Oklart om kemikalieskatten minskat användningen av farliga flamskyddsmedel i elektronik

Kemikalieinspektionen och Skatteverket har på uppdrag av regeringen gemensamt utvärderat skatten på farliga kemikalier i elektronik. Utvärderingen har inte kunnat fastställa att förekomsten av klor, brom och fosfor i flamskyddsmedel har minskat i elektronikvaror eller i människors hemmiljö till följd av skatten. Vissa företag har påbörjat ett substitutionsarbete delvis till följd av skatten men detta arbete befinner sig till stor del i ett tidigt skede. Utvärderingen pekar även ut brister som behöver åtgärdas om skatten ska få avsedd effekt.

I en rapport som har överlämnats till regeringen konstaterar Skatteverket och Kemikalieinspektionen att det finns skäl att se över skattens konstruktion när det gäller de grupper av ämnen som beskattas. Flamskyddsmedlen delas in i olika grupper som beskattas olika, beroende på om de är halogenerade (innehåller klor eller brom), fosforbaserade eller alternativa flamskyddsmedel. Klorerade och bromerade flamskyddsmedel har som grupp generellt egenskaper som gör att de bör betraktas som särskilt farliga och därför fasas ut. Fosforbaserade flamskyddsmedel uppvisar en större variation när det gäller farliga miljö- och hälsoegenskaper och bör därför ses över, enligt rapporten.

Det finns också otydligheter och felaktigheter i den bilaga till lagen, som används för att ge vägledning till de skattskyldiga vid beräkningen av hur mycket avdrag de kan göra baserat på flamskyddsmedlens innehåll av brom, klor och fosfor, samt om dessa är additivt eller reaktivt tillsatta. Det saknas även flera fosforbaserade ämnen i bilagan som används i elektronik idag.

De kemiska analyserna av elektronikvaror som Kemikalieinspektionen har genomfört visar inte på några statistiskt säkerställda förändringar av förekomsten av ämnena klor, brom och fosfor i flamskyddsmedel, som skatten syftar till att minska.

- Vissa företag uppger att skatten delvis varit substitutionsdrivande när det gäller ersättningen av farliga ämnen i flamskyddsmedel i elektronik. De flesta av dessa befinner sig i början av denna omställning och det är därför för tidigt att dra några slutsatser av detta arbete. Eftersom rapporten redovisar skattens kortsiktiga effekter är det troligt att vissa åtgärder, som till exempel företagens substitutionsdrivande arbete, ännu inte gett några synbara resultat och det är rimligt att anta att skatten kan få mer effekt på längre sikt, säger Erik Gravenfors, utredare på Kemikalieinspektionen.

Läs rapporten och mer information på Skatteverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Läs den engelska sammanfattningen på Skatteverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Bakgrund

Sedan den 1 juli 2017 tas en särskild kemikalieskatt ut på vissa elektronikvaror som tillverkas i Sverige eller förs in från ett annat land. Syftet med skatten är att minska förekomsten av farliga kemiska ämnen, framför allt flamskyddsmedel, i människors hemmiljö, samt att påverka användandet mot mer miljö- och hälsovänliga alternativ.

I den rapport som nu presenteras utvärderas skattens måluppfyllelse och effekter på kort sikt, det vill säga från skattens införande i juli 2017 till juli 2020. Eventuella behov av ändringar av skattens konstruktion rapporteras till regeringen i en separat rapport i mars 2021.

För mer information, kontakta gärna:
Erik Gravenfors, utredare, 08-519 41 157
Kemikalieinspektionens presstjänst, 08-519 41 200, press@kemi.se (för journalister)
Kemikalieinspektionens upplysningstjänst, Fråga Kemikalieinspektionen
Skatteverkets presstjänst, 010-5748960