Musgift med alfakloralos

Sedan 2013 finns medel med ämnet alfakloralos godkända av Kemikalie­inspek­tionen för bekämpning av möss inomhus. Medlen får användas både av professionella användare och av allmänheten. Trots att medlen är godkända för bekämpning av möss kan de, som alla andra medel mot råttor och möss, innebära risker för andra djur än de man vill bekämpa.

För att minska riskerna är det viktigt att användningen sker på ett korrekt sätt:

  • Medlen får bara användas inomhus.
  • Betespåsarna får inte öppnas.
  • Betespåsarna får bara placeras i särskilda betesstationer som är avsedda för musbekämpning så att barn och husdjur inte kan komma åt dem.
  • Medlen ska förvaras oåtkomligt för barn och husdjur. Tänk på att betet kan vara smakligt även för husdjuren.
  • Döda möss ska samlas in och slängas i hushållsavfallet för att inte husdjur (särskilt katter) ska kunna äta dem och riskera att bli förgiftade.

Överväg noga om du behöver använda kemisk bekämpning av möss eller om till exempel en musfälla skulle kunna fungera. Var särskilt försiktig när du använder musgifter i miljöer där det finns husdjur.

Misstänker du förgiftning kontakta Giftinformationscentralen.