Aktuellt om växtskyddsmedel

Här hittar du aktuell information om växtskyddsmedel. Informationen handlar till exempel om beslut för enskilda produkter, dispenser eller EU-beslut om verksamma ämnen. Det finns även annan information om aktuella frågor och länkar till nyheter om växtskydd.

Uppdaterad vägledning för Norra zonen

(2021-06-16)
Nu har Norra zonens vägledning för ansökningar om godkännande av växtskyddsmedel uppdaterats. Den uppdaterade vägledningen får användas redan nu, men ska tillämpas från den 1 november 2021.

Här hittar du den uppdaterade vägledningen.

Utvärdering föreslår fortsatt godkännande av glyfosat som verksamt ämne

(2021-06-15)
Den 15 juni lämnade utvärderingsgruppen AGG (the Assessment Group on Glyphosate) över sin bedömningsrapport om förnyat godkännande av glyfosat till EU:s gemensamma kemikaliemyndighet Echa och unionens livsmedelsmyndighet Efsa. Bedömningsrapporten och ett förslag till klassificering har tagits fram gemensamt av AGG, som består av de av fyra medlemsländer Frankrike, Ungern, Nederländerna och Sverige. När Efsa och Echa har publicerat bedömningsrapporten och klassificeringsförslaget bjuder de in till samråd, som förväntas ske under hösten 2021. Då finns det möjlighet att lämna synpunkter och information. Efsa och Echa lämnar därefter sina slutsatser till EU-kommissionen som fattar beslut i samråd med medlemsländernas regeringar. 

Läs mer om utvärderingens förslag i Kemikalieinspektionens pressmeddelande.

Läs mer om glyfosat hos Kemikalieinspektionen

Tabeller över ämnen med begränsad risk

(2021-06-14)
Kemikalieinspektionen har nu publicerat information som i tabellform sammanfattar vilka verksamma ämnen i växtskyddsmedel som bedöms ha begränsad risk. De godkända växtskyddsmedel som innehåller dessa ämnen får fortsatt användas efter 1 oktober 2021 även på de områden där växtskyddsmedel då blir förbjudna enligt förordning (2014:425) om bekämpningsmedel. De undantagna ämnena får också fortsatt finnas i växtskyddsmedel placerade i behörighetsklass 3. Medel i klass 3 får användas av privatpersoner.

Här finns tabellerna över ämnen med begränsad risk.

Ny dom fastställer Kemikalieinspektionens beslut om Imprid Skog

(2021-04-26)
En dom från Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt den 21 april 2021 fastställer Kemikalieinspektionens beslut att avslå ansökan om förnyat produktgodkännande för växtskyddsmedlet Imprid Skog. Kemikalieinspektionen bedömde i sitt beslut att produkten Imprid Skog kan substitueras eftersom det finns flera icke-kemiska metoder som används allmänt för att skydda barrträdsplantor mot snytbaggar.

Läs mer om domen i Kemikalieinspektionens pressmeddelande.

EU har beslutat vilka tillsatsämnen som förbjuds i växtskyddsmedel

(2021-04-21)
EU-kommissionen har beslutat om 144 tillsatsämnen som inte får finnas i växtskyddsmedel genom en ändring av bilaga 3 till växtskyddsmedelsförordningen (EG) nr 1107/2009. Bilaga 3 listar de tillsatsämnen som inte får finnas i växtskyddsmedel, vilket inkluderar även co-formulanter som finns i medlen. Ämnena förbjuds på grund av sina särskilt farliga egenskaper. Ändringen av bilaga 3 finns i en ändringsförordning (EG) nr 2021/383, som gäller från den 23 mars 2021. För redan godkända växtskyddsmedel har EUs medlemsländer på sig till den 24 mars 2023 att ompröva produktgodkännandena.

Gå till ändringsförordning (EG) nr 2021/383. Länk till annan webbplats.

