Aktuellt om växtskyddsmedel

Innehållsförteckning:

Här hittar du aktuell information om växtskyddsmedel. Informationen handlar till exempel om beslut för enskilda produkter, dispenser eller EU-beslut om verksamma ämnen. Det finns även annan information om aktuella frågor och länkar till nyheter om växtskydd.

Växtskyddsmedlet Vertimec återkallas

(2023-03-22)
Godkännandet för det verksamma ämnet abamektin, som ingår i produkten Vertimec, har förnyats inom EU från den 1 april 2023. EU Kommissionen har samtidigt beslutat om nya gränsvärden för resthalter av abamektin, som ska tillämpas från och med den 20 augusti 2023. Innehavaren av Vertimec har meddelat att de inte kommer att ansöka om ett förnyat produktgodkännande. Kemikalieinspektionen återkallar därför produktgodkännandet för Vertimec med registreringsnummer 4693 från och med den 1 april 2023. På grund av risk att överstiga de nya gränsvärdena beviljas en anståndperiod för utfasning endast fram till och med 31 juli 2023.

Läs mer i beslutet om återkallande av Vertimec som du hittar i vårt Bekämpningsmedelsregister. Länk till annan webbplats.

Insektsmedel med spirotetramat upphör 2024

(2023-03-14)
Godkännandet av det verksamma ämnet spirotetramat upphör inom EU. Skälet är att inget företag ansökt om att förnya ämnets godkännande. I Sverige återkallas därför insektsmedlet Movento 100 SC, med registreringsnummer 5246. Återkallelsen träder i kraft i april 2024. Medlet får säljas fram till 31 oktober 2024 och användas till 31 oktober 2025.

Du hittar besluten om återkallande och utfasning i Kemikalieinspektionens bekämpningsmedelsregister. Länk till annan webbplats.

Två nya lågriskprodukter mot svampsjukdomar

(2023-03-14)
Två lågriskprodukter har godkänts med det verksamma ämnet COS-OGA. Det är ett nytt verksamt lågriskämne på den svenska marknaden, och fungerar genom att stärka växtens eget försvar. De nya produkterna heter FytoSave med registreringsnummer 5861, som används mot mjöldagg i växthusodlingar av vissa grönsaker, och FytoSol med registreringsnummer 5873, mot potatisbladmögel.

Läs mer om de nya lågriskprodukterna på vår webbsida Aktuella beslut 2023

Aktuellt om glyfosatprodukter i Sverige

(2023-03-14)
Produkten Roundup Plug, som innehåller glyfosat som verksamt ämne, får sitt produktgodkännande förnyat med oförändrat registreringsnummer, 5831. Det förnyade godkännandet gäller till och med 15 december 2024. Produkter med det äldre registreringsnumret 5718 är fortsatt under utfasning, i enlighet med tidigare beslut.

Produkten Roundup PowerMax, som innehåller glyfosat som verksamt ämne, får sitt produktgodkännande förnyat till och med 15 december 2024. I samband med förnyelsen får produkten nya villkor och nytt registreringsnummer 5869. Produkter med det äldre registreringsnumret 5830 kommer att fasas ut.

Här kan du läsa mer om vad som gäller för enskilda produkter med glyfosat.

Observera att produkter som innehåller glyfosat omfattas av förbudet mot användning av växtskyddsmedel på vissa platser, som till exempel hemträdgårdar och allmänna platser.

Läs mer om förbudet på Kemikalieinspektionens webb.

Växtskyddsmedel med klopyralid får strängare villkor

(2023-03-02)
Kemikalieinspektionen har beslutat att förnya godkännandet för växtskyddsmedlet Galera. Medlet får strängare användningsvillkor eftersom det innehåller det verksamma ämnet klopyralid. Syftet är att minska risken för att känsliga grödor skadas. Klopyralid ingår i ämnesgruppen pyralider och används i lantbruket för att bekämpa ogräs. Under de senaste åren har framför allt fritidsodlare rapporterat om växtskador orsakade av pyralidrester i gödsel och växtrester från lantbruket.

Läs mer om beslutet för växtskyddsmedlet Galera i Kemikalieinspektionens nyhet.

Läs mer om pyralider på Kemikalieinspektionens webb.

Nöddispenser beviljade för växtskyddsmedel mot granbarkborrar

(2023-02-20)
För femte året i rad beviljar Kemikalieinspektionen nöddispenser för växtskyddsmedel mot granbarkborrar på grund av de omfattande skadorna för skogsbruket. Kemikalieinspektionen har möjlighet att ge nöddispenser men det ska endast vara en tillfällig lösning. Trots att myndigheten sedan 2019 har informerat de sökande företagen om att de måste hitta en långsiktig lösning så har inga sådana åtgärder vidtagits. En möjlig långsiktig lösning är att en ansökan om godkännande av feromonerna som verksamma ämnen tas fram i samarbete med skogsnäringen.

Läs mer om de beviljade dispenserna i Kemikalieinspektionens nyhet.

