Växtskyddsmedel beviljas dispens för att bekämpa skador från granbarkborrar

På grund av de omfattande skadorna i svensk skog beviljar Kemikalieinspektionen återigen undantag från kravet på produktgodkännande för växtskyddsmedel mot granbarkborre. Dispensen gäller för två medel som används för att fånga in granbarkborrar genom feromonfällor.

Skadorna från granbarkborre i Sverige har aldrig varit så stora som de senaste tre åren och problemen väntas bli minst lika omfattande även nästa år. Det är torkan och värmen sommaren 2018 som har lagt grunden till den nuvarande utbredningen av borrarna och Kemikalieinspektionen har beviljat dispenser sedan 2019.

- Eftersom problemen har uppstått på grund av att vi har fått ett varmare klimat så bedömer vi att intensiv bekämpning kommer att behövas i flera år framöver, säger Agneta Westerberg, avdelningschef på Kemikalieinspektionen. Därför kommer vi nu också att inleda en dialog med branschen för att diskutera möjligheterna och förutsättningarna för ett vanlig godkännandeförfarande istället för att använda upprepade dispenser.

De bekämpningsmedel som Kemikalieinspektionen nu har godkänt innehåller syntetiska parningsferomoner som lockar till sig barkborrar. Lockämnena är placerade i mekaniska fällor som gör att barkborrarna flyger in och fastnar i fällorna. Bekämpning av granbarkborre med feromon i kombination med fällor behöver göras under flera år för att uppnå avsedd effekt.

I behandlingen av dispensen så har Kemikalieinspektionen gjort bedömningen att det inte finns andra rimliga sätt att hantera problemet på. Andra bekämpningsmetoder som redan används, som sökning och plockning och fångstvirke, kan vara alternativ enskilt eller i kombination. Men Kemikalieinspektionen anser att det inte är praktiskt genomförbart att enbart använda de åtgärderna när utbredningen av granbarkborrar nu är så stor.

Medel som beviljas nöddispens

Typo-Lab A10: dispensen gäller från 15 april 2022 till 13 augusti 2022

Phero-X-Lure IT: dispensen gäller från 1 april 2022 till 29 juli 2022

Dispens från krav om godkännande

Ett växtskyddsmedel får endast släppas ut på marknaden och användas om det har produktgodkänts i den berörda medlemsstaten enligt artikel 28 i förordning (EG) nr 1107/2009. Kemikalieinspektionen får dock i särskilda fall ge dispens från kravet på godkännande och tillåta att ett växtskyddsmedel, under högst 120 dagar, släpps ut på marknaden för begränsad och kontrollerad användning, om en sådan åtgärd framstår som nödvändig på grund av en fara som inte kan avvärjas på något annat rimligt sätt. Detta framgår av artikel 53 i förordningen.

För mer information, kontakta gärna:

Kemikalieinspektionens presstjänst, 08-519 41 200, press@kemi.se

Kemikalieinspektionens upplysningstjänst Fråga Kemikalieinspektionen

E-postadresser till Kemikalieinspektionens medarbetare skrivs fornamn.efternamn@kemi.se