Användningen av träskyddsmedlet kreosot begränsas inom EU

Användningen av kreosot, som klassas som ett särskilt farligt ämne, begränsas nu ytterligare inom EU. Framöver får det bara användas för att behandla järnvägsslipers och ledningsstolpar och bara i de medlemsländer som idag anser att behovet av dessa varor överväger riskerna.

Kreosot används för att impregnera trä som skydd mot angrepp av rötsvamp. Det är klassat bland annat som cancerframkallande och giftigt för jord- och vattenlevande organismer.

Att kreosot fortsatt får användas för järnväg och el- och telenät är för att EU bedömer att nyttan med kreosot överväger riskerna, men även för dessa användningar skärps villkoren. Nybehandlade varor får bara säljas i de länder som idag inte har hittat alternativ till kreosot och som anser sig ha behov av dessa varor. Efter ett initiativ från Sverige så upprättas en lista över de länder där det föreligger ett behov av kreosotbehandlade varor.

Tillverkare av andra kreosotbehandlade varor än de som finns på listan får sälja slut på sina lager fram tills april 2023. Godkännandet trädde i kraft i oktober 2022 och gäller i sju år.

Kreosot används idag för industriell impregnering av järnvägssliprar samt el- och telefonstolpar. Användningen av kreosot begränsades först på 1980-talet. Innan dess var inte användning av kreosotimpregnerat virke i byggnader reglerad. Därför kan kreosot förekomma i äldre bostäder.

Idag får kreosot bara användas av yrkesfolk med specialutbildning. För att kreosot-impregnerat trä ska få saluföras på andrahandsmarknaden och återanvändas av privatpersoner krävs att träet har blivit impregnerat före den 31 december 2002.

Läs mer om träskydd med kreosot. Länk till annan webbplats.