Aktuellt om växtskyddsmedel

Här hittar du aktuell information om växtskyddsmedel. Informationen handlar till exempel om beslut för enskilda produkter, dispenser eller EU-beslut om verksamma ämnen. Det finns även annan information om aktuella frågor och länkar till nyheter om växtskydd.

Ny dom fastställer Kemikalieinspektionens beslut om Imprid Skog

(2021-04-26)
En dom från Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt den 21 april 2021 fastställer Kemikalieinspektionens beslut att avslå ansökan om förnyat produktgodkännande för växtskyddsmedlet Imprid Skog. Kemikalieinspektionen bedömde i sitt beslut att produkten Imprid Skog kan substitueras eftersom det finns flera icke-kemiska metoder som används allmänt för att skydda barrträdsplantor mot snytbaggar.

Läs mer om domen i Kemikalieinspektionens pressmeddelande.

EU har beslutat vilka tillsatsämnen som förbjuds i växtskyddsmedel

(2021-04-21)
EU-kommissionen har beslutat om 144 tillsatsämnen som inte får finnas i växtskyddsmedel genom en ändring av bilaga 3 till växtskyddsmedelsförordningen (EG) nr 1107/2009. Bilaga 3 listar de tillsatsämnen som inte får finnas i växtskyddsmedel, vilket inkluderar även co-formulanter som finns i medlen. Ämnena förbjuds på grund av sina särskilt farliga egenskaper. Ändringen av bilaga 3 finns i en ändringsförordning (EG) nr 2021/383, som gäller från den 23 mars 2021. För redan godkända växtskyddsmedel har EUs medlemsländer på sig till den 24 mars 2023 att ompröva produktgodkännandena.

Gå till ändringsförordning (EG) nr 2021/383.länk till annan webbplats

Ämnen med låg risk undantas från förbudet mot användning i vissa områden

(2021-04-19)
Kemikalieinspektionen har beslutat vilka ämnen som ska undantas från förbudet mot användning av växtskyddsmedel i vissa områden, som exempelvis trädgårdar och parker. Undantagen gör det möjligt att tillåta en fortsatt användning av växtskyddsmedel som innehåller verksamma ämnen med låg risk.

Undantaget omfattar bland annat vissa ämnen som är verksamma mot sniglar, mossa eller ogräs. Däremot blir växtskyddsmedel med ämnen som inte har en låg risk inte längre tillåtna att användas i de områden som omfattas av regeringens förbud. Det gäller till exempel för ogräsmedel med glyfosat och vissa insektsmedel.

Läs mer om undantagen i Kemikalieinspektionens pressmeddelande.

Läs mer om förbudet och undantagen hos Kemikalieinspektionen.

Nöddispenser löser inte problemet med återkommande hot mot växtproduktionen

(2021-04-07)
En nöddispens ska vara en kortsiktig lösning på ett akut problem. Om hotet mot växtproduktionen är återkommande är nöddispenser däremot inte en hållbar lösning. Kemikalieinspektionen ger därför inte nöddispenser för återkommande ansökningar som gäller samma hot år efter år.

Läs mer om vår analys av nöddispenser i Kemikalieinspektionens nyhet.

Regeringen har beslutat om förbud mot användning i vissa områden

(2021-04-01)
Regeringen beslutade den 24 mars att förbjuda användning av växtskyddsmedel i vissa typer av områden. Det gäller bland annat på tomtmark till bostadshus och på vissa allmänna platser som lekplatser, skolgårdar och parker. Förbudet börjar att gälla den 1 oktober 2021. Kemikalieinspektionen kommer inom kort att besluta om undantag från förbudet för växtskyddsmedel som innehåller verksamma ämnen som innebär låg risk.

Läs mer om förbudet och kommande undantag i regeringens pressmeddelande.länk till annan webbplats

Läs mer om förbudet och kommande undantag hos Kemikalieinspektionen.

Analyser av växtskyddsmedel visar på få brister

(2021-03-16)
Kemikalieinspektionens tillsynsavdelning har låtit analysera växtskyddsmedel och de flesta medel som säljs i Sverige lever upp till kraven i lagstiftningen. Kontroller från 2018 till 2020 visar att endast drygt 2 procent av de undersökta medlen hade brister. Att analysera växtskyddsmedel är ett sätt att kontrollera om det finns olagliga växtskyddsmedel på marknaden.