Förhandlingar pågår om ny EU-förordning om hållbar användning av växtskyddsmedel

(2023-01-24)
Förhandlingar pågår om EU-kommissionens förslag att ersätta direktivet för hållbar användning av bekämpningsmedel (direktiv 2009/128/EG) med en ny förordning. En förordning innebär en förstärkning i och med att reglerna kommer att gälla direkt i alla medlemsländer utan att först behöva införas i nationella regelverk. Syftet med förslaget är att minska användningen och riskerna med växtskyddsmedel för människans hälsa och miljön. Det ska bland annat ske genom att främja användning av integrerat växtskydd och alternativa metoder, som till exempel icke-kemiska bekämpningsmedel.

Förhandlingar mellan medlemsländerna påbörjades hösten 2022 och fortsätter under våren 2023. Jordbruksverket, Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen ansvarar för olika delar av regelverket och ger stöd i förhandlingarna.

Läs mer på regeringens webbplats om EU-kommissionens förslag till ny förordning om hållbar användning av bekämpningsmedel. Länk till annan webbplats.

Ny statistik om användning av växtskyddsmedel

(2022-12-16)
Ny statistik om användning av växtskyddsmedel har publicerats av Statistiska Centralbyrån, SCB, på uppdrag av Kemikalieinspektionen. I statistiken redovisas användningen av växtskyddsmedel i olika grödor samt hur stor den behandlade ytan är för varje gröda.

Sådan statistik har tagits fram sedan år 1988 och senast det gjordes var 2017. Syftet är att ge regional och differentierad statistik över användningen av växtskyddsmedel i olika grödor, och att kunna följa förändringar över tid. Sedan 2009 regleras den här statistiken av en EU förordning (EG) nr 1185/2009. Förordningen syftar till att få fram harmoniserad och jämförbar statistik över försäljning och användning av växtskyddsmedel inom EU.

Läs mer om den nya statistiken i nyhet från Kemikalieinspektionen.

Hitta och läs mer om statistik för användning av växtskyddsmedel hos SCB. Länk till annan webbplats.

Godkännandet för glyfosat förlängs till 15 december 2023

(2022-12-07)
Godkännandet av glyfosat som verksamt ämne i växtskyddsmedel har förlängts till den 15 december 2023. EU-kommissionen antog den 2 december 2022 en administrativ förlängning av det nuvarande godkännandet för glyfosat, i avvaktan på att den pågående utvärderingen av ämnet blir färdig.

Den 10 maj meddelade Echa och Efsa att på grund av förseningar i utvärderingsprocessen av glyfosat, som verksamt ämne i växtskyddsmedel, har tidpunkten för när dessa myndigheter kan meddela sina slutsatser skjutits fram. Förseningarna beror på det mycket omfattande material med synpunkter som har kommit in under samråden. Efsa förväntas nu presentera sina slutsatser i juli 2023, istället för till hösten 2022 som tidigare har meddelats. Därefter är det EU-kommissionen som fattar beslut om glyfosat i samråd med medlemsländernas regeringar.

Läs mer om utvärderingen av glyfosat på EU-kommissionens webbplats Länk till annan webbplats.

Läs mer om förseningen av utvärderingen av glyfosat i nyhet från Efsa Länk till annan webbplats.

Lägre halter diflufenikan i vattendrag i södra Sverige

(2022-10-18)
Under senare år har mätningar av det verksamma ämnet diflufenikan i vattendrag i södra Sverige på hösten visat så höga halter av ämnet att det riskerat att påverka ekosystemen. Nu hösten 2022 visar den senaste mätningen på ett trendbrott med sjunkande nivåer. Diflufenikan ingår i växtskyddsmedel som används mot ogräs i stråsäd. Ämnet är populärt att använda eftersom få ogräs blir resistenta mot ämnet. Samarbetsorganisationen Säkert växtskydd har sedan 2018 drivit en informationskampanj riktad till skånska lantbrukare för att motverka problematiken med diflufenikan.

Läs mer i Kemikalieinspektionens nyhet om diflufenikan.

Begränsad användning för Floramite 240 SC från 1 oktober 2022

(2022-06-21)
Från den 1 oktober 2022 begränsas användningen för medlet Floramite 240 SC och medlet byter då reg nr till 5774. Begränsningen innebär att medlet bara ska få användas i slutna växthus mot angrepp av kvalster i plantskolor och i odlingar av prydnadsväxter och inte på ätliga grödor. Ändringen beror på att EU har beslutat att det verksamma ämnet bifenazat på grund av risk bara ska få användas i oätliga grödor i fasta växthus.

Floramite 240 SC med reg nr 4832 får säljas och användas enligt äldre användningsvillkor under en utfasningsperiod fram till 2022-12-31.

Läs mer om besluten i tabellerna 2b och 2c på webbsidan Aktuella beslut 2022.

Här hittar du utskicken Aktuellt om växtskyddsmedel

Här hittar du det senaste Aktuellt om växtskyddsmedel, december 2022 Länk till annan webbplats.

Tidigare utskick hittar du på sidan Nyhetsbrev från Kemikalieinspektionen

Du kan anmäla dig för att prenumerera på kommande utskick av Aktuellt om växtskyddsmedel med följande länk:

Prenumerera på Aktuellt om växtskyddsmedel Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 22 mars 2023