3

inga godkända. Godkännande krävs för medel för viltavskräckning.

Maltodextrin

KIFS 2008:3

Eradicoat Max, reg nr 5536 (2L)

Prohexadion
(Prohexadionkalcium)

KIFS 2008:3

Regalis Plus reg nr 5283, Attraxor reg nr 5549, Kudos reg nr 5659 (samtliga klass 2L).

Rapsolja och rybsolja

KIFS 2008:3

inga godkända (finns produkter som även innehåller pyretriner, dessa är ej undantagna)

Svavel

KIFS 2008:3

Kumulus DF, reg nr 2022 (klass 3)

Urea

KIFS 2008:3

inga godkända

Vitlöksextrakt

KIFS 2008:3

inga godkända

Ättiksyra

KIFS 2008:3

Ogräsmedel i klass 2L och klass 3. Flertal regnr och namn, vissa utfasas 2022. Se Bekämpningsmedelsregistret.

24-Epibrassinolid

(EU) 540/2011

inga godkända

ABE-IT 56 (komponent av lysat of Saccharomyces cerevisiae stam DDSF623)

(EU) 540/2011

inga godkända

Blodmjöl

(EU) 540/2011

Gyllebo Plantskydd Pulver /Flytande, reg nr 4261 /4262. Klass 3.

Cerevisan

(EU) 540/2011

inga godkända

COS-OGA

(EU) 540/2011

inga godkända

Järn(III)fosfat

(EU) 540/2011

Snigelmedel i klass 2L och i klass 3. Flertal regnr och kopplade PHT-nr. Se Bekämpningsmedelsregistret.

Järnpyrofosfat

(EU) 540/2011

inga godkända

Laminarin

(EU) 540/2011

inga godkända

Lavandulyl senecioat

(EU) 540/2011

inga godkända

Natriumvätekarbonat

(EU) 540/2011

inga godkända (dock även allmänkemikalie)

Vattenextrakt av groddat frö av söt Lupinus albus

(EU) 540/2011

inga godkända


Tabell med mikroorganismer

Tabell 2. Verksamma ämnen som är mikroorganismer och som Kemikalieinspektionen undantagit från regeringens förbud mot användning av växtskyddsmedel i vissa områden.

Verksamt ämne – mikroorganism

Lagtext

Växtskyddsmedel i Sverige

Adoxophyes orana GV, stam BV-0001

KIFS 2008:3


Bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarum D747

KIFS 2008:3


Bacillus firmus I-1582

KIFS 2008:3


Bacillus subtilis stam QST 713

KIFS 2008:3


Bacillus thuringiensis subsp. aizawai stammarna ABTS-1857 och GC-91

KIFS 2008:3


Bacillus thuringiensis subsp. israeliensis (serotyp H-14) stam AM65-52

KIFS 2008:3


Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki stammarna ABTS 351, PB 54, SA 11, SA 12 och EG 2348

KIFS 2008:3


Beauveria bassiana stammarna ATCC 74040 och GHA

KIFS 2008:3


Candida oleophila stam O

KIFS 2008:3


Cydia pomonella Granulovirus (CpGV)

KIFS 2008:3


Gliocladium catenulatum, stam J1446

KIFS 2008:3


Helicoverpa armigera nucleopolyhedrovirus (HearNPV)

KIFS 2008:3


Lecanicillium muscarium (tidigare Verticillium lecanii) stam Ve 6

KIFS 2008:3


Metarhizium anisopliae var. anisopliae stam BIPESCO 5/F52

KIFS 2008:3


Pythium oligandrum M1

KIFS 2008:3


Spodoptera littoralis nukleopolyhedrovirus

KIFS 2008:3


Streptomyces K61 (tidigare S. griseoviridis)

KIFS 2008:3


Trichoderma asperellum (tidigare T. harzianum) stammarna ICC012, T25 och TV1

KIFS 2008:3


Trichoderma asperellum (stam T34)

KIFS 2008:3


Trichoderma atroviride (tidigare T. harzianum) stammarna IMI 206040 och T11

KIFS 2008:3


Trichoderma atroviride stam I-1237

KIFS 2008:3


Trichoderma gamsii (tidigare T. viride) stam ICC080

KIFS 2008:3


Trichoderma harzianum stammarna T-22 och ITEM 908

KIFS 2008:3


Zucchinigulmosaikvirus, svag stam

KIFS 2008:3


Akanthomyces muscarius Ve6 (tidigare Lecanicillium muscarium stam Ve6)

(EU) 540/2011


Ampelomyces quisqualis stam AQ10

(EU) 540/2011


Bacillus amyloliquefaciens stam AH2

(EU) 540/2011


Bacillus amyloliquefaciens stam FZB24

(EU) 540/2011


Bacillus subtilis stam IAB/BS03

(EU) 540/2011


Clonostachys rosea stam J1446 (Gliocladium catenulatum stam J1446)

(EU) 540/2011


Coniothyrium minitans stam CON/M/91-08 (DSM 9660)

(EU) 540/2011


Isaria fumosorosea Apopka stam 97 (tidigare Paecilomyces fumosoroseus)

(EU) 540/2011


Pasteuria nishizawae Pn1

(EU) 540/2011


Pepinomosaikvirus, milt isolat VC 1

(EU) 540/2011


Pepinomosaikvirus, milt isolat VX 1

(EU) 540/2011


Pepinomosaikvirus, stam EU, milt isolat Abp1 och
pepinomosaikvirus, stam CH2, milt isolat Abp2

(EU) 540/2011


Pepinomosaikvirus, stam CH2, isolat 1906

(EU) 540/2011


Phlebiopsis gigantea stam FOC PG 410.3

(EU) 540/2011


Phlebiopsis gigantea stam VRA 1835

(EU) 540/2011


Phlebiopsis gigantea stam VRA 1984

(EU) 540/2011


Saccharomyces cerevisiae stam LAS02

EU) 540/2011


Streptomyces K61 (tidigare S. griseoviridis)

(EU) 540/2011


Trichoderma atroviride stam SC1

(EU) 540/2011


Verticillium albo-atrum (tidigare Verticillium dahliae) stam WCS850

(EU) 540/2011Text

Senast uppdaterad 17 januari 2022