Kemikalieinspektionen ger dispens för förbjudet ämne i tillverkning av litiumbatterikomponent

Kemikalieinspektionen har beslutat att bevilja en dispens för en större mängd av det i Sverige förbjudna ämnet metylenklorid. Ämnet ska enligt ansökan användas i tillverkningen av en komponent till litiumbatterier vid en anläggning i Eskilstuna.

Det sökande företaget ska använda metylenklorid för framställning av separatorfilm till litiumbatterier. Vid framställningen av separatormaterial med särskilda egenskaper behöver metylenklorid användas i processen för att materialet ska kunna få de egenskaper som eftersträvas. Materialet används i batterier till elbilar och det saknas i dagsläget annan processteknik för att framställa material med samma egenskaper.

- Vi har möjlighet att bevilja dispens för användningen av metylenklorid ifall företaget uppfyller de särskilda skäl som finns för ett godkännande och det har man gjort i det här fallet, säger avdelningschef Agneta Westerberg på Kemikalieinspektionen.

- De villkor som ska uppfyllas för att vi ska ge dispens är att ett alternativ till lösningsmedlet saknas, att företaget fortlöpande undersöker alternativ till metylenklorid och att företaget minimerar risken för att arbetstagare exponeras för ämnet.

Sverige införde 1996 ett nationellt förbud för metylenklorid bland annat på grund av ämnets allmäntoxiska och cancerframkallande egenskaper i kombination med dess lättflyktighet samt breda användning i samhället. Metylenklorid användes då av enskilda konsumenter men framför allt inom metall- och verkstadsindustrin. Det var hälsorisken för de som arbetade med ämnet som ledde till förbudet i svensk lagstiftning. Parallellt med förbudet infördes möjligheten till dispens och Kemikalieinspektionen behandlar årligen en handfull ansökningar. De senaste tio åren har den sammanlagda användningen av metylenklorid i Sverige varit mellan 100 – 190 ton. Den nu aktuella dispensen gäller från 1 juni 2023 och två år framåt och gäller för totalt 2 770 ton metylenklorid.

- Kemikalieinspektionen har bedömt risken för att de som arbetar i verksamheten ska exponeras för ämnet. Vår bedömning är att de åtgärder företaget planerar att vidta är tillräckliga för att inte utsätta de anställda för en oacceptabel risk. Vi har inte bedömt effekterna på omgivande miljö utan det blir en fråga för länsstyrelsen i samband med miljöprövningen, säger Agneta Westerberg.

För mer information, kontakta gärna:

Kemikalieinspektionens presstjänst, 08-519 41 200, press@kemi.se (för journalister)

Läs mer om de svenska reglerna om klorerade lösningsmedel