Stora regionala skillnader i användningen av växtskyddsmedel

Under 2021 behandlades 45 procent av grödarealen i Sverige med någon form av växtskyddsmedel och regionalt skilde sig användningen mycket åt. Det visar ny statistik som SCB har tagit fram på uppdrag av Kemikalieinspektionen.

Totalt användes 727 ton verksamma ämnen i växtskyddsmedel till åkergrödor under 2021. Andelen var på samma nivå som 2017 då den senaste undersökningen genomfördes. Minst andel av åkermarken behandlades i Norrland och störst andel i de södra delarna av landet. De regionala skillnaderna beror på att fler bekämpningsintensiva grödor odlas i södra Sverige jämfört med i Norrland.

Ogräsmedel stod för 73 procent av de använda verksamma ämnena och användningen skedde på 44 procent av arealen. Användningen av svampmedel stod för 21 procent av den aktiva substansen och användes på 22 procent av arealen. Insektsmedel stod för mindre än 2 procent av den totalt använda aktiva substansen och användning skedde på 8 procent av arealen.

Den enda kategori växtskyddsmedel där det finns en signifikant skillnad i total använd mängd från föregående mätning är för tillväxtreglerande medel. Användningen av dessa ämnen har ökat från 13 ton 2017 till 35 ton 2021. Ökning beror framför allt på att ämnena har blivit godkända att använda på fler sädesslag.

Läs undersökningen (på SCB:s webbplats) Länk till annan webbplats.

Jordbrukare köper och använder mer växtskyddsmedel Länk till annan webbplats.

Om undersökningen

Undersökningen genomfördes under hösten år 2021. Insamlingen sker i en webblankett både då lantbrukarna lämnar sina uppgifter direkt via internet till SCB och då motsvarande uppgifter hämtas in genom telefonintervjuer.

Från varje jordbruksföretag samlas information in om användningsdatum för växtskyddsmedel, vilka preparat som använts och i vilken dos, för alla grödor som odlas på gården. Alla använda preparat och doser räknas om till mängd aktiv substans per hektar. I de fall den aktiva substansen förekommer i både syra och saltform har syraformen använts i beräkningarna.