Aktuellt om växtskyddsmedel

Här hittar du aktuell information om växtskyddsmedel. Informationen handlar till exempel om beslut för enskilda produkter, dispenser eller EU-beslut om verksamma ämnen. Det finns även annan information om aktuella frågor och länkar till nyheter om växtskydd.

Förslag till ny hållbarhetsförordning från EU-kommissionen

(2022-06-22)
EU-kommissionen har publicerat ett förslag till uppdatering av regelverket för hållbar användning av bekämpningsmedel. Bland annat för att stärka genomförande och efterlevnad av integrerat växtskydd i medlemsländerna föreslår EU-kommissionen att det nuvarande direktivet görs om till en förordning. Det innebär att reglerna kommer att gälla direkt i alla medlemsländer utan att först behöva införas i nationella regelverk.

Direktivet för hållbar användning av bekämpningsmedel (direktiv 2009/128/EG) syftar till att uppnå en hållbar användning av växtskyddsmedel inom EU. Det ska ske genom att främja användningen av integrerat växtskydd och alternativa metoder, som till exempel icke-kemiska bekämpningsmedel, med syfte att minska riskerna och effekterna av användningen av växtskyddsmedel på människans hälsa och på miljön. Förslaget kommer att diskuteras av medlemsländerna under hösten 2022.

Här hittar du EU-kommissionens förslag till ny förordning om hållbar användning av bekämpningsmedel. Länk till annan webbplats.

Begränsad användning för Floramite 240 SC från 1 oktober 2022

(2022-06-21)
Från den 1 oktober 2022 begränsas användningen för medlet Floramite 240 SC och medlet byter då reg nr till 5774. Begränsningen innebär att medlet bara ska få användas i slutna växthus mot angrepp av kvalster i plantskolor och i odlingar av prydnadsväxter och inte på ätliga grödor. Ändringen beror på att EU har beslutat att det verksamma ämnet bifenazat på grund av risk bara ska få användas i oätliga grödor i fasta växthus.

Floramite 240 SC med reg nr 4832 får säljas och användas enligt äldre användningsvillkor under en utfasningsperiod fram till 2022-12-31.

Läs mer om besluten i tabellerna 2b och 2c på webbsidan Aktuella beslut 2022.

Remiss om ny handlingsplan för växtskyddsmedel

(2022-06-14)
Jordbruksverket ger nu möjlighet att lämna synpunkter på ett förslag till Nationell handlingsplan för hållbar användning av växtskyddsmedel för perioden 2023–2027. Det är Jordbruksverket som tar fram förslag till handlingsplan i enlighet med EUs direktiv om hållbar användning av bekämpningsmedel. Därefter avgör regeringen innehållet i planen och skickar den till EU-kommissionen. Du har möjlighet att lämna synpunkter på remissen fram till den 1 juli 2022.

Läs mer om remissen och hur du lämnar synpunkter hos Jordbruksverket. Länk till annan webbplats.

Verksamma ämnet isopyrazam återkallas

(2022-06-14)
Godkännandet för det verksamma ämnet isopyrazam har återkallats inom EU. Enligt EU-kommissionens beslut ska medlemsstaterna därför återkalla medel som innehåller isopyrazam senast den 8 september 2022. Maximal tid för utfasning av medel som innehåller ämnet är till den 8 december 2022. De växtskyddsmedel som berörs i Sverige är Bontima och Gigant. Efter att Kemikalieinspektionen har fattat beslut om att återkalla medlen kan du hitta information om perioder för utfasning i tabell 3.b på vår webbsida Aktuella beslut 2022 samt i vårt Bekämpningsmedelsregister.

Läs mer om verksamma ämnen som utgår och hitta EU-beslutet om isopyrazam.

Ny miljösanktionsavgift för användning i förbjudna områden

(2022-05-31)
Från den 1 juni 2022 inför regeringen en miljösanktionsavgift för överträdelser av förbudet mot att använda växtskyddsmedel inom vissa områden. Förbudet att använda växtskyddsmedel gäller bland annat inom parker och trädgårdar, på skolgårdar och på lekplatser. Växtskyddsmedel som endast innehåller verksamma ämnen med begränsade risker är undantagna från förbudet. Miljösanktionsavgiften är på 20 000 kr om överträdelsen sker i yrkesmässig verksamhet och i annat fall är den på 5 000 kr.

Läs mer om miljösanktionsavgiften på regeringens webbplats. Länk till annan webbplats.

Läs mer om miljösanktionsavgiften i nyhet från Naturvårdsverket. Länk till annan webbplats.

Läs mer om förbudet och undantagna ämnen på Kemikalieinspektionens webbplats.