Läs mer i Kemikalieinspektionens nyhet om kontrollen av växtskyddsmedel.

Aktuellt om glyfosatprodukter i Sverige

(uppdaterad 2021-03-10)
Pågående utvärderingar av ansökningar om förnyat produktgodkännande för produkter som innehåller glyfosat är fortfarande inte klara. Därför har produktgodkännandena för dessa produkter administrativt förlängts till den 31 oktober 2021. Administrativ förlängning innebär att nuvarande produktgodkännanden och deras användningsvillkor fortsätter att gälla.

Här kan du läsa mer om vad som gäller för enskilda produkter.

Enklare att ansöka för en likadan produkt

(2021-02-24)
Det finns möjlighet att sätta ut ett redan godkänt växtskyddsmedel på marknaden med ett annat namn, genom att få ett ytterligare produktgodkännande för medlet. Ett sådant kan du få genom att ansöka om ett nytt produktgodkännande. Från och med nu kommer detta ske genom ett enklare administrativt förfarande.

Här kan du läsa mer om hur du ansöker för en likadan produkt.

Nöddispenser för medel mot granbarkborrar

(2021-02-22)
Kemikalieinspektionen har beviljat dispens från kravet på produktgodkännande för tre växtskyddsmedel mot granbarkborrar. Medlen innehåller feromoner och används för att locka till sig och fånga in granbarkborrar inom skogsbruket för att undvika stora skador på skogen. Dispenser gäller för produkterna TYPO-Lab A10, Typosan IPS och Phero-X-Lure IT under begränsade tidsperioder. I vår nyhet kan du läsa mer och se vilka tidsperioder som gäller för varje medel.

Läs mer i Kemikalieinspektionens nyhet om dispenserna.

Nya krav för ansökan om UPMA

(2021-02-16)
När du ansöker om en UPMA (utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde) ska du tillsammans med ansökan skicka in en så kallad GAP-tabell samt en utförlig bruksanvisning som beskriver den tänkta användningen. På vår webb har vi nu publicerat mallar för hur du skriver en GAP-tabell och bruksanvisning. Mallarna hittar du på vår webbsida med information om ansökan om UPMA.

Här hittar du information om ansökan om UPMA och de nya mallarna.

Uppdaterade vägledningar för ansökningar

(2021-02-10)
EU-kommissionen har nu uppdaterat två av sina vägledningar. Det gäller vägledningen för zonansökningar och ömsesidiga erkännanden samt den för dispenser vid nödsituation. Vägledningarna ska tillämpas från 1 mars 2021. Du hittar de uppdaterade vägledningarna på EU-kommissionens webbplats.

Här hittar du de uppdaterade vägledningarna hos EU-kommissionenlänk till annan webbplats

Tillsynsprojekt i samverkan med kommunerna år 2021

(2021- 02-10)
Kemikalieinspektionen har inlett ett nationellt tillsynsprojekt tillsammans med ett hundratal kommuner i hela landet för att kontrollera om kraven för biocidprodukter och växtskyddsmedel följs. För att få sälja dessa medel i Sverige krävs det att produkterna har ett godkännande och att man informerar om hur produkterna ska användas.

Här kan du läsa mer om tillsynsprojektet om bekämpningsmedel år 2021.

EU-förbud mot tre neonikotinoider

(2020-12-21)
EU-kommissionen har beslutat att inte förnya godkännandena för de tre verksamma ämnena imidakloprid, klotianidin eller tiametoxam för användning i växtskyddsmedel inom EU. Ämnena tillhör gruppen neonikotinoider, och innebär oacceptabla risker för pollinerande insekter som till exempel bin.

Ämnena ingår även i biocidprodukter som är godkända i Sverige. Dessa produkter berörs inte av EU-förbudet.

I Sverige återkallades de flesta växtskyddsmedel som innehöll ämnena 2018, efter att EU-kommissionen förbjudit användning för växtskyddsändamål utomhus. Det enda kvarvarande medlet i Sverige innehöll imidakloprid och var godkänt för användning i fasta växthus. Medlet har nu återkallas av Kemikalieinspektionen.

