Två nya ämnen på EU:s kandidatförteckning över särskilt farliga ämnen

Två nya ämnen har lagts till på EU:s kandidatförteckning över särskilt farliga ämnen. Ett av ämnena förs upp på listan efter förslag från Sverige.

EU:s kandidatförteckning är en lista över ämnen som kan ha allvarliga effekter på människors hälsa eller miljön. Ämnen på kandidatförteckningen omfattas av särskilda krav på information och anmälan enligt EU:s kemikalieförordning Reach. Ämnena kan också senare komma att omfattas av tillståndskrav.
Den 19 januari 2021 uppdaterade EU:s kemikaliemyndighet Echa kandidatförteckningen med två nya ämnen:

  • Bis(2-(2-metoxietoxi)etyl)eter, EC-nummer 205-594-7, CAS-nummer 143-24-8

Ämnet har förts upp på förteckningen på grund av att det är reproduktionstoxiskt.

  • Dioktyltenndilaurat, stannan, dioktyl-, bis(kokosacyloxi) derivat, och andra stannaner, dioktyl, bis(fettacyloxi) derivat, där C12 är den huvudsakliga kolkedjelängden av fettsyran,
    EC-nummer -, CAS-nummer –

Ämnesgruppen har förts upp på förteckningen på grund av att de är reproduktionstoxiska. Ämnena har förts upp efter förslag från Sverige.

Vad innebär det att ett ämne finns upptaget på kandidatförteckningen?

När ett ämne har tagits upp på kandidatförteckningen ställer det vissa krav på företag som tillverkar, importerar eller använder ämnet. Om ämnet ingår i en vara ska leverantören av varan informera om detta och i vissa fall även gör en anmälan till Echa om i vilken typ av vara ämnet ingår. Konsumenter har på begäran rätt att få motsvarande information kostnadsfritt inom 45 dagar från begäran.

När förs ämnen upp på listan?

Identifieringen av ämnen som kan komma att tas upp i kandidatförteckningen är en kontinuerlig process, vilket innebär att nya ämnen förs upp successivt. Echas mål är att föra upp nya ämnen på förteckningen två gånger per år. Kandidatförteckningen innehåller nu 211 poster.

Här finns kandidatförteckningen med exempel på användning för de olika ämnena Länk till annan webbplats.

Här finns den rättsligt gällande versionen av kandidatförteckningen Länk till annan webbplats.

Läs mer om kandidatförteckningen över särskilt farliga ämnen

Läs mer om de två nya ämnena på kandidatförteckningen på den europeiska kemikaliemyndigheten Echas webbplats (på engelska) Länk till annan webbplats.

För mer information, kontakta gärna:

Kemikalieinspektionens presstjänst, 08-519 41 200, press@kemi.se
Kemikalieinspektionens upplysningstjänst Fråga Kemikalieinspektionen