Aktuellt om växtskyddsmedel

Innehållsförteckning:

Här hittar du aktuell information om växtskyddsmedel. Informationen handlar till exempel om beslut för enskilda produkter, dispenser eller EU-beslut om verksamma ämnen. Det finns även annan information om aktuella frågor och länkar till nyheter om växtskydd.

Skärpta villkor för växtskyddsmedel med prosulfokarb

(2022-09-13)
Kemikalieinspektionen beslutade i våras att ytterligare skärpa villkoren för användning av medel som innehåller prosulfokarb. Anledningen till det är att risken för att frukt- och grönsaksskördar kan skadas behöver minska. Medlen används bland annat vid ogräsbekämpning på hösten i stråsäd och de driver lätt iväg med vinden. Redan 2019 beslutade Kemikalieinspektionen om strängare villkor, men trots detta har det skett incidenter med överskridande av gränsvärden på frukt i intilliggande odlingar. De skärpta villkoren gäller växtskyddsmedlen Boxer, Roxy 800 EC, Jura och Purelo. Det har även under sommaren beslutats om två nya medel Linati och Pro-Opti, som har de skärpta villkoren.

Läs mer om de skärpta villkoren i information från Säkert växtskydd. Länk till annan webbplats.

Läs mer om tips vid behandling med medel som innehåller prosulfokarb hos Säkert växtskydd. Länk till annan webbplats.

Jordbrukare köper och använder mer växtskyddsmedel

(2022-07-06)
Försäljningen av växtskyddsmedel till professionella odlare har ökat. Kemikalieinspektionens statistik visar att den sålda mängden verksamma ämnen till jordbruket har ökat med 12 procent. Under samma period 2020–2021 ökade också användningen av växtskyddsmedel per hektar odlad mark. Det visar statistik från Statistiska centralbyrån. Samtidigt har alla EU-länder krav på sig att främja icke kemiska metoder vid odling. Statistiken som publicerats av Kemikalieinspektionen och SCB bidrar till att ge en indikation på hur hållbara odlingssystemen i Sverige är.

Läs mer i Kemikalieinspektionens nyhet om bekämpningsmedelsstatistiken

Förslag till ny hållbarhetsförordning från EU-kommissionen

(2022-06-22)
EU-kommissionen har publicerat ett förslag till uppdatering av regelverket för hållbar användning av bekämpningsmedel. Bland annat för att stärka genomförande och efterlevnad av integrerat växtskydd i medlemsländerna föreslår EU-kommissionen att det nuvarande direktivet görs om till en förordning. Det innebär att reglerna kommer att gälla direkt i alla medlemsländer utan att först behöva införas i nationella regelverk.

Direktivet för hållbar användning av bekämpningsmedel (direktiv 2009/128/EG) syftar till att uppnå en hållbar användning av växtskyddsmedel inom EU. Det ska ske genom att främja användningen av integrerat växtskydd och alternativa metoder, som till exempel icke-kemiska bekämpningsmedel, med syfte att minska riskerna och effekterna av användningen av växtskyddsmedel på människans hälsa och på miljön. Förslaget kommer att diskuteras av medlemsländerna under hösten 2022.

Här hittar du EU-kommissionens förslag till ny förordning om hållbar användning av bekämpningsmedel. Länk till annan webbplats.

Begränsad användning för Floramite 240 SC från 1 oktober 2022

(2022-06-21)
Från den 1 oktober 2022 begränsas användningen för medlet Floramite 240 SC och medlet byter då reg nr till 5774. Begränsningen innebär att medlet bara ska få användas i slutna växthus mot angrepp av kvalster i plantskolor och i odlingar av prydnadsväxter och inte på ätliga grödor. Ändringen beror på att EU har beslutat att det verksamma ämnet bifenazat på grund av risk bara ska få användas i oätliga grödor i fasta växthus.

Floramite 240 SC med reg nr 4832 får säljas och användas enligt äldre användningsvillkor under en utfasningsperiod fram till 2022-12-31.

Läs mer om besluten i tabellerna 2b och 2c på webbsidan Aktuella beslut 2022.

Verksamma ämnet isopyrazam återkallas

(2022-06-14)
Godkännandet för det verksamma ämnet isopyrazam har återkallats inom EU. Enligt EU-kommissionens beslut ska medlemsstaterna därför återkalla medel som innehåller isopyrazam senast den 8 september 2022. Maximal tid för utfasning av medel som innehåller ämnet är till den 8 december 2022. De växtskyddsmedel som berörs i Sverige är Bontima och Gigant. Efter att Kemikalieinspektionen har fattat beslut om att återkalla medlen kan du hitta information om perioder för utfasning i tabell 3.b på vår webbsida Aktuella beslut 2022 samt i vårt Bekämpningsmedelsregister.

Läs mer om verksamma ämnen som utgår och hitta EU-beslutet om isopyrazam.

Ny miljösanktionsavgift för användning i förbjudna områden

(2022-05-31)
Från den 1 juni 2022 inför regeringen en miljösanktionsavgift för överträdelser av förbudet mot att använda växtskyddsmedel inom vissa områden. Förbudet att använda växtskyddsmedel gäller bland annat inom parker och trädgårdar, på skolgårdar och på lekplatser. Växtskyddsmedel som endast innehåller verksamma ämnen med begränsade risker är undantagna från förbudet. Miljösanktionsavgiften är på 20 000 kr om överträdelsen sker i yrkesmässig verksamhet och i annat fall är den på 5 000 kr.

Läs mer om miljösanktionsavgiften på regeringens webbplats. Länk till annan webbplats.

Läs mer om miljösanktionsavgiften i nyhet från Naturvårdsverket. Länk till annan webbplats.

Läs mer om förbudet och undantagna ämnen på Kemikalieinspektionens webbplats.

Utvärderingen av glyfosat är försenad

(2022-05-24)
Den 10 maj meddelade Echa och Efsa att på grund av förseningar i utvärderingsprocessen av glyfosat, som verksamt ämne i växtskyddsmedel, har tidpunkten för när dessa myndigheter kan meddela sina slutsatser uppdaterats. Förseningarna beror på det mycket omfattande material med synpunkter som har kommit in under samråden. Efsa förväntas nu presentera sina slutsatser i juli 2023, istället för till hösten 2022 som tidigare har meddelats. Därefter är det EU-kommissionen som fattar beslut om glyfosat i samråd med medlemsländernas regeringar.

Glyfosat är idag godkänt som verksamt ämne i växtskyddsmedel fram till den 22 december 2022. I avvaktan på EU-kommissionens beslut om godkännandet av glyfosat ska förnyas, får växtskyddsmedel som innehåller glyfosat godkännas som längst fram till den 22 december 2023.

Läs mer om förseningen av utvärderingen av glyfosat i nyhet från Efsa Länk till annan webbplats.

Läs mer om utvärderingen av glyfosat på EU-kommissionens webbplats Länk till annan webbplats.

Läs mer om glyfosat på vår webb

Här hittar du utskicken Aktuellt om växtskyddsmedel

Här hittar du det senaste Aktuellt om växtskyddsmedel, från juni 2022 Länk till annan webbplats.

Tidigare utskick hittar du på sidan Nyhetsbrev från Kemikalieinspektionen

Du kan anmäla dig för att prenumerera på kommande utskick av Aktuellt om växtskyddsmedel med följande länk:

Prenumerera på Aktuellt om växtskyddsmedel Länk till annan webbplats.


Senast uppdaterad 14 september 2022