Aktuellt om växtskyddsmedel

Här hittar du aktuell information om växtskyddsmedel. Informationen handlar till exempel om beslut för enskilda produkter, dispenser eller EU-beslut om verksamma ämnen. Det finns även annan information om aktuella frågor och länkar till nyheter om växtskydd.

Nya krav på utbildning för behandling av rotröta i skogen

(2022-01-10)
Från den 1 maj 2022 behöver alla som ska använda de biologiska växtskyddsmedlen Rotstop och Basinox mot rotröta i skogen ha gått en behörighetsutbildning för detta. Kemikalieinspektionen placerar då medlen i behörighetsklass 2L, vilket innebär krav på utbildning och tillstånd.

Syftet med utbildningen är att användningen ska bli så hållbar som möjligt, både för den som använder medlet och för miljön. Att förändringen kommer nu beror även på att den äldre yrkesmässiga behörigheten för mikrobiologiska medel, som Rotstop hade och som inte krävde utbildning för användaren, inte finns med som en behörighetsklass som får ges till växtskyddsmedel, i bekämpningsmedelsförordningen (2014:425). Klassen "Får endast användas yrkesmässigt" motsvaras idag i stället av behörighetsklass 2L. Både Rotstop och Basinox har för närvarande en tidsbegränsad placering i behörighetsklass 3, som inte innebär några krav på utbildning. Den tidsbegränsade placeringen gavs för att ge tid att hinna introducera en anpassad behörighetskurs för behandling av rotröta, och gäller till och med april 2022.

Jordbruksverket erbjuder nu en e-utbildning för behandling av stubbar mot rotröta. Utbildningen tar ungefär tre timmar att utföra, går att göra vid valfri tidpunkt och kostar 200 kronor. Information om utbildningar för användare av växtskyddsmedel finns på Jordbruksverkets webbplats.

Läs mer om utbildning för att använda och hantera växtskyddsmedel hos Jordbruksverket. Länk till annan webbplats.

Läs mer i Jordbruksverkets pressmeddelande om utbildning för att bekämpa rotröta. Länk till annan webbplats.

Äldre mikrobiologiska medel placeras i behörighetsklass

(2022-01-10)
Den äldre yrkesmässiga behörigheten för mikrobiologiska medel finns inte med som en av behörighetsklasserna i förordning (2014:425) om bekämpningsmedel. Medlen placeras därför vid förnyelse av produktgodkännanden istället i behörighetsklass 2L. Det gäller för de medel som tidigare har haft märkning med frasen "Får endast användas yrkesmässigt." Placeringen i behörighetsklass 2L innebär att den som använder dessa medel måste gå en behörighetsutbildning och klara ett kunskapstest.

Under 2021 har medlet Prestop 4934 placerats i behörighetsklass 2 L. Även medlen Prestop Mix reg nr 4846, Proradix 5042 och TRIANUM-P reg nr 5041 kommer att placeras i behörighetsklass när deras produktgodkännanden ska förnyas. Mer information om de enskilda produkterna hittar du i vårt Bekämpningsmedelsregister.

Läs mer om de enskilda produkterna i Kemikalieinspektionens bekämpningsmedelsregister. Länk till annan webbplats.

Dispens för att bekämpa skador från granbarkborrar

(2021-12-14)
På grund av de omfattande skadorna i svensk skog beviljar Kemikalieinspektionen återigen undantag från kravet på produktgodkännande för växtskyddsmedel mot granbarkborre. Dispensen gäller för två medel som används för att fånga in granbarkborrar genom feromonfällor. Medlen är Typo-Lab A10 som får dispens från 15 april till 13 augusti 2022 och Phero-X-Lure IT som får dispens från 1 april till 29 juli 2022.

Läs mer om dispenserna i Kemikalieinspektionens nyhet.

Verksamma ämnen som utgår

(2021-12-14)
Det verksamma ämnet indoxakarb har inte fått sitt godkännande förnyat inom EU. För växtskyddsmedel i Sverige som innehåller ämnet kommer Kemikalieinspektionen att besluta om återkallande av produkterna och perioder för utfasning. Information om de enskilda produkterna hittar du när besluten har tagits i tabell 3.b på sidan Aktuella beslut 2020.

