Kemikalieinspektionen genomför en enkätundersökning

Kemikalieinspektionen genomför just nu en enkätundersökning. Företag och andra organisationer som varit i kontakt med oss eller berörs av vår verksamhet har fått ett mejl med enkäten från undersökningsföretaget Origo Group.

Den 19 maj 2022 skickade Origo Group ett mejl med enkäten till företag som nyligen varit i kontakt med oss samt till branschorganisationer, myndigheter, kommuner och länsstyrelser. Enkäten tar bara några minuter att svara på och det är frivilligt att medverka.

Svaren hanteras anonymt och kommer att användas för att vi ska få en bättre uppfattning om våra intressenters behov och deras förväntningar på oss, samt hur nöjda våra intressenter är i kontakten med oss.

Vi uppskattar om du som har fått enkäten tar dig tid att svara på frågorna. Svaren är ett viktigt underlag för att Kemikalieinspektionen ska kunna ge dig och andra intressenter bästa tänkbara bemötande och service.