Många desinfektionsmedel visar brister i märkningen

Mängden desinfektionsmedel i Sverige tiofaldigades i och med corona. Hos 40 procent av kontrollerade företag hittade Kemikalieinspektionen produkter med större brister.

När mängden desinfektionsmedel ökade så snabbt 2020, kom många nya företag in på marknaden. Desinfektionsmedel kan vara biocider, alltså bekämpningsmedel med verksamma ämnen mot bakterier och virus. Vid det årets kontroll fanns flera produkter med förbjudna ämnen och märkning som inte höll måttet. Många företag kände heller inte till sina skyldigheter att anmäla sitt företag eller sina produkter till Kemikalieinspektionens produktregister.

– När vi följde upp tillsynen, kan vi konstatera att vi har hittat färre produkter som innehåller otillåtna verksamma ämnen. Däremot fortsätter det att finnas brister i märkningen på många produkter. Särskilt gäller det märkningen för personer med synnedsättning, säger Jenny Karlsson, inspektör på Kemikalieinspektionen.

Kemikalieinspektionen har granskat produkter som fanns på den svenska marknaden 2021 och inspektionerna är baserade på tips från allmänheten, andra myndigheter och företag, egna slumpmässiga inköp samt information från Tullverket.

De flesta desinfektionsmedel som baseras på alkohol, innehåller så höga halter att de ska klassificeras som mycket brandfarliga. Många är felmärkta och anger lägre faroklass. Kontrollen visade att så många som elva av tolv analyserade produkter hade klassificerats fel.

Sedan 2020 har volymerna av desinfektionsmedel minskat markant, men ligger ändå högre än före pandemin.

– I det här projektet kan vi konstatera att många företag fortfarande inte känner till att de ska anmäla sig till produktregistret. Granskningen visar inte några större brister i innehåll, men många företag behöver förbättra märkningen på förpackningarna, säger Jenny Karlsson.

Relaterade länkar

Rapport Tillsyn av desinfektionsmedel 2021

Förpackning och förvaring

Desinfektionsmedel

Produktregistret