Ny rapport lyfter fram hälsofördelarna med Reach-förordningen

Den europeiska kemikaliemyndigheten Echa publicerar i dag en rapport om hälso- och miljöfördelarna med begränsningar som gjorts inom ramen för Reach-förordningen. Rapporten visar bland annat att 95 000 ton per år av utsläppen av särskilt farliga ämnen kommer att kunna förhindras tack vare begränsningarna.

EU kan besluta om förbud eller andra restriktioner, så kallade begränsningar, för ämnen eller användningar av ämnen som innebär oacceptabla risker för människa eller miljö. I Echas rapport ”Costs and benefits of REACH restrictions proposed between 2016-2020” utvärderas effekterna av föreslagna begränsningar. Rapportförfattarna har bland annat uppskattat det ekonomiska värdet av potentiella hälsoeffekter. Echa beräknar att hälsofördelarna, exempelvis minskad risk för cancer, astma och hudallergier, motsvarar 2,1 miljarder euro per år under de närmaste årtiondena.

Dessa uppgifter jämförs i rapporten med kostnader som industrin har haft till följd av begränsningarna. Huvuddelen av kostnaderna består av investeringar för att byta ut farliga ämnen. Rapporten tar bland annat upp begränsningar av bly i konsumentvaror, nonylfenol och nonylfenoletoxilater i textil, hudallergiframkallande ämnen i textil- och lädervaror. Detta är också exempel på begränsningar som Kemikalieinspektionen varit med i arbetet med att ta fram.

Läs mer och ta del av hela rapporten på Echas webbplats Länk till annan webbplats. (på engelska)

Fakta: Begränsningar i Reach-förordningen

En del användningar av kemikalier innebär oacceptabla risker för människa eller miljö. För sådana användningar kan EU besluta om förbud eller andra restriktioner, så kallade begränsningar. Begränsningarna finns i bilaga XVII till Reach-förordningen och reglerna gäller i hela EU. Den som tillverkar, importerar, använder eller släpper ut kemiska produkter eller varor på marknaden ansvarar för att kontrollera om produkterna eller användningen omfattas av någon begränsning.

Begränsningar i Reach – EU-regler för vissa kemikalier

Läs mer om Reach-förordningen

För mer information, kontakta gärna:
Kemikalieinspektionens presstjänst, 08-519 41 200, press@kemi.se
Kemikalieinspektionens upplysningstjänst
Echas presstjänst Länk till annan webbplats.