Skarpare villkor för växtskyddsmedel med prosulfokarb

(2022-05-25)
Kemikalieinspektionen har beslutat att ytterligare skärpa villkoren för användning av medel som innehåller prosulfokarb. Anledningen till det är att risken för att frukt- och grönsaksskördar kan skadas behöver minska. Medlen används bland annat vid ogräsbekämpning på hösten i stråsäd och driver lätt iväg med vinden. Redan 2019 beslutade Kemikalieinspektionen om strängare villkor, men trots detta har det skett incidenter med överskridande av gränsvärden på frukt i intilliggande odlingar. De skärpta villkoren gäller växtskyddsmedlen Boxer, Roxy 800 EC, Jura och Purelo.

Läs mer om de skärpta villkoren för medel med prosulfokarb i vår nyhet.

Utvärderingen av glyfosat är försenad

(2022-05-24)
Den 10 maj meddelade Echa och Efsa att på grund av förseningar i utvärderingsprocessen av glyfosat, som verksamt ämne i växtskyddsmedel, har tidpunkten för när dessa myndigheter kan meddela sina slutsatser uppdaterats. Förseningarna beror på det mycket omfattande material med synpunkter som har kommit in under samråden. Efsa förväntas nu presentera sina slutsatser i juli 2023, istället för till hösten 2022 som tidigare har meddelats. Därefter är det EU-kommissionen som fattar beslut om glyfosat i samråd med medlemsländernas regeringar.

Glyfosat är idag godkänt som verksamt ämne i växtskyddsmedel fram till den 22 december 2022. I avvaktan på EU-kommissionens beslut om godkännandet av glyfosat ska förnyas, får växtskyddsmedel som innehåller glyfosat godkännas som längst fram till den 22 december 2023.

Läs mer om förseningen av utvärderingen av glyfosat i nyhet från Efsa Länk till annan webbplats.

Läs mer om utvärderingen av glyfosat på EU-kommissionens webbplats Länk till annan webbplats.

Läs mer om glyfosat på vår webb

Ändrat godkännande för verksamma ämnet bifenazat

(2022-05-17)
Ämnet bifenazat har fått ändrade villkor i sitt godkännande som verksamt ämne i växtskyddsmedel inom EU. Ändringarna innebär att växtskyddsmedel som innehåller bifenazat bara får användas i icke-ätliga grödor i fasta växthus från den 1 juli 2022. För Sverige innebär det att produktgodkännandet för medlet Floramite 240 SC med reg nr 4832 kommer att påverkas.

Här kan du läsa EUs beslut om ändrat godkännande för ämnet bifenazat. Länk till annan webbplats.

Du som säljer växtskyddsmedel kan välja kurs för utomhus- eller växthusanvändning

(2022-04-28)
Kemikalieinspektionen breddar sina kursplaner för utbildning av distributörer av växtskyddsmedel genom att lägga till kursplaner för användning i och omkring växthus. Det innebär att du som vill få ett utbildningsbevis för att sälja växtskyddsmedel kan välja att antingen gå kurs i användning av växtskyddsmedel utomhus eller kursen i användning i och omkring växthus. Utökningen av kursplanerna är en följd av ändringar i Kemikalieinspektionens nya föreskrifter KIFS 2022:3 som börjar att gälla den 1 maj 2022.

Läs mer om utbildningen för dig som säljer växtskyddsmedel på vår webb.

Ny KIFS 2022:3 ersätter KIFS 2008:3 från 1 maj

(2022-04-26)
Den 1 maj 2022 träder Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2022:3) om bekämpningsmedel i kraft och ersätter de tidigare föreskrifterna, KIFS 2008:3. Föreskrifterna kompletterar reglerna i EU:s växtskyddsmedelsförordning, EU:s biocidförordning och den svenska förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel. Nytt är bland annat att bilagan med de godkännanden av växtskyddsmedel som har upphört att gälla samt bilagan med beviljade utvidgade produktgodkännanden för mindre användningsområden (UPMA) inte längre finns med i föreskrifterna. I stället hänvisar vi till informationen om dessa beslut i bekämpningsmedelsregistret.

Läs mer om och hitta de nya föreskrifterna KIFS 2022:3.

Ändrade ämnesklassificeringar kan påverka produktgodkännande

(2022-02-22)
Flera verksamma ämnen i växtskyddsmedel får nya eller ändrade klassificeringar i och med den senaste ändringen (ATP 17) av EU:s CLP-förordning om klassificering och märkning av farliga kemiska produkter. Ämnenas ändrade klassificeringar kan innebära att även de växtskyddsmedel som ämnena ingår i får en ändrad klassificering och märkning, och därmed eventuellt även ändrade användningsvillkor.

De ändrade klassificeringarna måste tillämpas från den 17 december 2022, men får börja att tillämpas redan nu. Om din produkt får en ändrad klassificering och märkning som påverkar villkoren i ditt produktgodkännande behöver du ansöka om en villkorsändring.

