Träskydd med kreosot

Innehållsförteckning:

Kreosot är en blandning av många olika ämnen och är en restprodukt vid torrdestillation av stenkol för att tillverka koks. Sedan sent 1800-talet har kreosot använts för att impregnera trä som skydd mot angrepp av röta och skadeinsekter. Därför är kreosot ett bekämpningsmedel som hör till produkttypen träskyddsmedel bland biocidprodukter. Eftersom användning av kreosot kan leda till oacceptabla risker för hälsa och miljö, finns det strikta regler om hur och var kreosot får användas.

Risker med kreosot för hälsa och miljö

Kreosot är klassificerat som cancerframkallande och innehåller flera ämnen som har hälsofarliga egenskaper. Ämnena antracen, fluoranten, pyren och fenantren i kreosot har så kallade PBT-egenskaper, de är långlivade (persistenta), kan lagras i levande vävnad (bioackumulerbara) och är giftiga (toxiska). För dessa ämnen gäller generellt att de är farliga under lång tid efter träets behandling.

Användning och regler för kreosot

Kreosot används idag för industriell impregnering av järnvägssliprar samt el- och telefonstolpar. Användningen av kreosot begränsades först på 1980-talet. Innan dess var inte användning av kreosotimpregnerat virke i byggnader reglerad. Därför kan kreosot förekomma i äldre bostäder.

Idag får kreosot bara användas av yrkesfolk med specialutbildning. För att kreosot­im­preg­nerat trä ska få saluföras på andrahandsmarknaden och återanvändas av privatpersoner krävs att träet har blivit impregnerat före den 31 december 2002.

Reach-förordningen och kreosotförbud

Kreosotimpregnerat trä får inte användas

 • inuti byggnader, oavsett byggnadens ändamål
 • i leksaker
 • på lekplatser
 • i parker, trädgårdar och anläggningar för friluftsliv där det finns risk för ofta förekommande hudkontakt
 • vid tillverkning av trädgårdsmöbler såsom picknickbord
 • vid tillverkning, användning och eventuell återbehandling av
  - behållare avsedda för odling
  - förpackningar som kan komma i kontakt med råvaror, halvfabrikat eller färdiga produkter som är avsedda att konsumeras av människor eller djur
  - andra material som kan förorena de varor som anges ovan.

Dessa begränsningsregler framgår av Reach-förordningen, (EG) nr 1907/2006 (post 31, bilaga XVII) och gäller oavsett vilken ålder virket har.

Godkända biocidprodukter med kreosot

Biocidprodukter som innehåller kreosot måste godkännas av Kemikalieinspektionen innan de får användas i Sverige. Vi gör en bedömning av produktens hälso- och miljöfarliga egenskaper med hänsyn till användningsområde.

Kreosot har utvärderats inom granskningsprogrammet för verksamma ämnen i biocidprodukter inom EU. Ämnesgodkännandet löper nu fram till 31 oktober 2021.

Senast uppdaterad 14 januari 2021