Kemikalieinspektionen ger nöddispenser för växtskyddsmedel mot granbarkborrar

Kemikalieinspektionen har beviljat undantag från kravet på produktgodkännande för tre växtskyddsmedel mot granbarkborrar. Medlen används för att fånga in granbarkborrar inom skogsbruket för att undvika stora skador på skogen. Kemikalieinspektions dispenser gäller produkterna TYPO-Lab A10, Typosan IPS och Phero-X-Lure IT.

Skadorna från granbarkborre i Sverige har aldrig varit så stora som de senaste två åren. Under den här perioden var mängden skadad skog större än alla angrepp tillsammans de senaste 50 åren. Granbarkborreangreppen gör att träd måste avverkas i förtid vilket skapar en brist på virke hos industrin. Samtidigt skapas stora ytor som måste återplanteras. Angreppen är omfattande i stort sett i alla län i Götaland och i Svealand. Skadorna 2021 förväntas bli i nivå med skadorna 2020.

Medlen innehåller lockämnen (feromon) som lockar till sig barkborrar. Lockämnena är placerade i mekaniska fällor som gör att barkborrarna flyger in i och fastnar i fällorna. Bekämpning av granbarkborre med feromon i kombination med fällor behöver göras under flera år för att uppnå avsedd effekt.

Behandling med TYPO-Lab A10, Typosan IPS eller Phero-X-Lure IT får göras i de bekämpningsområden som fastställts av Skogsstyrelsen. På grund av medlens egenskaper ska skyddshandskar användas vid hantering.

Medel som beviljats nöddispens

Dispens från krav om godkännande

Ett växtskyddsmedel får endast släppas ut på marknaden och användas om det har produktgodkänts i den berörda medlemsstaten enligt artikel 28 i förordning (EG) nr 1107/2009. Kemikalieinspektionen får dock i särskilda fall ge dispens från kravet på godkännande och tillåta att ett växtskyddsmedel, under högst 120 dagar, släpps ut på marknaden för begränsad och kontrollerad användning, om en sådan åtgärd framstår som nödvändig på grund av en fara som inte kan avvärjas på något annat rimligt sätt. Detta framgår av artikel 53 i förordningen.

För mer information, kontakta gärna:
Björn Isaksson, agronom, 08-519 41 207
Kemikalieinspektionens presstjänst, 08-519 41 200, press@kemi.se
Kemikalieinspektionens upplysningstjänst Fråga Kemikalieinspektionen
E-postadresser till Kemikalieinspektionens medarbetare skrivs fornamn.efternamn@kemi.se