Aktuellt om växtskyddsmedel

Här hittar du aktuell information om växtskyddsmedel. Informationen handlar till exempel om beslut för enskilda produkter, dispenser eller EU-beslut om verksamma ämnen. Det finns även annan information om aktuella frågor och länkar till nyheter om växtskydd.

Efsa och Echa öppnar samråd för glyfosat

(2021-09-24)
Den 23 september öppnade två samråd för glyfosat inom EU. Utvärderingsgruppen för glyfosat, AGG (the Assessment Group on Glyphosate) har tidigare lämnat en bedömningsrapport om förnyat godkännande av glyfosat till EU:s livsmedelsmyndighet Efsa samt ett förslag till klassificering till EU:s kemikaliemyndighet Echa. Nu har Efsa och Echa publicerat förslagen från AGG och öppnar upp för samråd. Samrådet är öppet i två månader fram till den 22 november 2021. Därefter lämnar Efsa och Echa sina slutsatser till EU-kommissionen som fattar beslut i samråd med medlemsländernas regeringar. I länkarna nedan hittar du samråden där du kan lämna synpunkter och information.

Hitta till samrådet för bedömningsrapporten hos EU:s livsmedelsmyndighet Efsa. Länk till annan webbplats.

Hitta till samrådet för klassificeringsförslaget för glyfosat hos EU:s kemikaliemyndighet Echa. Länk till annan webbplats.

Förbud mot användning i vissa områden från 1 oktober

(2021-09-21)
Den 1 oktober börjar det nya förbudet mot användning av växtskyddsmedel i vissa områden att gälla. Regeringen har beslutat att förbjuda användning av växtskyddsmedel på bland annat tomtmark till bostadshus och på vissa allmänna platser som lekplatser, skolgårdar och parker. Kemikalieinspektionen har beslutat om undantag från förbudet som innebär att efter den 1 oktober får endast växtskyddsmedel som innehåller verksamma ämnen med begränsade risker användas i dessa områden. Förbudet gäller för både yrkesmässiga och privata användare och oavsett växtskyddsmedlets behörighetsklass.

Här kan du läsa mer om förbudet och undantagen.

Här hittar du tabeller som sammanställer de undantagna ämnena.

Remiss om nya föreskrifter om bekämpningsmedel

(2021-09-21)
Kemikalieinspektionen har gjort en översyn av föreskrifterna (KIFS 2008:3) om bekämpningsmedel, med syfte att ta fram nya föreskrifter som är mer överskådliga och har en enklare och tydligare utformning än de nu gällande. Förslaget till nya föreskrifter är ute på remiss, och synpunkter på remissen önskas senast den 13 oktober 2021. Föreskrifterna föreslås träda i kraft den 1 januari 2022. 

Här hittar du information om remissen.

Klopyralid får nya villkor som verksamt ämne inom EU

(2021-08-19)
I det förnyade ämnesgodkännandet inom EU för herbiciden klopyralid har villkor lagts till. De nya villkoren riktar sig till medlemsländerna när de ska ge nationella godkännanden för växtskyddsmedel som innehåller klopyralid. Medlemsländerna ska då ta hänsyn till risken att grödor kan skadas när ämnet förs vidare via kompost eller gödsel från djur vars foder kommer från behandlade områden. Klopyralid har rapporterats orsaka skador i bland annat tomatodling där stallgödsel eller andra gödselmedel baserade på växtrester har använts.

De nya villkoren för klopyralid hittar du i förordning (EU) 2021/1191. Länk till annan webbplats.

Uppdaterad vägledning för Norra zonen

(2021-06-16)
Nu har Norra zonens vägledning för ansökningar om godkännande av växtskyddsmedel uppdaterats. Den uppdaterade vägledningen får användas redan nu, men ska tillämpas från den 1 november 2021.

Här hittar du den uppdaterade vägledningen.

Tabeller över ämnen med begränsad risk

(2021-06-14)
Kemikalieinspektionen har nu publicerat information som i tabellform sammanfattar vilka verksamma ämnen i växtskyddsmedel som bedöms ha begränsad risk. De godkända växtskyddsmedel som innehåller dessa ämnen får fortsatt användas efter 1 oktober 2021 även på de områden där växtskyddsmedel då blir förbjudna enligt förordning (2014:425) om bekämpningsmedel. De undantagna ämnena får också fortsatt finnas i växtskyddsmedel placerade i behörighetsklass 3. Medel i klass 3 får användas av privatpersoner.

Här finns tabellerna över ämnen med begränsad risk.

Aktuellt om glyfosatprodukter i Sverige

(uppdaterad 2021-03-10)
Pågående utvärderingar av ansökningar om förnyat produktgodkännande för produkter som innehåller glyfosat är fortfarande inte klara. Därför har produktgodkännandena för dessa produkter administrativt förlängts till den 31 oktober 2021. Administrativ förlängning innebär att nuvarande produktgodkännanden och deras användningsvillkor fortsätter att gälla.

Här kan du läsa mer om vad som gäller för enskilda produkter.

Verksamma ämnen som utgår

(2020-12-01)
De verksamma ämnena betacyflutrin, tiofanatmetyl, imidakloprid, dinatoniumbensoat och pencykuron har inte fått sina godkännanden förnyade inom EU. För de växtskyddsmedel i Sverige som innehåller något av ämnena har Kemikalieinspektionen beslutat om återkallande av produkterna och perioder för utfasning. Information om de enskilda produkterna hittar du i tabell 3.b på sidan Aktuella beslut 2020.

Gå till sidan Aktuella beslut 2020

Läs mer om verksamma ämnen som utgår

Aktuella beslut

Här hittar du information om ett urval av de beslut om växtskyddsmedel som Kemikalieinspektionen fattar. Besluten redovisas i tabeller och årsvis med start i mars 2019.

Läs mer på sidan Aktuella beslut 2021

Läs mer på sidan Aktuella beslut 2020.

Läs mer på sidan Aktuella beslut 2019.

Här hittar du utskicken Aktuellt om växtskyddsmedel

Aktuellt om växtskyddsmedel från Kemikalieinspektionen september 2021 Länk till annan webbplats.

Aktuellt om växtskyddsmedel från Kemikalieinspektionen juni 2021 Länk till annan webbplats.

Aktuellt om växtskyddsmedel från Kemikalieinspektionen april 2021 Länk till annan webbplats.

Aktuellt om växtskyddsmedel från Kemikalieinspektionen mars 2021 Länk till annan webbplats.

Aktuellt om växtskyddsmedel från Kemikalieinspektionen december 2020 Länk till annan webbplats.

Aktuellt om växtskyddsmedel från Kemikalieinspektionen september 2020 Länk till annan webbplats.

Aktuellt om växtskyddsmedel från Kemikalieinspektionen juni 2020 Länk till annan webbplats.

Aktuellt om växtskyddsmedel från Kemikalieinspektionen april 2020 Länk till annan webbplats.

Aktuellt om växtskyddsmedel från Kemikalieinspektionen februari 2020 Länk till annan webbplats.

Du kan anmäla dig för att prenumerera på kommande utskick av Aktuellt om växtskyddsmedel med följande länk.

Prenumerera på Aktuellt om växtskyddsmedel Länk till annan webbplats.Senast uppdaterad 12 oktober 2021