Fem nya ämnen blir tillståndspliktiga enligt Reach-förordningen

Fem nya ämnen har förts upp på bilaga XIV i Reach-förordningen och blir tillståndspliktiga.

Ämnen som har förts upp på bilaga XIV den 8 april 2022:

  • Tetraetylbly (EG-nr: 201-075-4, CAS-nr: 78-00-2)
  • 4,4’-bis(dimetylamino)-4"-(metylamino)tritylalkohol (EG-nr: 209-218-2, CAS-nr: 561-41-1) (med ≥ 0,1 % av Michlers keton (EG-nr 202-027-5) eller Michlers bas (EG-nr 202-959-2))
  • Reaktionsprodukter av 1,3,4-tiadiazolidin-2,5-dition, formaldehyd och 4-heptylfenol, grenad och linjär (RP-HP) (med ≥ 0,1 viktprocent 4-heptylfenol, grenad och linjär)
  • 2-etylhexyl-10-etyl-4,4-dioktyl-7-oxo-8-oxa-3,5-ditia-4-tenntetradekanoat (DOTE) (EG-nr: 239-622-4, CAS-nr: 15571-58-1)
  • Reaktionsblandningen av 2-etylhexyl-10-etyl-4,4-dioktyl-7-oxo-8-oxa-3,5-ditia-4-tenntetradekanoat och 2-etylhexyl-10-etyl-4-[[2-[(2-etylhexyl)oxi]-2-oxoetyl]-tio]-4-oktyl-7-oxo-8-oxa-3,5-ditia-4-tenntetradekanoat (reaktionsblandning av DOTE och MOTE)

Den 1 maj 2025 kommer det att krävas tillstånd för att använda eller släppa ut ämnena på marknaden. För att slippa uppehåll i din nuvarande användning behöver du lämna in en tillståndsansökan till den europeiska kemikaliemyndigheten Echa senast den 1 november 2023.

Vad innebär det att ett ämne finns upptaget på bilaga XIV?

I bilaga XIV finns ämnen som kan ha allvarliga effekter på människors hälsa eller för miljön, så kallade Substances of Very High Concern (SVHC). Ämnena på bilaga XIV finns även på Kandidatförteckningen.

Tillverkare, importörer eller nedströmsanvändare måste ha tillstånd för att använda eller släppa ut ett ämne på marknaden som är upptaget på bilaga XIV. Det gäller både rena ämnen och ämnen som ingår i blandningar.

I ändringsförordningen finns datum för när det kommer att krävas tillstånd för de olika ämnena (slutdatum) och datum för när du senast behöver lämna in tillståndsansökan för att slippa uppehåll i din nuvarande användning (sista ansökningsdatum). Du ansöker om tillstånd hos den europeiska kemikaliemyndigheten, Echa.

Identifieringen av ämnen som kan komma att tas upp i bilaga XIV är en kontinuerlig process, vilket innebär att nya ämnen förs upp successivt. De ämnen som kan tas upp på bilaga XIV och då blir tillståndspliktiga är de som finns på kandidatförteckningen.

Mer information

Kommissionens förordning (EU) 2022/586 av den 8 april 2022 om ändring av bilaga XIV till Reach Länk till annan webbplats.

Tillstånd i Reach för särskilt farliga ämnen - Kemikalieinspektionen

Kandidatförteckningen - Kemikalieinspektionen

Kontakta kemikalieinspektionen

Kemikalieinspektionens upplysningstjänst Fråga Kemikalieinspektionen

Kemikalieinspektionens presstjänst, 08-519 41 200, press@kemi.se