Kemikalieinspektionen har hittat hormonstörande och cancerframkallande ämnen i yogamattor

Kemikalieinspektionen har genomfört ett omfattande tillsynsprojekt där 40 olika varor, framför allt yogamattor och gymbollar, från 23 företag har granskats. Resultaten visar att sju av varorna, 18 procent, innehöll för höga halter av förbjudna ämnen.

En av de mest anmärkningsvärda upptäckterna var ftalaten DIBP. Dessutom påträffades klorparaffiner (SCCP och MCCP) i flera varor. Ftalater kan påverka förmågan att få barn och fostrets utveckling. Klorparaffiner är klassade som cancerframkallande och även mycket skadliga för vattenlevande organismer.

- De ämnen som vi har letat efter regleras i kemikalielagstiftningen utifrån att de har farliga egenskaper. Till exempel hittade vi ftalater som kan tas upp av huden och på sikt påverka både förmågan att få barn och fostrets utveckling. Det är anmärkningsvärt att varor som kommer i direkt hudkontakt i flera fall innehåller så pass höga halter av dessa farliga mjukgörare, säger Susan Strömbom, inspektör på Kemikalieinspektionen.

Yogamattor, bollar och andra träningsredskap används även av barn som tränar eller leker. Barn är extra känsliga för farliga kemikalier.

- Vissa kemikalier kan påverka deras utveckling negativt med effekter som visas först senare i livet. Barn har även lägre kroppsvikt och stoppar i högre utsträckning saker i munnen, vilket gör att de utsätts för större mängder kemikalier än vuxna i förhållande till sin kroppsstorlek, säger Susan Strömbom.

Ämnena som hittades i produkterna innebär inga akuta risker för användaren, men de bidrar till den totala exponeringen av hälso- och miljöfarliga ämnen som vi utsätts för i vår vardag och det kan ge effekter på längre sikt.

- Tillsynen visar att det finns ett stort fortsatt behov av kontroller för att säkerställa att produkter på den svenska marknaden uppfyller gällande lagstiftning. Det framkom också att många företag, särskilt mindre aktörer, tycker att kemikalielagstiftningen är svår att förstå och tillämpa, säger Susan Strömbom.

Kemikalieinspektionen har anmält åtta företag för olika typer av brott mot miljöbalkens bestämmelser till miljöåklagare. Kemikalieinspektionen har även anmält de otillåtna produkterna till EU:s databas Safety Gate, där allmänheten kan ta del av information om produkter som innebär olika risker.

Rapport: Tillsyn av yogamattor och och andra träningsredskap. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.