Här hittar du information om ATP 17 och ändringsförordningen med alla ämnen som ingår i ATP 17.

Medel som får användas där nya förbudet gäller

(2022-02-15)
Kemikalieinspektionen har nu publicerat information om vilka växtskyddsmedel som får användas i de områden där ett nytt förbud mot växtskyddsmedel annars gäller. Informationen hittar du i tabellerna över verksamma ämnen med begränsad risk, som är undantagna förbudet. Det nya förbudet gäller för användning av växtskyddsmedel bland annat i trädgårdar och på vissa allmänna platser, och började att gälla 1 oktober 2021. För yrkesmässiga användare som sedan tidigare har fått ett tillstånd från kommunen för användning på allmänna platser finns det dock en övergångstid. Du kan läsa mer om övergångstiden för tillstånd hos Naturvårdsverket.

Utöver godkända växtskyddsmedel med undantagna ämnen får även så kallade allmänkemikalier för växtskyddsändamål, samt NIS (nematoder, insekter och spindeldjur) användas där det nya förbudet gäller.

Här hittar du tabellerna över ämnen med begränsad risk och godkända produkter.

Här kan du läsa mer om förbudet och undantagen.

Läs mer om övergångstiden för tillstånd från kommunen hos Naturvårdsverket. Länk till annan webbplats.

Nya krav på utbildning för behandling av rotröta i skogen

(2022-01-10)
Från den 1 maj 2022 behöver alla som ska använda de biologiska växtskyddsmedlen Rotstop och Basinox mot rotröta i skogen ha gått en behörighetsutbildning för detta. Kemikalieinspektionen placerar då medlen i behörighetsklass 2L, vilket innebär krav på utbildning och tillstånd.

Syftet med utbildningen är att användningen ska bli så hållbar som möjligt, både för den som använder medlet och för miljön. Att förändringen kommer nu beror även på att den äldre yrkesmässiga behörigheten för mikrobiologiska medel, som Rotstop hade och som inte krävde utbildning för användaren, inte finns med som en behörighetsklass som får ges till växtskyddsmedel, i bekämpningsmedelsförordningen (2014:425). Klassen "Får endast användas yrkesmässigt" motsvaras idag i stället av behörighetsklass 2L. Både Rotstop och Basinox har för närvarande en tidsbegränsad placering i behörighetsklass 3, som inte innebär några krav på utbildning. Den tidsbegränsade placeringen gavs för att ge tid att hinna introducera en anpassad behörighetskurs för behandling av rotröta, och gäller till och med april 2022.

Jordbruksverket erbjuder nu en e-utbildning för behandling av stubbar mot rotröta. Utbildningen tar ungefär tre timmar att utföra, går att göra vid valfri tidpunkt och kostar 200 kronor. Information om utbildningar för användare av växtskyddsmedel finns på Jordbruksverkets webbplats.

Läs mer om utbildning för att använda och hantera växtskyddsmedel hos Jordbruksverket. Länk till annan webbplats.

Läs mer i Jordbruksverkets pressmeddelande om utbildning för att bekämpa rotröta. Länk till annan webbplats.

Äldre mikrobiologiska medel placeras i behörighetsklass

(2022-01-10)
Den äldre yrkesmässiga behörigheten för mikrobiologiska medel finns inte med som en av behörighetsklasserna i förordning (2014:425) om bekämpningsmedel. Medlen placeras därför vid förnyelse av produktgodkännanden istället i behörighetsklass 2L. Det gäller för de medel som tidigare har haft märkning med frasen "Får endast användas yrkesmässigt." Placeringen i behörighetsklass 2L innebär att den som använder dessa medel måste gå en behörighetsutbildning och klara ett kunskapstest.

Under 2021 har medlet Prestop 4934 placerats i behörighetsklass 2 L. Även medlen Prestop Mix reg nr 4846, Proradix 5042 och TRIANUM-P reg nr 5041 kommer att placeras i behörighetsklass när deras produktgodkännanden ska förnyas. Mer information om de enskilda produkterna hittar du i vårt Bekämpningsmedelsregister.

Läs mer om de enskilda produkterna i Kemikalieinspektionens bekämpningsmedelsregister. Länk till annan webbplats.

Här hittar du utskicken Aktuellt om växtskyddsmedel

Här hittar du det senaste Aktuellt om växtskyddsmedel, från 24 februari 2022 Länk till annan webbplats.

Tidigare utskick hittar du på sidan Nyhetsbrev från Kemikalieinspektionen

Du kan anmäla dig för att prenumerera på kommande utskick av Aktuellt om växtskyddsmedel med följande länk:

Prenumerera på Aktuellt om växtskyddsmedel Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 22 juni 2022