Lämna synpunkter i samråd som rör biocidförordningen

I samråden får du möjlighet att lämna synpunkter på aktuella frågor inom EU:s biocidförordning. Samråden är offentliga, vilket innebär att alla som vill kan lämna synpunkter.

 

Aktuella samråd inom EU:s biocidförordning

Samråd om alfa-bromadiolon

Det pågår ett offentligt samråd om ämnet alfa-bromadiolon i produkttyp 14 (rodenticider). Samrådet handlar om att ämnet är en potentiell kandidat för substitution och Echa samlar nu in information om substitut eller alternativ till produkter med ämnet. 

Samrådet pågår fram till 14 april 2020.

Lämna dina synpunkter här på Echas webbplats.

 

Bidra med kunskap till ny vägledning om att utvärdera risk för pollinerare

Den Europeiska kemikaliemyndigheten Echa utvecklar tillsammans med behöriga myndigheter i flera EU-länder en vägledning för att utvärdera risken för vissa pollinerare (artropoder inklusive bin) vid användning av biocider. Nu kan den som vill bidra med expertkunskap anmäla sitt intresse för att delta i arbetet med vägledningen.

Läs mer på Echas webbplats under rubriken "Call for stakeholders"

Varför är det viktigt att tycka till?

Det är viktigt att alla synpunkter och information kommer fram i samrådet, innan beslut fattas. Till exempel är det viktigt att få kunskap om alternativa ämnen eller tekniker som går att använda istället för ämnen som faller för uteslutningskriterierna. Om du eller ditt företag har sådan information är det viktigt att du deltar i samrådet.

Läs mer och hitta fler EU-samråd.