Kemikalieinspektionen har kartlagt farliga ämnen i vanliga varor

Sedan 2017 har Kemikalieinspektionen genomfört tio kartläggningar av ämnen som finns i vanliga varor och material så som plast, gummi, silikon, papper och papp. Genom kartläggningarna har myndigheten skapat ökad kunskap om var det förekommer farliga ämnen som ännu inte är begränsade inom EU. Kemikalieinspektionen har nu redovisat resultatet av kartläggningsuppdraget till regeringen.

Regeringen gav i december 2016 Kemikalieinspektionen i uppdrag att kartlägga förekomsten av farliga ämnen som ännu inte är begränsade i EU:s kemikalielagstiftning. Kunskapen om var farliga ämnen finns är viktig för myndigheternas arbete och för att förenkla för företagen i arbetet med att byta ut farliga ämnen vid utveckling av nya produkter.

– Tillgången till information om farliga ämnen i vanliga varor är sämre än hos till exempel kemiska produkter, där det finns farosymboler med information om giftighet och miljöfarlighet. Våra kartläggningar har gett större kunskap om vad vanliga varor innehåller och var det förekommer farliga ämnen som ännu inte är reglerade. I många fall har vi inte kunnat påvisa förekomst av farliga ämnen vilket också är ett viktigt resultat, säger Erik Gravenfors, strategisk rådgivare på Kemikalieinspektionen.

Stora mängder insamlad data ger grund för framtida arbete

Data från kartläggningarna har också använts av andra. Till exempel använder miljömärkningen Svanen data från kartläggningen som referens till nya kriterier för engångspåsar, slangar och tillbehör för medicinskt bruk och Toxikologiska rådet har initierat ett metodutvecklingsprojekt för att upptäcka potentiella kemikaliehot. En av utgångspunkterna för projektet är erfarenheter samt data från kartläggningsuppdraget.

– Att veta vad material och varor innehåller hjälper också företag som köper och säljer varor att ställa rätt kemikaliekrav på sina underleverantörer. Särskilt farliga ämnen ska ersättas med mindre farliga alternativ. Arbetet med ersättning, så kallad substitution, är dessutom innovationsdrivande och kan ge nya affärs- och exportmöjligheter för svenska företag som ligger långt framme inom miljöområdet, säger Erik Gravenfors.

Kemikalieinspektionen har uppdaterat PRIO-guiden med en helt ny sökmöjlighet, den så kallade materialmodulen, där man kan söka information om ämnens möjliga förekomst i olika material. Kartläggningsuppdraget är en viktig källa till materialmodulen och sammanställningen av data i en databas i kartläggningsarbetet har varit en förutsättning för att den nya sökmöjligheten har kunnat utvecklas. Samlad kunskap om farliga ämnen i material, såsom i PRIO, är ett viktigt verktyg för att ställa miljökrav vid inköp eller upphandling inom näringsliv och offentlig verksamhet.

Mer information

Kemikalieinspektionen har genomfört tio delprojekt inom ramen för uppdraget och löpande publicerat dessa i rapporter och PM på Kemikalieinspektionens webbplats. Delprojekten om textil samt om livsmedelsförpackningar kommer att färdigställas och publiceras i början av 2021. Förutom övergripande materialkartläggningar av bland annat papper och papp, gummi och silikon samt plaster gjordes även specifika kartläggningar av farliga ämnen i intimhygienprodukter och vissa produkter riktade till barn och ungdomar, till exempel barnsmink, nappar och klämleksaker.

Rapporterna från kartläggningarna publiceras på Kemikalieinspektionens webbplats

Läs Rapport 3/20: Regeringsuppdraget om kartläggning av farliga ämnen 2017 – 2020

För mer information, kontakta gärna:
Erik Gravenfors, strategisk rådgivare, 08-519 41 157
Kemikalieinspektionens presstjänst, 08-519 41 200, press@kemi.se
Kemikalieinspektionens upplysningstjänst Fråga Kemikalieinspektionen