Läs mer om verksamma ämnen som utgår.

Enkät till ansökande företag – resultat 2020 och 2021

(2021-11-30)
Kemikalieinspektionen genomför enkätundersökningar bland de företag som får beslut om bekämpningsmedel. De företag som får enkäten är de som fått beslut om nya och förnyade produktgodkännanden, villkorsändringar, dispenser, eller utvidgade produktgodkännanden för mindre användningsområden för växtskyddsmedel. Syftet är att ta reda på vad som fungerar väl för ansökande företag idag, och vilka förbättringar som efterfrågas.

Resultaten från enkätsvaren för perioden 2020 till augusti 2021 visar att för 97 % av de beslutade ärendena anser de svarande företagen att villkoren kopplade till besluten är tydliga. För 93 % av ärendena anser företagen att inget saknas i beslutet, och de ger ett högt snittbetyg i hur tydliga och lätta besluten är att förstå (betyg 8,7 på en tiogradig skala).

Under 2020 besvarades 43 % av enkäterna, och under januari till augusti 2021 var svarsfrekvensen 35%. Eftersom en enkät sänds ut per beslut kan samma företag ha besvarat flera enkäter under perioden. Vi är tacksamma för återkopplingen vi får för att kunna förbättra vårt arbete.

Aktuellt om glyfosatprodukter i Sverige

(2021-11-10)
Växtskyddsmedel som innehåller glyfosat är sedan den 1 oktober 2021 förbjudna att använda i hemträdgårdar och på allmänna platser enligt förbud från regeringen. Fem produkter med glyfosat, vilka endast har varit godkända för dessa användningsområden, har nu också fått beslut om utfasning efter att företagen har valt att dra tillbaka sina ansökningar om förnyade produktgodkännanden. Observera att det är förbudet som gäller för medlen. Det innebär att du i praktiken sedan den 1 oktober inte får använda medlen trots att de har en utfasningstid för användning. För användare som sedan tidigare har fått ett tillstånd från kommunen för användning på allmänna platser finns det dock en övergångstid. Du kan läsa mer om övergångstiden för tillstånd hos Naturvårdsverket.

Ytterligare sex växtskyddsmedel som innehåller glyfosat har återigen fått administrativa förlängningar av sina produktgodkännanden eftersom utvärderingarna ännu inte är klara. Du kan se vad som gäller för enskilda produkter på vår webbsida om glyfosat.

Här kan du läsa mer om vad som gäller för enskilda produkter med glyfosat.

Läs mer om övergångstiden för tillstånd från kommunen hos Naturvårdsverket. Länk till annan webbplats.

Ändrade krav för ansökan om tunnelodling

(2021-11-10)
Nu är det ändrade krav på den dokumentation som ska finnas med när du ansöker om att få ett växtskyddsmedel godkänt för användning vid tunnelodling. Det nya är att det krävs resthaltdata från fältförhållanden istället för som tidigare från förhållanden i växthus.

Läs mer om ansökan för tunnelodling på vår webbsida om tunnelodling.

Efsa och Echa öppnar samråd för glyfosat

(2021-09-24)
Den 23 september öppnade två samråd för glyfosat inom EU. Utvärderingsgruppen för glyfosat, AGG (the Assessment Group on Glyphosate) har tidigare lämnat en bedömningsrapport om förnyat godkännande av glyfosat till EU:s livsmedelsmyndighet Efsa samt ett förslag till klassificering till EU:s kemikaliemyndighet Echa. Nu har Efsa och Echa publicerat förslagen från AGG och öppnar upp för samråd. Samrådet är öppet i två månader fram till den 22 november 2021. Därefter lämnar Efsa och Echa sina slutsatser till EU-kommissionen som fattar beslut i samråd med medlemsländernas regeringar. I länkarna nedan hittar du samråden där du kan lämna synpunkter och information.

Hitta till samrådet för bedömningsrapporten hos EU:s livsmedelsmyndighet Efsa. Länk till annan webbplats.

