Några viktiga förbud och regler som träder i kraft 2021

Kemikalieinspektionen informerar om några av de kommande förbud och regeländringar som träder i kraft under 2021. Det gäller bland annat krav på att lämna giftinformation till Echa och förbud mot impregneringsmedlet TDFA i sprejprodukter som säljs till allmänheten.

Nedan följer ett urval av några viktiga förbud och regler som träder i kraft under 2021. Läs mer om gällande lagar och regler här.

 • Med start från och med den 1 januari 2021 gäller nya krav för den som importerar eller tillverkar farliga blandningar för vidare försäljning. De nya kraven framgår av bilaga VIII till CLP-förordningen och gäller vilka uppgifter som ska lämnas för giftinformation och på vilket sätt uppgifterna ska lämnas. Uppgifterna ska användas för medicinsk rådgivning vid olyckor med kemiska produkter och lämnas in till den europeiska kemikaliemyndigheten Echa.
  Mer information: Uppgifter till Giftinformationscentralen

 • Den 2 januari 2021 börjar ett förbud gälla mot impregneringsmedlet TDFA i sprejprodukter som säljs till allmänheten, eftersom det kan orsaka allvarliga akuta lungskador. Detta gäller om sprejen också innehåller organiska lösningsmedel. Yrkesmässiga användare ska få särskild information om riskerna med TDFA-produkter i märkning och säkerhetsdatablad. Syftet med begränsningen är att skydda allmänheten och att göra yrkesmässiga användare medvetna om riskerna med produkterna.
  Mer information: Aktuellt om begränsningar

 • Från och med 4 januari 2021 krävs tillstånd enligt Reach-förordningen för oktylfenoletoxilat och nonylfenoletoxilat. Tillstånd krävs både för användning och utsläppande på marknaden. Det finns vissa undantag.
  Mer information: Kommande slutdatum och sista ansökningsdatum för tillståndspliktiga ämnen

 • Från och med den 5 januari 2021 måste tillverkare, importörer och distributörer av varor anmäla förekomst av särskilt farliga ämnen som finns på kandidatförteckningen i varorna till den så kallade SCIP-databasen hos den europeiska kemikaliemyndigheten ECHA. Det gäller om halten av ämnet i varan är minst 0,1 viktprocent.
  Mer information: Kort om anmälan av ämnen i varor till SCIP-databasen

 • Den 3 februari 2021 kommer ett nytt förbud mot nonylfenoletoxilat i kläder och andra textilier som kan komma att tvättas i vatten om de innehåller mer än 0,01 viktprocent av ämnet. Nonylfenoletoxilat bryts ner till ett hormonstörande ämne i naturen och innebär oacceptabla risker för bland annat fisk.
  Mer information: Aktuellt om begränsningar

 • Den 20 maj 2021 införs strängare gränsvärden för innehåll av det cancerframkallande ämnet formaldehyd i leksaker. Dessutom kommer helt nya gränsvärden för hur mycket formaldehyd som får avges från leksaker av plast och trä. Strängare gränsvärden för hur mycket aluminium som får läcka från leksaker börjar också gälla 20 maj 2021.
  Mer information: Aktuella ändringar i leksaksdirektivet

 • Användning av ftalaterna DEHP, BBP, DBP och DIBP i medicintekniska produkter och övervaknings- och kontrollinstrument som räknas som elektronik förbjuds efter den 22 juli 2021. Gränsvärdet är 0,1 viktprocent i homogent material, till exempel mjuk plast. Ämnena förbjöds två år tidigare i övriga typer av elektronikvaror. Ftalater används ofta som mjukgörare i plast.
  Mer information: Kort om elektronikreglerna

För mer information, kontakta gärna:
Kemikalieinspektionens presstjänst, 08-519 41 200, press@kemi.se
Kemikalieinspektionens upplysningstjänst Fråga Kemikalieinspektionen