Kemikalieinspektionens långsiktiga arbete har tagit Sverige närmare en giftfri vardag

Satsningen på en handlingsplan för en giftfri vardag har lett till att Sverige är ett av de länder i EU som mest aktivt föreslår åtgärder mot hälso- och miljöfarliga ämnen. Inom handlingsplanen har Kemikalieinspektionen också arbetat för att reglera ämnen gruppvis och i dag ligger förslag om regleringar av tusentals ämnen på bordet. EU-kommissionens ”Kemikaliestrategi för hållbarhet på väg mot en Giftfri miljö” innehåller tydliga inslag av svenska ambitioner. Det framgår av slutredovisningen av uppdraget som Kemikalieinspektionen har överlämnat till regeringen.

– I arbetet med handlingsplanen för en giftfri vardag har vi nått betydande framgångar som ökar skyddet för hälsa och miljö. Jag är stolt över resultaten och effekterna av denna långsiktiga satsning. Samtidigt återstår mycket arbete, inte minst när det gäller att bidra till att genomföra åtgärderna i EU:s nya kemikaliestrategi, säger Per Ängquist generaldirektör på Kemikalieinspektionen.

Kemikalieinspektionens arbete med handlingsplanen för en giftfri vardag har pågått i ett decennium. År 2010 gav regeringen Kemikalieinspektionen i uppdrag att ta fram och genomföra en handlingsplan för en giftfri vardag. Den första programperioden löpte under 2011–2014. Uppdraget har därefter förlängts i två omgångar under perioderna 2015–2017 och 2018–2020.

Några övergripande resultat efter ett decennium med handlingsplanen för en giftfri vardag är:

  • Sverige är bland de länder i EU som tagit fram flest förslag på förbud och andra regleringar av farliga kemikalier jämfört med övriga länder inom EU – även om man jämför med länder med större befolkning. Genom Kemikalieinspektionens bidrag så har EU:s kemikalieregler genom åren gett ett allt starkare skydd för hälsa och miljö.
  • Kemikalieinspektionens arbete och synpunkter speglas i den kemikaliestrategi som EU-kommissionen presenterade i oktober 2020.
  • Kemikalieinspektionen har arbetat för att EU-reglerna ska inkludera begränsningar av hela grupper av ämnen. På EU:s bord ligger i dag förslag om att förbjuda drygt 1 000 allergiframkallande ämnen i kläder och skor och arbete pågår för minst 4 700 PFAS-ämnen.
  • Kemikalieinspektionen har i sin tillsyn sedan 2011 analyserat mer än 6 200 varor, såsom leksaker, smycken och elektronik. I och med detta har varor med farliga ämnen plockats bort från de svenska butikshyllorna och Sverige har blivit tongivande inom den europeiska tillsynssamverkan.
  • Fler farliga ämnen är nu utfasade eller begränsade på global nivå. Ett exempel är kvicksilver som nu är begränsat i hela livscykeln sedan Minamatakonventionen trädde ikraft 2017, vilket leder till global utfasning.

Uthålligt arbete på EU-nivå

Kemikalieinspektionen har också arbetat länge och aktivt för att en strategi för en giftfri miljö ska tas fram på EU-nivå. EU-kommissionen publicerade i oktober 2020 sin ”Kemikaliestrategi för hållbarhet På väg mot en giftfri miljö”. Strategin innehåller initiativ som ligger väl i linje med det svenska miljökvalitetsmålet Giftfri miljö och fokuserar på frågor där Kemikalieinspektionen och Sverige har varit drivande under lång tid. Det gäller åtgärder som rör hormonstörande ämnen, kontroll av farliga ämnen i varor och särskilt i varor som importeras till EU, kombinationseffekter och svårnedbrytbara kemikalier såsom PFAS.

Kemikalieinspektionen har aktivt bidragit till utvecklingen av flera viktiga områden inom EU:s kemikaliekontroll. Det rör bland annat förbättrat skydd mot exponering för hormonstörande ämnen och att kombinationseffekter ska beaktas i riskbedömningar. Kemikalieinspektionen har också tillsammans med andra medlemsländer tagit fram ett förslag till en EU-strategi för PFAS.

Konkreta resultat både på den internationella och den nationella arenan

Kemikalieinspektionen har arbetat såväl internationellt som nationellt inom ramen för handlingsplanen för giftfri vardag. I det internationella arbetet har Kemikalieinspektionen bland annat bidragit till utvecklingen av Stockholmskonventionen. Under 2018–2020 har myndigheten bidragit till arbetet med beslut om global utfasning av det högfluorerade ämnet PFOA. Ett annat viktigt beslut var att antalet undantag från gällande förbud om PFOS kraftigt reducerades.

I Sverige har Kemikalieinspektionen vidareutvecklat Prioriteringsguiden PRIO, som nylanserades i oktober 2020. Under det fortsatta samarbetet med stiftelsen Håll Sverige Rent har fyra filmer tagits fram och ett nytt undervisningsmaterial till såväl gymnasieskolan som till förskolan har utvecklats.

– Genom handlingsplanen för giftfri vardag har vi kunnat göra insatser som skapar långvarigt positiva effekter för både människors hälsa och för miljön. De positiva effekterna kommer att finnas kvar långt efter programperiodens slut, säger Amelie Pedersen, projektledare för slutredovisningen av regeringsuppdraget på Kemikalieinspektionen.

Läs mer om uppdraget

Läs Kemikalieinspektionens slutredovisning av handlingsplan för en giftfri vardag

För mer information, kontakta gärna:

Amelie Pedersen, projektledare för slutredovisningen av regeringsuppdraget, 08-519 41 244
Kemikalieinspektionens presstjänst, 08-519 41 200, press@kemi.se
E-postadresser till Kemikalieinspektionens medarbetare skrivs fornamn.efternamn@kemi.se