Flest kemikalierisker vid e-handel utanför EU

Kemikalieinspektionens senaste rapport om tillsyn av e-handel visar bland annat att marknadsplatser utanför EU är sämre på att följa den europeiska kemikalielagstiftningen. När Kemikalieinspektionen köpte in produkter från e-handelsplattformar utanför EU visade det sig att mer än hälften innehöll förbjudna och farliga ämnen. Flera av marknadsplatserna har fortsatt att sälja produkterna, trots att Kemikalieinspektionen har påpekat problemen.

– Marknadsplatser på internet förmedlar köp i stället för att själva sälja varor. I och med det har marknadsplatserna inte ansvar för produkterna och som konsument kan det vara svårt att veta vem man egentligen köper av. För tillsynsmyndigheter blir det svårt att genomdriva krav för överträdelser om försäljaren är baserad i ett land utanför EU, säger Karin Rumar, inspektör på Kemikalieinspektionen.

I Kemikalieinspektionens tillsynsprojekt kontrollerade inspektörerna varor, så som elektriska produkter, smycken och leksaker, samt bekämpningsmedel (både biocidprodukter och växtskyddsmedel) och kemiska produkter. Totalt kontrollerades 449 produkter från 138 företag.

När det gäller varor visar resultaten att de varor som köpts direkt från marknadsplatser utanför EU hade störst andel brister (54 procent). För övriga aktörer, så som marknadsplatser inom EU och Sverige samt webbutiker, låg andelen brister mellan 14 och 23 procent.

– En orsak till resultaten kan vara att marknadsplatser inte är legalt ansvariga för produkten. Den faktiska säljaren av produkten är i dessa fall ansvarig och ligger ofta utanför EU. I praktiken betyder det att ingen ansvarig aktör finns inom EU, säger Karin Rumar.

För kemiska produkter, biocidprodukter och växtskyddsmedel finns regler om att information om produktens farliga egenskaper ska finnas med på webbsidan. Nästan ingen av de webbutiker och marknadsplatser som kontrollerades följde dessa regler. Många av de biocidprodukter och växtskyddsmedel som ingick i projektet var heller inte godkända för att säljas i Sverige. För biocidprodukterna saknade 15 av 23 medel ett svenskt godkännande. För växtskyddsmedel saknade 10 av 12 produkter ett godkännande.

Kemikalieinspektionen har tagit kontakt med företagen som hade brister vid tillsynen. Majoriteten av företagen som var baserade inom EU tog bort bristande produkter eller ändrade felaktig information på sin webbplats. Tio av marknadsplatserna utanför EU svarade inte på begäranden om åtgärder, och uppföljningar avslöjade att dessa företag fortsatte att sälja produkter som inte uppfyllde kraven.

Läs mer i rapporten

Läs mer om att handla säkert på nätet

Förslag på åtgärder för en säker och hållbar e-handel

I februari 2021 lämnade Kemikalieinspektionen in en kartläggning av e-handels utmaningar samt åtgärdsförslag till regeringen för att komma till rätta med problemen och bidra till en säker och hållbar e-handel. Bland annat lyfter myndigheten behov av mer samverkan om e-handel mellan myndigheter och företag. Det behövs också större harmonisering av regler inom EU och mer globalt samarbete i dessa frågor. Utmaningarna med e-handeln är globala och bör hanteras på alla nivåer: internationellt, inom EU och nationellt

Läs mer i Rapport 3/21: Ökad e-handel – ökade kemikalierisker?

För mer information, kontakta gärna:
Karin Rumar, inspektör (varor), 08-519 41 252
Jenny Karlsson, inspektör (biocidprodukter och växtskyddsmedel), 08-519 41 296
Kristina Karlsson, inspektör (kemiska produkter), 08-519 41 310
Kemikalieinspektionens presstjänst, 08-519 41 200, press@kemi.se
Kemikalieinspektionens upplysningstjänst Fråga Kemikalieinspektionen