Några viktiga förbud och regler som träder i kraft 2022

Under 2022 börjar flera nya regler gälla inom kemikalielagstiftningen. Det gäller bland annat förbud mot tre allergiframkallande doftämnen i leksaker och skärpta regler hur mycket PAH som får finnas i till exempel nya konstgräsplaner.

Nedan följer ett urval av några viktiga förbud och regler som träder i kraft under 2022. Läs mer om gällande lagar och regler här Länk till annan webbplats.

  • Efter den 24 februari införs nya krav för diisocyanater som är en grupp av ämnen som framför allt används för att tillverka polyuretanplaster (PUR). Många diisocyanater är allergiframkallande och kan orsaka svår astma hos de som utsätts för ämnena i sitt arbete. De nya kraven innebär bland annat att produkter ska vara märkta med information om att det krävs utbildning före industriell eller yrkesmässig användning. Läs mer om de nya kraven för diisocyanater här Länk till annan webbplats.
  • Den 1 mars blir harmoniserad faroklassificering och faromärkning också bindande för 21 ämnen vars poster i bilaga VI till CLP-förordningen har ändrats. Det gäller till exempel bly i pulverform, där EU-harmoniserad klassificering för miljöfara tillförs för alla former av metalliskt bly med en ytstorlek på mer än 5,3 cm2 per gram. Läs mer på sidan Nya ämnen med EU-gemensam klassificering och märkning Länk till annan webbplats.
  • Från 10 augusti gäller skärpta regler inom EU med avseende på hur mycket PAH som får finnas i granulat och täckmaterial som används som fyllnadsmaterial i konstgräsplaner eller i lös form på lekplatser eller i idrottsrelaterade tillämpningar. Läs mer på sidan om de skärpta reglerna på sidan Konstgräsplaner och fallskyddom Länk till annan webbplats.
  • Den 17 december blir harmoniserad faroklassificering och faromärkning bindande för ytterligare 22 ämnen som förts upp på bilaga VI till CLP-förordningen. Det gäller till exempel citronsyra och flera aktiva ämnen som används i bekämpningsmedel. Läs mer på Nya ämnen med EU-gemensam klassificering och märkning – ATP 17 Länk till annan webbplats.

  • Den 17 december blir harmoniserad faroklassificering och faromärkning också bindande för ytterligare 41 ämnen vars poster i bilaga VI till CLP-förordningen har ändrats. Det gäller till exempel ämnet d-limonen, som nu även har en bindande klassificering för fara vid aspiration (Asp. Tox. 1). Flera borföreningar får en ändrad klassificering med avseende på reproduktionstoxicitet i och med att de särskilda koncentrationsgränserna (SCL) har tagits bort för respektive ämne. Läs mer på Nya ämnen med EU-gemensam klassificering och märkning - ATP 17 Länk till annan webbplats.