Aktuellt om växtskyddsmedel

Här hittar du aktuell information om växtskyddsmedel. Informationen handlar till exempel om beslut för enskilda produkter, dispenser eller EU-beslut om verksamma ämnen. Det finns även annan information om aktuella frågor och länkar till nyheter om växtskydd.

EU-förbud mot tre neonikotinoider

(2020-12-21)
EU-kommissionen har beslutat att inte förnya godkännandena för de tre verksamma ämnena imidakloprid, klotianidin eller tiametoxam för användning i växtskyddsmedel inom EU. Ämnena tillhör gruppen neonikotinoider, och innebär oacceptabla risker för pollinerande insekter som till exempel bin.

Ämnena ingår även i biocidprodukter som är godkända i Sverige. Dessa produkter berörs inte av EU-förbudet.

I Sverige återkallades de flesta växtskyddsmedel som innehöll ämnena 2018, efter att EU-kommissionen förbjudit användning för växtskyddsändamål utomhus. Det enda kvarvarande medlet i Sverige innehöll imidakloprid och var godkänt för användning i fasta växthus. Medlet har nu återkallas av Kemikalieinspektionen.

Läs mer om neonikotinoider på vår webbsida

Mankozeb fasas ut inom EU som verksamt ämne

(2020-12-21)
EU-kommissionen har beslutat att inte ge mankozeb fortsatt godkännande som verksamt ämne i växtskyddsmedel, på grund av ämnets reproduktionstoxiska och endokrinstörande egenskaper. Mankozeb är en fungicid i gruppen etylenbisditiokarbamater. I början av 1990-talet var mankozeb det mest sålda verksamma ämnet inom jordbruket i Sverige. Användningen var främst mot bladmögel i potatis. Kemikalieinspektionen utarbetade tillsammans med Jordbruksverket en avvecklingsplan för mankozeb. Bland annat fasades medel med mancozeb som ensamt verksamt ämne ut på den svenska marknaden. Försäljningen av mancozeb minskade under 1990-talet med upp emot 90 procent.

Det sista nationella produktgodkännandet med mankozeb, Acrobat WG reg nr 4201, har nu återkallats av Kemikalieinspektionen.

Olyckor i Tyskland vid varmdimning i potatislager

(2020-12-09)
Efter att det inträffat bränder i potatislager har den tyska myndigheten för konsumentskydd och livsmedelssäkerhet
BVL (Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit) med omedelbar verkan stoppat försäljning och användning av två groningshämmande medel. Bränderna förmodas ha koppling till varmdimning med medlen. Åtgärderna i Tyskland gäller produkterna 1,4SIGHT som innehåller 1,4-dimetylnaftalen, och ARGOS, som innehåller apelsinolja.

I Sverige finns endast medlet 1,4SIGHT godkänt. Kemikalieinspektionen följer händelserna i Tyskland och manar till försiktighet tills mer information finns om vad olyckorna i Tyskland beror på. Har du funderingar -kontakta din leverantör av produkten.

Läs mer i informationen från den tyska myndigheten BVL (på tyska)länk till annan webbplats

Verksamma ämnen som utgår

(2020-12-01)
De verksamma ämnena betacyflutrin, tiofanatmetyl, imidakloprid, dinatoniumbensoat och pencykuron har inte fått sina godkännanden förnyade inom EU. För de växtskyddsmedel i Sverige som innehåller något av ämnena har Kemikalieinspektionen beslutat om återkallande av produkterna och perioder för utfasning. Information om de enskilda produkterna hittar du i tabell 3.b på sidan Aktuella beslut 2020.

Gå till sidan Aktuella beslut 2020

Läs mer om verksamma ämnen som utgår

Pågående utvärdering av glyfosat som verksamt ämne

(2020-11-12)
Information om den pågående utvärderingsprocessen av glyfosat som verksamt ämne i växtskyddsmedel finns på EU-kommissionens webbplats. Där finner du även en länk till en webbsida för den grupp av medlemsländer som utvärderar ämnet. Sverige ingår i gruppen tillsammans med Frankrike, Nederländerna och Ungern. Minnesanteckningar och presentationer från möten med mera kommer successivt att offentliggöras på sidan.

De fyra länderna ska vara klara med sin gemensamma utvärdering till den 15 juni 2021. Under den pågående utvärderingen finns inte möjlighet att ta emot synpunkter eller ytterligare uppgifter från tredje part. När utvärderingen är klar skickas den till EU-kommissionen samt de europeiska myndigheterna ECHA och EFSA för granskning och publicering. Efter att EFSA och ECHA har publicerat utvärderingen bjuder de in till samråd och då kommer det finnas möjlighet för tredje part samt övriga medlemsländer att lämna synpunkter och information. Inbjudan till samråd förväntas ske till hösten 2021.

Läs mer på EU-kommissionens webbplatslänk till annan webbplats

Läs mer om glyfosat hos Kemikalieinspektionen

Tillsynsprojekt i samverkan med kommunerna år 2021

(2020-11-10)
Under år 2021 kommer Kemikalieinspektionen tillsammans med Sveriges kommuner att genomföra ett gemensamt tillsynsprojekt. Projektet riktar sig till företag som säljer bekämpningsmedel - växtskyddsmedel och biocidprodukter. Myndigheterna kommer att kontrollera att företagen följer de krav som ställs på dem genom att bland annat granska att deras produkter är godkända och korrekt märkta. Även försäljning via e-handel kommer att granskas i projektet.

