Farliga ämnen i många importerade smycken

Kemikalieinspektionen har genomfört kontroller av smycken tillsammans med Tullverket. Tillsynsprojektet skedde inom ramen för en europeisk insats där 16 länder deltog med sina kemikaliemyndigheter och tullmyndigheter. Insatsen fann att en av fyra importerade varor i de deltagande länderna hade brister, så som att de innehöll farliga ämnen över gränsvärdet.

Detta var ett EU-gemensamt pilotprojekt genomfört inom ramen för den europeiska kemikaliemyndighetens, Echa, forum för informationsutbyte och verkställighet. Inspektörer och tulltjänstemän samarbetade för att granska importerade varor redan vid gränsen. För Sveriges del skedde tillsynen på Arlanda flygplats.

– Genom tidigare tillsynsprojekt vet vi att varor som importeras från länder utanför EU ofta har brister, till exempel att de innehåller farliga ämnen över gränsvärdena eller att de saknar korrekt märkning. Samarbetet med Tullverket är därför väldigt värdefullt när det kommer till tillsyn av importerade varor, säger Marcus Hagberg, projektledare för det svenska deltagandet.

I Sverige kontrollerade Kemikalieinspektionen om 240 smycken av olika typer innehöll särskilt farliga ämnen, bland annat bly och kadmium. I 23 procent av fallen upptäcktes brister. I de fall man hittade ämnena i halter över de tillåtna gränsvärdena stoppades hela försändelsen med samma sorts smycken. Sammanlagt stoppades därför 600 smycken med otillåtna halter av bly och kadmium. Kemikalieinspektionen anmälde nio företag till miljöåklagare.

– Genom den gemensamma insatsen stoppades en hel del smycken och andra produkter som innehöll höga halter av farliga ämnen. Det syns inte på ett smycke att det innehåller för höga halter av till exempel bly därför är det viktigt att varorna stoppas innan de når konsumenterna, säger Per Holgersson, nationell specialist på Tullverket.

En av fyra varor hade brister

Totalt i det europeiska projektet kontrollerades 1 389 varor i 16 länder. 1 225 varorna granskades för att se om de innehöll otillåtna halter av kadmium, bly och nickel. Majoriteten av dessa var smycken. En mindre del av kontrollerna gällde märkning av kemiska produkter. I den kontrollen medverkade inte Sverige. Sammanlagt fann myndigheterna i de olika länderna att en av fyra varor hade någon form av brist som bryter mot EU:s regler om kemikaliekontroll. Den vanligaste bristen var otillåtna halter av kadmium och bly i smycken.

Nästan tre fjärdedelar av varorna med funna brister (74 %) kom från något av länderna Kina, Förenade Arabemiraten, Indien, Thailand, Nordmakedonien eller Madagaskar.

– Internet gör det lätt att komma i kontakt med leverantörer eller webbutiker i länder utanför EU, men tänk på att det är du som importör som ansvarar för att uppfyller kraven i reglerna. Både som företagare och konsument är det viktigt att ställa kemikaliekrav på sina leverantörer, säger Marcus Hagberg.

Läs mer om vad som gäller för importörer på Kemikalieinspektionens vägledning till företag Länk till annan webbplats.

Läs mer om tillsynsprojektet och de europeiska resultaten på Echas webbplats Länk till annan webbplats.

Läs rapporten från den svenska tillsynen (Tillsyn 13/20) , 793.6 kB.

Bly är ett giftigt ämne som kan skada nervsystemet och påverka förmågan till inlärning. Foster och barn är särskilt känsliga. Hälsorisker med varorna uppstår dock främst om någon suger på eller skulle råka svälja varorna.

Kadmium stannar kvar i kroppen under lång tid och lagras framför allt i njurarna, vilket gör att njurfunktionen kan skadas om man får i sig för mycket kadmium under en längre tid. Kadmium kan också vara cancerframkallande och ge benskörhet.

Nickel är en metall som används i bland annat verktyg och smycken. Nickel kan ge kontaktallergi. Det finns regler för hur mycket nickel olika varor får släppa ifrån sig.

För mer information, kontakta gärna:

Marcus Hagberg, inspektör, 08-519 41 159
Henrik Hedlund, strategisk rådgivare, 08-519 41 334
Kemikalieinspektionens presstjänst, 08-519 41 200, press@kemi.se
Kemikalieinspektionens upplysningstjänst Fråga Kemikalieinspektionen
Tullverkets presstjänst, 0771–450 590