Läs mer om neonikotinoider på vår webbsida

Mankozeb fasas ut inom EU som verksamt ämne

(2020-12-21)
EU-kommissionen har beslutat att inte ge mankozeb fortsatt godkännande som verksamt ämne i växtskyddsmedel, på grund av ämnets reproduktionstoxiska och endokrinstörande egenskaper. Mankozeb är en fungicid i gruppen etylenbisditiokarbamater. I början av 1990-talet var mankozeb det mest sålda verksamma ämnet inom jordbruket i Sverige. Användningen var främst mot bladmögel i potatis. Kemikalieinspektionen utarbetade tillsammans med Jordbruksverket en avvecklingsplan för mankozeb. Bland annat fasades medel med mancozeb som ensamt verksamt ämne ut på den svenska marknaden. Försäljningen av mancozeb minskade under 1990-talet med upp emot 90 procent.

Det sista nationella produktgodkännandet med mankozeb, Acrobat WG reg nr 4201, har nu återkallats av Kemikalieinspektionen.

Verksamma ämnen som utgår

(2020-12-01)
De verksamma ämnena betacyflutrin, tiofanatmetyl, imidakloprid, dinatoniumbensoat och pencykuron har inte fått sina godkännanden förnyade inom EU. För de växtskyddsmedel i Sverige som innehåller något av ämnena har Kemikalieinspektionen beslutat om återkallande av produkterna och perioder för utfasning. Information om de enskilda produkterna hittar du i tabell 3.b på sidan Aktuella beslut 2020.

Gå till sidan Aktuella beslut 2020

Läs mer om verksamma ämnen som utgår

Pågående utvärdering av glyfosat som verksamt ämne

(2020-11-12)
Information om den pågående utvärderingsprocessen av glyfosat som verksamt ämne i växtskyddsmedel finns på EU-kommissionens webbplats. Där finner du även en länk till en webbsida för den grupp av medlemsländer som utvärderar ämnet. Sverige ingår i gruppen tillsammans med Frankrike, Nederländerna och Ungern. Minnesanteckningar och presentationer från möten med mera kommer successivt att offentliggöras på sidan.

De fyra länderna ska vara klara med sin gemensamma utvärdering till den 15 juni 2021. Under den pågående utvärderingen finns inte möjlighet att ta emot synpunkter eller ytterligare uppgifter från tredje part. När utvärderingen är klar skickas den till EU-kommissionen samt de europeiska myndigheterna ECHA och EFSA för granskning och publicering. Efter att EFSA och ECHA har publicerat utvärderingen bjuder de in till samråd och då kommer det finnas möjlighet för tredje part samt övriga medlemsländer att lämna synpunkter och information. Inbjudan till samråd förväntas ske till hösten 2021.

Läs mer på EU-kommissionens webbplatslänk till annan webbplats

Läs mer om glyfosat hos Kemikalieinspektionen

Aktuella beslut

Här hittar du information om ett urval av de beslut om växtskyddsmedel som Kemikalieinspektionen fattar. Besluten redovisas i tabeller och årsvis med start i mars 2019.

Läs mer på sidan Aktuella beslut 2021

Läs mer på sidan Aktuella beslut 2020.

Läs mer på sidan Aktuella beslut 2019.

Här hittar du utskicken Aktuellt om växtskyddsmedel

Aktuellt om växtskyddsmedel från Kemikalieinspektionen april 2021länk till annan webbplats

Aktuellt om växtskyddsmedel från Kemikalieinspektionen mars 2021länk till annan webbplats

Aktuellt om växtskyddsmedel från Kemikalieinspektionen december 2020länk till annan webbplats

Aktuellt om växtskyddsmedel från Kemikalieinspektionen september 2020länk till annan webbplats

Aktuellt om växtskyddsmedel från Kemikalieinspektionen juni 2020länk till annan webbplats

Aktuellt om växtskyddsmedel från Kemikalieinspektionen april 2020länk till annan webbplats

Aktuellt om växtskyddsmedel från Kemikalieinspektionen februari 2020länk till annan webbplats

Du kan anmäla dig för att prenumerera på kommande utskick av Aktuellt om växtskyddsmedel med följande länk.

Prenumerera på Aktuellt om växtskyddsmedellänk till annan webbplats

Senast uppdaterad 27 april 2021