Målet med tillsynsprojektet är att öka regelefterlevnaden hos företag, och därmed minska risken för att människor, djur eller miljö ska ta skada av bekämpningsmedel. Projektet ska även bidra till att tillsynen av företag är likvärdig i hela landet, samt att öka kunskapen hos kommuner och företag om reglerna för bekämpningsmedel.

Med anledning av den pågående pandemin – Covid-19 - kan inspektionerna helt eller delvis komma att genomföras på annat sätt än besök på plats.

Här kan du läsa mer om tillsynsprojektet om bekämpningsmedel år 2021.

Förslag till förbud mot användning av växtskyddsmedel i vissa områden

(2020-10-22)
Regeringen har föreslagit ett förbud mot användning av växtskyddsmedel i vissa områden, bland annat på tomtmark och på vissa allmänna platser. Enligt förslaget får Kemikalieinspektionen föreslå undantag från förbudet och vi har remitterat ett förslag med undantag för växtskyddsmedel som innebär låg risk.

Läs mer om Regeringens och Kemikalieinspektionens förslag.

Uppdaterade vägledningar för ansökan

(2020-09-30)
Det finns nu uppdaterade vägledningar både för ansökan i Norra Zonen och för riskbedömning av fåglar och däggdjur. Du hittar de uppdaterade vägledningarna på sidan för Blanketter och vägledningar för växtskyddsmedel om du öppnar boxen med Vägledningar.

Här hittar du de uppdaterade vägledningarna för ansökan om godkännande för växtskyddsmedel.

Aktuellt om glyfosatprodukter i Sverige

(2020-06-23)
Pågående utvärderingar av produkter som innehåller glyfosat är fortfarande inte klara. Därför blir produktgodkännandena för dessa produkter nu åter administrativt förlängda till den 31 mars 2021. Administrativ förlängning innebär att det är nuvarande produktgodkännanden och deras användningsvillkor som fortsätter att gälla.

För produkterna Jablo (inklusive Spectra) och Roundup Gold ST har företagen återtagit sin ansökan om förlängt godkännande, vilket innebär att de produkterna fasas ut under anståndsperioder.

Här kan du läsa mer om vad som gäller för enskilda produkter.

Ansöka via molntjänst

(2020-06-18)
Om du ska göra en ansökan till Kemikalieinspektionen för ett växtskyddsmedel och har mycket omfattande dokumentation, eller av annat skäl, går det bra att lämna in ansökan via en molntjänst. Du kan använda antingen Kemikalieinspektionens tjänst som heter File-share eller en egen tjänst. Vill du använda Kemikalieinspektionens molntjänst behöver du ett konto, som du får genom att mejla kemi@kemi.se och fråga efter det.

Ändrade funktioner i Bekämpningsmedelsregistret

(2020-06-18)
Sökfunktionerna i Bekämpningsmedelsregistret är under utveckling för att förbättra sökmöjligheter och göra registret mer användarvänligt. I samband med det arbetet fungerar tyvärr inte alla sökfunktioner för tillfället. Mer information finns i registrets hjälpfunktion.

Gå till Bekämpningsmedelsregistretlänk till annan webbplats

EU-kommissionens översyn av växtskyddsmedelsförordningen är klar

(2020-05-27)
Översynen visar att växtskyddsmedels- och resthaltsförordningarna inom EU i stort uppfyller sitt syfte, men att genomförandet kan förbättras. Det konstaterar EU-kommissionen i sin utvärdering och föreslår en rad förbättringsåtgärder.

Läs mer i Kemikalieinspektionens nyhet och hitta länkar till kommissionen

EU begränsar sådd av frö med metalaxyl-M

(2020-05-05)
På grund av risker för fåglar och däggdjur har EU-kommissionen beslutat att begränsa användningen av det verksamma ämnet metalaxyl-M för utsädesbehandling. Från 1 juni 2021 får utsäde betat med metalaxyl-M endast sås i växthus, ej utomhus. Beslutet finns i genomförandeförordningen (EU) nr 2020/617 och är bindande för alla medlemsstater. I Sverige finns ämnet i betningsmedlen Apron XL och Vibrance SB. Det verksamma ämnet metalaxyl berörs inte, utan endast ämnet metalaxyl-M.

Här kan du läsa mer i EU-kommissionens beslutlänk till annan webbplats

Aktuella beslut

Här hittar du information om ett urval av de beslut om växtskyddsmedel som Kemikalieinspektionen fattar. Besluten redovisas i tabeller och årsvis med start i mars 2019.

Läs mer på sidan Aktuella beslut 2020.

Läs mer på sidan Aktuella beslut 2019.

Här hittar du utskicken Aktuellt om växtskyddsmedel

Aktuellt om växtskyddsmedel från Kemikalieinspektionen december 2020länk till annan webbplats

Aktuellt om växtskyddsmedel från Kemikalieinspektionen september 2020länk till annan webbplats

Aktuellt om växtskyddsmedel från Kemikalieinspektionen juni 2020länk till annan webbplats

Aktuellt om växtskyddsmedel från Kemikalieinspektionen april 2020länk till annan webbplats

Aktuellt om växtskyddsmedel från Kemikalieinspektionen februari 2020länk till annan webbplats

Du kan anmäla dig för att prenumerera på kommande utskick av Aktuellt om växtskyddsmedel med följande länk.

Prenumerera på Aktuellt om växtskyddsmedellänk till annan webbplatsSenast uppdaterad 12 januari 2021