Kemikalieinspektionen återkallar växtskyddsmedel: Risk att hälsofarliga ämnen bildas i dricksvattnet

Kemikalieinspektionen återkallar växtskyddsmedel som innehåller cyazofamid. Det är ett verksamt ämne i växtskyddsmedel som används i potatisodlingar. Användningen riskerar att leda till att hälsofarliga och cancerframkallande ämnen bildas i dricksvattnet.

I Sverige finns tre godkända växtskyddsmedel med cyazofamid vilka används för att motverka bladmögel i potatisodlingar. Enligt Kemikalieinspektionens försäljningsstatistik används inte produkterna så mycket i Sverige, men enligt Jordbruksverket spelar de en viktig roll då de används som omväxlande produkt för att undvika resistensutveckling hos potatisbladmögel.

– Att använda cyazofamid skulle kunna leda till att nitrosaminer, som kan vara cancerframkallande, bildas i dricksvatten i reningsverk som använder ozon i reningsprocessen vid dricksvattenproduktionen, säger Ing-Marie Olsson Ressner, enhetschef på Kemikalieinspektionen.

Kemikalieinspektionens beslut bygger på ny kunskap. Studier nyligen gjorda i Danmark har visat att två tidigare ej kända nedbrytningsprodukter till cyazofamid, så kallade metaboliter, kan hamna i grundvatten i koncentration över gränsvärdet. En av de nyupptäckta metaboliterna är dimetylsulfamid. De danska studierna har lett till att Danmark dragit tillbaka alla produkter med cyazofamid.

Går att överklaga

Sverige använder både grund- och ytvattentäkter för sin dricksvattenförsörjning. Vissa vattenreningsverk använder ozon när de renar dricksvatten. Dimetylsulfamid kan då det reagerar med ozon i vattenreningsprocessen ge upphov till att nitrosaminer bildas. Den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) publicerade i mars 2023 en ny vetenskaplig bedömning av nitrosaminer. Den innebar en skärpt bedömning av ämnet. Enligt Efsa är exponeringen för nitrosaminer från livsmedel så hög att det inte går att utesluta en påverkan på folkhälsan. Vissa nitrosaminer kan skada DNA och även öka risken för cancer.

Ett försäljningsförbud av de tre produkter med cyazofamid som finns i Sverige, Ranman Top, Azuleo och Sugoi, träder i kraft den 31 augusti 2023. Användning är tillåten fram till den 31 oktober 2023, vilket också är sista dag att lämna in produkter med cyazofamid till godkänd avfallshanterare.Det är företaget som vill sätta ut ett växtskyddsmedel på den svenska marknaden som har ansvar att visa att det inte medför oacceptabla risker. Kemikalieinspektionen bedömer att företaget bakom de växtskyddsmedel som innehåller cyazofamid inte gjort det.Beslutet går att överklaga inom tre veckor.