In situ-genererade biocidprodukter

In situ-genererade verksamma ämnen och deras prekursorer ska vara godkända eller utvärderas för godkännande för relevant produkttyp för att ämnena ska få användas och tillhandahållas. När du som företag använder verksamma ämnen tillverkade på plats bör du se över vilka godkännanden dessa behöver. Alternativet är att se över möjligheten att ersätta dina befintliga metoder.

Begreppet in situ innebär framställningen av verksamma ämnen som tillverkas på plats, både med och utan användning av andra kemiska ämnen (så kallade prekursorer).

Undantag för vissa produkter upphör – ansök om godkännande för verksamt ämne

Vissa kombinationer av verksamt ämne och prekursorer/metod för generering omfattades inte av de tidigare reglerna för biocider. Eftersom de nuvarande reglerna omfattar alla in situ-genererade verksamma ämnen, så måste någon verksamhetsutövare ha lämnat in en ansökan till Echa om godkännande för dessa verksamma ämnen senast den 1 september 2016. Har ingen sådan ansökan lämnats in i tid får de verksamma ämnena varken användas eller tillhandahållas efter den 1 september 2017.

Exempel på sådana ämnen är radikaler som genereras in situ för att användas som biocider och verksamma ämnen som genereras på plats av kemikalier som inte säljs som biocider.

Läs mer om hur detta kan påverka ditt företag och vad du behöver göra för att anpassa dig till gällande regler hos Europeiska kemikaliemyndigheten Echa.

Omdefiniering av in situ-genererade ämnen

Många verksamma ämnen som genereras in situ har omdefinierats och kommer få nya benämningar i granskningsprogrammet. De nya benämningarna beskriver både vilket det genererade verksamma ämnet är och vilka prekursorkemikalier som används. I och med detta kommer vissa kombinationer av prekursorkemikalier och verksamma ämnen inte längre omfattas av den pågående utvärderingen i granskningsprogrammet.

I och med omdefinieringen av kombinationer av verksamt ämne och prekursorer/metod för generering fanns det under våren 2016 möjlighet att lämna in en anmälan om intresse för att ta över rollen som intressent i granskningsprogrammet för vissa av dessa. För de kombinationer som där ingen har anmält intresse för detta kommer Kommissionen att fatta beslut om icke-godkännande. När beslut om icke-godkännande har fattats kommer det också att framgå hur länge dessa in situ-biocider får säljas och användas. 

Vad är granskningsprogrammet?

Verksamma ämnen i biocidprodukter utvärderas i ett europeiskt granskningsprogram ifall det finns en eller flera intressenter som stödjer utvärderingen genom att bekosta den. Ämnena som ingår i granskningsprogrammet finns i bilaga II till förordning (EU) nr 1062/2014 om granskningsprogrammet. Dessa ämnen får fortsatt sättas ut på marknaden enligt nuvarande praxis och nationella regler så länge som utvärderingen pågår. Detta innebär att vissa produkter behöver vara godkända i Sverige för att få säljas och användas, andra inte.

Här finns information om vilka produkter som behöver vara godkända.

Har du frågor om in situ-genererade biocidprodukter?

Du kan ställa frågor till oss genom vår frågetjänst, Fråga Kemikalieinspektionen.

Relaterade länkar

Koldioxidbaserade myggfällor

Regler för biocidprodukter

Echas vägledningar och information:

Echas information om in situ-genererade ämnen.

Dokument från möte med behöriga myndigheter om fria radikaler som verksamma ämnen i biocider

Vägledning för datakrav för ansökan om godkännande för fria radikaler