Nöddispenser löser inte problemet med återkommande hot mot växtproduktionen

Antalet nya ansökningar om dispens för att använda icke godkända växtskyddsmedel har en nedåtgående trend. Det visar en sammanställning som Kemikalieinspektionen har gjort över de senaste tio åren. Anledningen är att allt fler godkända växtskyddsmedel har släppts ut på marknaden. Myndigheten ger inte nöddispenser för återkommande ansökningar som gäller samma hot mot växtproduktionen år efter år. En nöddispens är en kortsiktig lösning på ett akut problem.

– Vi är medvetna om att det kan uppstå behov av medel som inte är godkända i Sverige, till exempel vid akut hot mot växtproduktionen. En nöddispens ska vara en kortsiktig lösning på ett akut problem, men om hotet är återkommande är inte nöddispenser lösningen, säger Agneta Westerberg, avdelningschef för tillstånd och upplysning på Kemikalieinspektionen.

I vanliga fall måste ett växtskyddsmedel vara godkänt av Kemikalieinspektionen om det ska få användas i Sverige. En nöddispens innebär att ett växtskyddsmedel kan användas under en begränsad tid utan att de villkor som normalt gäller för växtskyddsmedel är uppfyllda. En dispens från ett produktgodkännande betyder att Kemikalieinspektionen inte gör en fullständig prövning av växtskyddsmedlet. Kemikalieinspektionen har tidigare till exempel prövat ansökningar om nöddispenser för medel mot granbarkborrar i skogsbruket, användning mot snömögel i rågvete och bladlöss i sockerbeta.

Kemikalieinspektionen har sammanställt inkommande dispensansökningar och myndighetens beslut under perioden 2011 - 2020. Andelen beviljanden och avslag varierar, men under perioden 2018 - 2020 är andelen avslag högre jämfört med andra år. Det är framför allt tre skäl till avslag som återkommer:

  • Ansökningar om nöddispenser återkommer år efter år. Faran därmed är känd och kan inte betraktas som akut.
  • Växtskyddsmedlet är förenat med kända risker för både hälsa och miljö. Syftet med lagstiftningen är att ge en hög skyddsnivå för människor, djur och miljön och Kemikalieinspektionen anser att dispensgivning inte får äventyra detta syfte.
  • Det finns redan alternativa medel på marknaden. En av förutsättningarna för att bevilja en nöddispens är att dispensen ska vara det enda rimliga alternativet att avvärja faran. Avslag kan ges för att det finns alternativa medel som kan användas istället.

– Återkommande dispensansökningar för samma problem över tid ger en tydlig indikation på brister och behov i växtskyddet. I dessa fall behöver berörda parter samverka för att hitta långsiktigt hållbara växtskyddsmetoder. Ett kvarstående problem kan och ska inte betraktas som akut och måste därför lösas på annat sätt, säger Agneta Westerberg.

Antal nya ansökningar om nöddispens av växtskyddsmedel jämfört med antal avslag per år

År

Antal anökningar

Antal avslag

2011

14

4

2012

27

1

2013

28

3

2014

18

1

2015

23

2

2016

20

2

2017

14

1

2018

17

4

2019

14

8

2020

21

5

Kemikalieinspektionen har sammanställt inkommande dispensansökningar och myndighetens beslut under perioden 2011 - 2020. Andelen beviljanden och avslag varierar, men under perioden 2018 - 2020 är andelen avslag högre jämfört med andra år.

Grundläggande förutsättningar för en nöddispens

Kemikalieinspektionen kan besluta om dispens från kravet på produktgodkännande för ett växtskyddsmedel vid en nödsituation. En dispens vid nödsituation får endast gälla för begränsad och kontrollerad användning i högst 120 dagar. Vid prövning av en dispensansökan ska Kemikalieinspektionen ta ställning till följande förutsättningar:

  1. Ansökan ska röra sig om ett särskilt fall
  2. Det ska föreligga en fara
  3. Åtgärden att bevilja en dispens ska vara nödvändig för att avvärja faran
  4. Faran ska inte kunna avvärjas på annat rimligt sätt än genom en dispens

Läs mer om dispens från kravet på produktgodkännande för ett växtskyddsmedel vid en nödsituation

Ta del av sammanställningen Nöddispenser – förutsättningar och , 227.3 kB.
beslutsutfall (pdf) , 227.3 kB.