Lämna kommentarer på översynen av CLP-förordningen

EU-kommissionen bjuder in till ett offentligt samråd där det finns möjlighet att lämna kommentarer på översynen av CLP-förordningen. Samrådet är öppet till och med 15 november 2021.

Översynen av CLP-förordningen är en del av EU-kommissionens Kemikaliestrategi för hållbarhet – på väg mot en giftfri miljö. Översynen ska resultera i förslag till ändringar i både artikeldelen och bilagorna till förordningen. Samrådet utgör steg två i processen och är en del av den konsekvensbedömning som måste göras då förändringar förväntas få stora konsekvenser för ekonomin, miljön eller samhället.


När det gäller förändringar inom CLP-förordningen handlar förslagen bland annat om införandet av nya faroklasser, en ny faroklass för hormonstörande egenskaper, nya regler kring framtagandet av harmoniserad klassificering och märkning, nya bestämmelser för märkning samt särskilda regler för internetförsäljning av ämnen och blandningar.

Samrådet "Revision of EU legislation on hazard classification, labelling and packaging of chemicals" finns på EU-kommissionens webbplats. Länk till annan webbplats.

Kommentarer kan lämnas till och med den 15 november 2021. I nästa steg kommer EU-kommissionen att sammanfatta slutsatserna från konsekvensbedömningen i en rapport och rapportens kvalitet kommer att granskas av Regulatory Scrutiny Board. Därefter kommer rapporten med kommissionens förslag till ändringar i CLP-förordningen att publiceras.

Översynen är en del av EU-kommissionens Kemikaliestrategi för hållbarhet

Översynen av CLP-förordningen är en del av EU-kommissionens Kemikaliestrategi för hållbarhet – på väg mot en giftfri miljö som presenterades 14 oktober 2020. Syftet med strategin är att uppnå en högre skyddsnivå för hälsa och miljö mot farliga kemikalier samt att främja utvecklingen av säkra och hållbara alternativ. För att kunna genomföra förslagen i strategin krävs bland annat att CLP- förordningen revideras.

Information om CLP-förordningen

Information om CLP-förordningen

För mer information, kontakta gärna:

Kemikalieinspektionens presstjänst, 08-519 41 200, press@kemi.se
Kemikalieinspektionens upplysningstjänst Fråga Kemikalieinspektionen