Positivt med skatt, men mer analys behövs

Kemikalieinspektionen har lämnat in ett remissvar till regeringen om betänkandet Skatt på modet (SOU 2020:20), som föreslår en skatt på kemikalier i kläder och skor med syftet att minska förekomsten av eller risken för exponering och spridning av särskilt miljö- och hälsofarliga ämnen. Kemikalieinspektionen är generellt positiva till en liknande skatt, men bedömer att förslaget behöver mer analys.

Vilken är den viktigaste punkten i Kemikalieinspektionens remissvar?

- Det viktigaste är att vi generellt sett är positiva till ekonomiska styrmedel, så som skatt, som komplement i väntan på en bindande lagstiftning. Särskilt vid direktimport av varor från länder utanför EU kan skatt bidra till utfasning av särskilt farliga ämnen i varor som når svenska konsumenter. Vi tycker dock att det huvudsakliga verktyget för att fasa ut särskilt farliga ämnen fortsatt ska vara genom EU-lagstiftning, säger Emma Westerholm, utredare på Kemikalieinspektionen.

- Vi bedömer däremot att utredningen brister i flera avgörande punkter, vilket gör att vi inte kan stödja förslaget i sin nuvarande utformning.

På vilka punkter brister utredningen i sitt förslag?

- Bland annat så saknas det en fullständig analys av problemets omfattning - hur stort problemet med skadliga kemikalier i kläder och skor egentligen är. Utredningen har inte haft i uppdrag att göra en analys, men vi menar att det hade behövts en sådan för att få aktuella uppgifter. Utredningens resonemang är baserad på ett antal studier som är utförda för flera år sedan och inriktade på ämnen som sedan dess helt eller delvis har begränsats på EU-nivå. Det är alltså oklart hur omfattande problemet är och i vilken utsträckning förslaget kan bidra till en lösning.

- Vi ser också otydligheter med de ämnen som den föreslagna skatten tar sikte på. Urvalet av ämnen som enligt förslaget ska omfattas av en skatt baseras på enstaka kartläggningar och rapporter. Detta innebär att det sannolikt kan förekomma särskilt farliga ämnen i kläder och skor som inte kommer att omfattas av skatten. Det medför även en risk för falsk substitution, det vill säga att företagen ersätter ett skattepliktigt ämne med ett annat ämne som har liknande problematiska egensaker.

Angående substitution skriver Kemikalieinspektionen i remissvaret att förslaget kan motverka syftet med skatten. Hur då?

- Syftet är att minska förekomsten av eller risken för exponering och spridning av miljö- och hälsofarliga ämnen. Det föreslås möjlighet till avdrag på upp till 95 % av skatten för varor som inte innehåller de ämnen som omfattas. Men eftersom fullständigt avdrag inte är möjligt kan det i praktiken betyda att skatten ses som en textilskatt och inte en kemikalieskatt. Vi ser en risk med att de företag som aktivt arbetar med att byta ut skadliga ämnen ändå kommer att behöva betala skatten, vilket kan påverka motivationen till utfasningsarbetet.

Läs hela remissvaret , 181.9 kB.

Betänkandet Skatt på modet (SOU 2020:20) Länk till annan webbplats.

För mer information, kontakta gärna:
Emma Westerholm, utredare, 08-519 41 249
Kemikalieinspektionens presstjänst, 08-519 41 200, press@kemi.se (för journalister)
Kemikalieinspektionens upplysningstjänst Fråga Kemikalieinspektionen