Koldioxidbaserade myggfällor

Kemikalieinspektionen har infört ett generellt undantag från kravet på godkännande för myggfällor där det enda verksamma ämnet är koldioxid som genereras på plats. Det innebär att det i dagsläget inte krävs något godkännande eller dispens för att få saluföra och använda dessa produkter.

Kemikalieinspektionen har infört ett generellt undantag från kravet på godkännande för myggfällor med det verksamma ämnet koldioxid som genereras på plats genom förbränning av propan, butan eller en blandning av dessa ämnen (vanligen kallad gasol). Detta undantag började gälla 18 juli 2016. Det innebär att det inte längre krävs dispens från godkännandekravet i miljöbalken för användning av varje enskild myggfälla. Undantaget finns i Kemikalieinspektionens föreskrifter om bekämpningsmedel, KIFS 2008:3.

I ett senare skede kommer produkterna att omfattas av godkännandekraven i EU:s biocidförordning om och när in situ-genererad koldioxid godkänts som verksamt ämne inom EU. Det pågår också för närvarande en diskussion inom EU hur godkännandeprövningen av in situ-genererande biocidprodukter ska hanteras av myndigheterna.

Myggfällans funktion och in situ-generering

Myggfällorna i fråga är apparater som genererar koldioxid genom förbränning av ett bränsle när de används. Bränslet, oftast gasol, levereras vanligtvis inte med fällorna utan köps separat av användaren och marknadsförs då inte nödvändigtvis som en biocidprodukt. Biocidprodukten saluförs därför inte utan uppstår istället när bränslet används i myggfällan och förbränns i syfte att bilda det verksamma ämnet koldioxid. Koldioxiden genereras därmed på plats (in situ-generering) för att attrahera myggen till fällan. När myggen har attraherats till fällan sugs de in i en behållare.

Inom ramen för EU:s granskningsprogram för verksamma ämnen i biocidprodukter har diskussioner ägt rum om vilka av de ämnen som används i myggfällorna som egentligen är att betrakta som verksamma ämnen. Den attraherande effekten av koldioxiden förstärks nämligen ibland av andra ämnen, till exempel oktenol eller mjölksyra.

I avvaktan på att frågan ska avgöras inom EU gör Kemikalieinspektionen bedömningen att oktenol och mjölksyra fungerar som synergister i fällorna, det vill säga de förstärker effekten av det verksamma ämnet koldioxid. Därmed krävs varken godkännande eller dispens för att sälja eller använda myggfällor med tillhörande synergist.

Läs mer om in situ-genererade biocidprodukter här

Senast uppdaterad 17 juli 2020