Undantag från ordinarie regler fasas ut för vissa desinfektionsmedel

Kemikalieinspektionen bedömer att risken för att det ska uppstå en brist på desinfektionsmedel har minskat. Nu får återförsäljare och användare en bestämd period på sig för att fasa ut de desinfektionsmedel som har omfattats av undantag under pandemin.

Kemikalieinspektionen har tidigare beslutat om undantag från ordinarie regler för vissa desinfektionsmedel med anledning av behovet under pandemin. Undantaget från de ordinarie reglerna har inneburit att vissa desinfektionsmedel som inte helt uppfyller kraven i EU:s biocidförordning har kunnat säljas och användas i Sverige. Det tidigare undantaget löper ut den 11 september 2021. Nu har Kemikalieinspektionen beslutat om ett nytt undantag. Dagens beslut ger återförsäljare av de aktuella desinfektionsmedlen möjlighet att sälja ut sina lager fram till och med 10 december 2021 och användare möjlighet att använda produkterna till och med 10 mars 2022. Dispensen omfattar däremot inte tillhandahållande på den svenska marknaden i det första försäljningsledet (utsläppande på marknaden).

Dessa desinfektionsmedel berörs

Beslutet är förenat med särskilda villkor och omfattar desinfektionsmedel som innehåller följande verksamma ämnen:

  • 1-propanol, produkttyperna 1-4.
  • 2-propanol, produkttyperna 1-4.
  • Aktivt klor genererat från natriumklorid genom elektrolys, produkttyp 1.
  • Aktivt klor frisatt från hypoklorsyra, produkttyp 1.
  • Väteperoxid, produkttyperna 1-4.
  • Aktivt klor frisatt från natriumhypoklorit, produkttyperna 1-4.

Länk till beslutet (PDF 130 kB) , 129.6 kB.

Bakgrund

Kemikalieinspektionen vidtog under 2020 flera åtgärder för att underlätta för företag att tillverka och sälja desinfektionsmedel eftersom det rådde stor brist på både handsprit och ytdesinfektion.

För att kunna bevilja en dispens om undantag från gällande regler så ska undantaget vara nödvändigt på grund av fara för folkhälsan, djurs hälsa eller miljön och faran ska inte kunna undvikas på annat sätt.

För mer information, kontakta gärna:

Kemikalieinspektionens presstjänst, 08-519 41 200, press@kemi.se (för journalister)

För att ställa frågor till Kemikalieinspektionens upplysningstjänst kan du ringa 08-519 41 111 eller ställa en fråga via vårt frågeverktyg