Ämnen med låg risk undantas från förbudet mot användning i vissa områden

(2021-04-19)
Kemikalieinspektionen har beslutat vilka ämnen som ska undantas från förbudet mot användning av växtskyddsmedel i vissa områden, som exempelvis trädgårdar och parker. Undantagen gör det möjligt att tillåta en fortsatt användning av växtskyddsmedel som innehåller verksamma ämnen med låg risk.

Undantaget omfattar bland annat vissa ämnen som är verksamma mot sniglar, mossa eller ogräs. Däremot blir växtskyddsmedel med ämnen som inte har en låg risk inte längre tillåtna att användas i de områden som omfattas av regeringens förbud. Det gäller till exempel för ogräsmedel med glyfosat och vissa insektsmedel.

Läs mer om undantagen i Kemikalieinspektionens pressmeddelande.

Läs mer om förbudet och undantagen hos Kemikalieinspektionen.

Regeringen har beslutat om förbud mot användning i vissa områden

(2021-04-01)
Regeringen beslutade den 24 mars att förbjuda användning av växtskyddsmedel i vissa typer av områden. Det gäller bland annat på tomtmark till bostadshus och på vissa allmänna platser som lekplatser, skolgårdar och parker. Förbudet börjar att gälla den 1 oktober 2021. Kemikalieinspektionen kommer inom kort att besluta om undantag från förbudet för växtskyddsmedel som innehåller verksamma ämnen som innebär låg risk.

Läs mer om förbudet och kommande undantag i regeringens pressmeddelande. Länk till annan webbplats.

Läs mer om förbudet och kommande undantag hos Kemikalieinspektionen.

Aktuellt om glyfosatprodukter i Sverige

(uppdaterad 2021-03-10)
Pågående utvärderingar av ansökningar om förnyat produktgodkännande för produkter som innehåller glyfosat är fortfarande inte klara. Därför har produktgodkännandena för dessa produkter administrativt förlängts till den 31 oktober 2021. Administrativ förlängning innebär att nuvarande produktgodkännanden och deras användningsvillkor fortsätter att gälla.

Här kan du läsa mer om vad som gäller för enskilda produkter.

Verksamma ämnen som utgår

(2020-12-01)
De verksamma ämnena betacyflutrin, tiofanatmetyl, imidakloprid, dinatoniumbensoat och pencykuron har inte fått sina godkännanden förnyade inom EU. För de växtskyddsmedel i Sverige som innehåller något av ämnena har Kemikalieinspektionen beslutat om återkallande av produkterna och perioder för utfasning. Information om de enskilda produkterna hittar du i tabell 3.b på sidan Aktuella beslut 2020.

Gå till sidan Aktuella beslut 2020

Läs mer om verksamma ämnen som utgår

Aktuella beslut

Här hittar du information om ett urval av de beslut om växtskyddsmedel som Kemikalieinspektionen fattar. Besluten redovisas i tabeller och årsvis med start i mars 2019.

Läs mer på sidan Aktuella beslut 2021

Läs mer på sidan Aktuella beslut 2020.

Läs mer på sidan Aktuella beslut 2019.

Här hittar du utskicken Aktuellt om växtskyddsmedel

Aktuellt om växtskyddsmedel från Kemikalieinspektionen april 2021 Länk till annan webbplats.

Aktuellt om växtskyddsmedel från Kemikalieinspektionen mars 2021 Länk till annan webbplats.

Aktuellt om växtskyddsmedel från Kemikalieinspektionen december 2020 Länk till annan webbplats.

Aktuellt om växtskyddsmedel från Kemikalieinspektionen september 2020 Länk till annan webbplats.

Aktuellt om växtskyddsmedel från Kemikalieinspektionen juni 2020 Länk till annan webbplats.

Aktuellt om växtskyddsmedel från Kemikalieinspektionen april 2020 Länk till annan webbplats.

Aktuellt om växtskyddsmedel från Kemikalieinspektionen februari 2020 Länk till annan webbplats.

Du kan anmäla dig för att prenumerera på kommande utskick av Aktuellt om växtskyddsmedel med följande länk.

Prenumerera på Aktuellt om växtskyddsmedel Länk till annan webbplats.


Senast uppdaterad 16 juni 2021