Många brister hos återförsäljare av bekämpningsmedel

Bekämpningsmedel är hårt reglerade inom EU. I Kemikalieinspektionens och kommuninspektörernas senaste tillsyn av handeln i Sverige framkom dock brister som kan öka risken för att medlen skadar människor och miljö.

I det nationella projektet som genomfördes förra året samarbetade Kemikalieinspektionen med inspektörer från 78 av Sveriges 290 kommuner. Totalt kontrollerades 1 343 bekämpningsmedel, 38 primärleverantörer och 440 återförsäljare. Majoriteten av de kontrollerade produkterna var biocidprodukter som säljs för privat användning.

- Lite mer än 60 procent av e-handlarnas annonser saknade information om att konsumenten ska använda bekämpningsmedlen på ett säkert sätt och mer än 40 procent saknade faroinformation. Felaktig användning kan skada hälsa och miljö och här måste det ske en förbättring, säger Jenny Karlsson, inspektör på Kemikalieinspektionen.

Kemikalieinspektionen ansvarar för att godkänna de bekämpningsmedel som används i Sverige. Myndigheten har också ansvar för att kontrollera företag som tillverkat eller tagit in bekämpningsmedel till Sverige, medan det är kommunernas uppdrag att kontrollera bekämpningsmedel som finns i handeln.

I samarbetsprojektet kontrollerade kommuninspektörerna bland annat om företag som säljer växtskyddsmedel har en anställd med behörighetsutbildning som är tillgänglig vid försäljningen.

- Över 35 procent av återförsäljarna missade att informera privatpersoner om risker med bekämpningsmedel och närmare 30 procent missade kravet på att ha en person tillgänglig som har utbildningsbevis för att få sälja växtskyddsmedel. Kravet finns för att kunder ska kunna få information om hälso- och miljörisker, hur medlen ska användas och hur man minskar riskerna, säger Jenny Karlsson.

Sammanfattningsvis hittades någon form av brist hos 63 procent av de kontrollerade återförsäljarna, varav 15 procent blev tvungna att betala en miljösanktionsavgift och/eller blev anmälda för misstänkt brott till miljöåklagare.

Resultatet av kontrollerna visar på behovet av kontinuerliga kontroller genom nationella samverkansprojekt.

Läs hela tillsynsrapporten här.

Läs mer om att sälja växtskyddsmedel: Sälja växtskyddsmedel - Kemikalieinspektionen Länk till annan webbplats.

Information om utbildning för den som säljer växtskyddsmedel

Den som säljer eller distribuerar växtskyddsmedel ska ha någon hos sig som har gått utbildning och fått ett utbildningsbevis för att få tillhandahålla växtskyddsmedel på marknaden. Det gäller för alla led i en leverantörskedja och även vid försäljning via e-handel.

Minst en person med giltigt utbildningsbevis ska finnas tillgänglig vid försäljning av växtskyddsmedel. Personen med utbildningsbevis måste inte finnas fysiskt på plats, utan kan i stället vara tillgänglig via telefon vid försäljningstillfället.

Läs mer om utbildningen för den som säljer växtskyddsmedel Utbildning för dig som säljer växtskyddsmedel - Kemikalieinspektionen Länk till annan webbplats.

Fakta om bekämpningsmedel

  • Både växtskyddsmedel och biocidprodukter är bekämpningsmedel.
  • Växtskyddsmedel används för att skydda växter och växtprodukter inom jord-, skogs- och trädgårdsbruk. Det kan vara för att skydda mot svampangrepp, skadedjur eller konkurrerande växter.
  • Biocidprodukter är alla de bekämpningsmedel som inte är växtskyddsmedel. Exempel på biocidprodukter är desinfektions-, träskydds- och myggmedel samt råttgifter och båtbottenfärger.
  • Egenskaperna hos bekämpningsmedlet gör att det kan medföra stora risker om produkten används på fel sätt.
  • Kemikalieinspektionen är den myndighet som är ansvarig för att utvärdera ansökningar om godkännande för bekämpningsmedel i Sverige.