Lämna kommentarer på översyner av Reach- och CLP-förordningarna

EU-kommissionen har publicerat så kallade färdplaner för översyner av Reach- och CLP förordningarna. Färdplanerna innehåller förslag på omfattande förändringar i både Reach- och CLP-förordningarna. Nu kan alla lämna kommentarer på förslagen fram till den 1 juni.

När effekterna av förändringar i en EU-lagstiftning förväntas bli betydande gör EU-kommissionen en konsekvensanalys innan den lägger fram sitt slutliga förslag. Den 4 maj publicerades så kallade Inledande konsekvensbedömningar (färdplaner) för både Reach- och CLP-förordningarna. De innehåller EU-kommissionens första analys av vad som behöver åtgärdas, politiska mål, olika lösningar samt sannolika konsekvenser. Dessa färdplaner är öppna för kommentarer fram till 1 juni. Kommissionen kommer att ta hänsyn till inkomna synpunkter när man arbetar vidare med förslagen.

Färdplanerna för Reach- och CLP-förordningarna är en del av EU-kommissionens Kemikaliestrategi för hållbarhet – på väg mot en giftfri miljö som presenterades 14 oktober 2020. Syftet med strategin är att uppnå en högre skyddsnivå för hälsa och miljö mot farliga kemikalier samt att främja utvecklingen av säkra och hållbara alternativ. För att kunna genomföra förslagen i strategin krävs att både Reach- och CLP-förordningarna revideras.

  • När det gäller förändringar inom Reach-förordningen handlar förslagen bland annat om ökade krav på information vid registrering av ämnen mellan 1 - 10 ton, åtgärder för att ta hänsyn till kombinationseffekter samt förändringar av nuvarande processer för tillstånd och begränsning.
  • När det gäller förändringar inom CLP-förordningen handlar förslagen bland annat om införandet av nya faroklasser, en ny faroklass för hormonstörande egenskaper, nya regler kring framtagandet av harmoniserad klassificering och märkning, nya bestämmelser för märkning samt särskilda regler för internetförsäljning av ämnen och blandningar.

I nästa steg publicerar EU-kommissionen sitt bearbetade förslag och öppnar upp för ett 12 veckor långt offentligt samråd. För CLP-förordningen planeras det offentliga samrådet starta i juni i år och för Reach-förordningen startar samrådet under det första kvartalet 2022.

Hitta aktuella EU-samråd

Här finns färdplanerna:
Kemikalielagstiftning – översyn av Reach-förordningen för en giftfri miljö Länk till annan webbplats.
Översyn av EU-reglerna om faroklassificering, märkning och förpackning av kemikalier Länk till annan webbplats.

Synpunkter på färdplanerna kan lämnas till EU-kommissionen via ovanstående länkar till och med den 1 juni.

För mer information, kontakta gärna:
Frågor om Reach: Cecilia Westöö, rådgivare, 08-519 41 163
Frågor om CLP: Alicja Andersson, strategisk rådgivare, 08-519 41 261
Kemikalieinspektionens presstjänst, 08-519 41 200, press@kemi.se
Kemikalieinspektionens upplysningstjänst Fråga Kemikalieinspektionen