Europeiskt tillsynsprojekt hittade brister i registrering av ämnen

En granskning av nästan 1 200 kemiska ämnen som europeiska myndigheter har gjort visar på brister i registreringen av 15 procent av ämnena. Enligt Reach-förordningen ska ämnen som tillverkas eller importeras i mängder om minst ett ton registreras hos EU:s kemikaliemyndighet Echa.

I tillsynsprojektet, som genomfördes av Forum för tillsyn under Echa, deltog 28 länder och inspektörerna granskade hur väl företag följer reglerna om registrering i Reach-förordningen. Registrering av ämnen är obligatorisk för företag som tillverkar och importerar kemiska ämnen i minst ett ton per år, och innebär att de bland annat ska lämna uppgifter om ämnets egenskaper och information om hur ämnet kan användas på ett säkert sätt.

77 av ämnena, 6,5 procent, var inte registrerade överhuvudtaget. Projektet fann att 180 av ämnena, 15 procent, saknade någon del av den obligatoriska registreringen, till exempel en uppdaterad information om ämnets egenskaper och farobedömningar, korrekt mängd som ämnet tillverkas eller importeras i och eventuell användning som intermediär. En intermediär är ett ämne som tillverkas för och förbrukas eller används vid kemisk bearbetning för att omvandlas till ett annat ämne, och omfattas av vissa lättnader och villkor gällande registrering.

Kemikalieinspektionen deltog i tillsynsprojektet för Sveriges del och fann att inget ämne som kontrollerades i Sverige saknade registrering. 24 procent av de ämnen som Kemikalieinspektionen kontrollerade hade dock andra brister i registreringen som till exempel gällde företagens rutiner att hålla registreringen uppdaterad. De flesta av bristerna (14 procent) gällde företagens hantering av intermediär. Tillsynen på intermediärer gjordes tillsammans med länsstyrelserna och i nära samarbete med Naturvårdsverket.

Reach-förordningens regler om registrering

Den som är tillverkare eller importör ansvarar för att samla in information om egenskaper och användningar av de ämnen som tillverkas eller importeras i mängder om ett ton eller mer per år. Man måste även göra en bedömning av faror och möjliga risker med ämnet. Informationen lämnas till den europeiska kemikaliemyndigheten, Echa via ett registreringsunderlag. Där redovisas ämnets faror, en bedömning av riskerna med att använda ämnet och hur ämnet ska kunna användas på ett säkert sätt.

Kort om Reach

Läs mer om tillsynsprojektet på Echas webbplats (på engelska) Länk till annan webbplats.

För mer information, kontakta gärna:
Linnea Kanning, inspektör, 08-519 41 274
Barbro Sillrén, inspektör, 08-519 41 115
Kemikalieinspektionens presstjänst, 08-519 41 200, press@kemi.se
Kemikalieinspektionens upplysningstjänst Fråga Kemikalieinspektionen