Hitta till samrådet för klassificeringsförslaget för glyfosat hos EU:s kemikaliemyndighet Echa. Länk till annan webbplats.

Förbud mot användning i vissa områden från 1 oktober

(2021-09-21)
Den 1 oktober började det nya förbudet mot användning av växtskyddsmedel i vissa områden att gälla. Regeringen har beslutat att förbjuda användning av växtskyddsmedel på bland annat tomtmark till bostadshus och på vissa allmänna platser som lekplatser, skolgårdar och parker. Kemikalieinspektionen har beslutat om undantag från förbudet som innebär att sedan den 1 oktober får endast växtskyddsmedel som innehåller verksamma ämnen med begränsade risker användas i dessa områden. Förbudet gäller för både yrkesmässiga och privata användare och oavsett växtskyddsmedlets behörighetsklass.

Här kan du läsa mer om förbudet och undantagen.

Här hittar du tabeller som sammanställer de undantagna ämnena.

Klopyralid får nya villkor som verksamt ämne inom EU

(2021-08-19)
I det förnyade ämnesgodkännandet inom EU för herbiciden klopyralid har villkor lagts till. De nya villkoren riktar sig till medlemsländerna när de ska ge nationella godkännanden för växtskyddsmedel som innehåller klopyralid. Medlemsländerna ska då ta hänsyn till risken att grödor kan skadas när ämnet förs vidare via kompost eller gödsel från djur vars foder kommer från behandlade områden. Klopyralid har rapporterats orsaka skador i bland annat tomatodling där stallgödsel eller andra gödselmedel baserade på växtrester har använts.

De nya villkoren för klopyralid hittar du i förordning (EU) 2021/1191. Länk till annan webbplats.

Tabeller över ämnen med begränsad risk

(2021-06-14)
Kemikalieinspektionen har nu publicerat information som i tabellform sammanfattar vilka verksamma ämnen i växtskyddsmedel som bedöms ha begränsad risk. De godkända växtskyddsmedel som innehåller dessa ämnen får fortsatt användas efter 1 oktober 2021 även på de områden där växtskyddsmedel då blir förbjudna enligt förordning (2014:425) om bekämpningsmedel. De undantagna ämnena får också fortsatt finnas i växtskyddsmedel placerade i behörighetsklass 3. Medel i klass 3 får användas av privatpersoner.

Här finns tabellerna över ämnen med begränsad risk.

Aktuella beslut

Här hittar du information om ett urval av de beslut om växtskyddsmedel som Kemikalieinspektionen fattar. Besluten redovisas i tabeller och årsvis med start i mars 2019.

Läs mer på sidan Aktuella beslut 2021

Läs mer på sidan Aktuella beslut 2020.

Läs mer på sidan Aktuella beslut 2019.

Här hittar du utskicken Aktuellt om växtskyddsmedel

Aktuellt om växtskyddsmedel från Kemikalieinspektionen september 2021 Länk till annan webbplats.

Aktuellt om växtskyddsmedel från Kemikalieinspektionen juni 2021 Länk till annan webbplats.

Aktuellt om växtskyddsmedel från Kemikalieinspektionen april 2021 Länk till annan webbplats.

Aktuellt om växtskyddsmedel från Kemikalieinspektionen mars 2021 Länk till annan webbplats.

Aktuellt om växtskyddsmedel från Kemikalieinspektionen december 2020 Länk till annan webbplats.

Aktuellt om växtskyddsmedel från Kemikalieinspektionen september 2020 Länk till annan webbplats.

Aktuellt om växtskyddsmedel från Kemikalieinspektionen juni 2020 Länk till annan webbplats.

Aktuellt om växtskyddsmedel från Kemikalieinspektionen april 2020 Länk till annan webbplats.

Aktuellt om växtskyddsmedel från Kemikalieinspektionen februari 2020 Länk till annan webbplats.

Du kan anmäla dig för att prenumerera på kommande utskick av Aktuellt om växtskyddsmedel med följande länk.

Prenumerera på Aktuellt om växtskyddsmedel Länk till annan webbplats.


Senast uppdaterad 18 januari 2022