Lämna synpunkter i samråd som rör biocidförordningen

I samråden får du möjlighet att lämna synpunkter på aktuella frågor inom EU:s biocidförordning. Samråden är offentliga, vilket innebär att alla som vill kan lämna synpunkter.

 

Aktuella samråd inom EU:s biocidförordning

Offentligt samråd om undantag från godkännandekravet för in situ-genererat kväve för skydd av kulturarvet

Lämna synpunkter senast 18 januari 2020.

 

Offentligt samråd om verksamma ämnet kreosot som potentiell kandidat för substitution

Lämna synpunkter senast 22 december 2019.

 

Offentligt samråd om undantag från uteslutningskriterierna för verksamma ämnet DBNPA (2,2-dibromo-2-cyanoacetamide)

Lämna synpunkter senast 10 december 2019.

Varför är det viktigt att tycka till?

Det är viktigt att alla synpunkter och information kommer fram i samrådet, innan beslut fattas. Till exempel är det viktigt att få kunskap om alternativa ämnen eller tekniker som går att använda istället för ämnen som faller för uteslutningskriterierna. Om du eller ditt företag har sådan information är det viktigt att du deltar i samrådet.

Läs mer och hitta fler EU-samråd.