Slutreplik: Kemikalieinspektionens uppdrag är bredare än tillsyn

Att fasa ut särskilt farliga ämnen är viktigt för att nå miljökvalitetsmålet Giftfri miljö. Kemikalieinspektionen kommer fortsätta att arbeta brett enligt vårt uppdrag för att minska riskerna för hälsa och miljö, skriver generaldirektören Per Ängquist i en slutreplik i Altinget.

Kristina Neimert Carne på Ikem lyfter förtjänstfullt fram det arbete som företagen gör i sin produktutveckling för att bland annat minska miljöpåverkan av kemikalier. Det är också välkommet att se ett gemensamt engagemang för en cirkulär ekonomi och Kemikalieinspektionen delar uppfattningen att tillsynen av varor som importeras till EU behöver utvecklas.

Företagen är en nyckelaktör i det viktiga arbetet för att nå riksdagens mål om Giftfri miljö och Kemikalieinspektionen uppmärksammar och uppmuntrar detta arbete.

Ett bredare uppdrag

Vårt uppdrag är bredare än att bedriva tillsyn. Enligt vår instruktion från regeringen ska vi verka för att de miljökvalitetsmål som riksdagen beslutat nås och föreslå åtgärder för miljöarbetets utveckling.

Kemikalieinspektionen ska bland annat delta i samarbetet inom EU, följa utvecklingen i miljön och hålla regeringen informerad, samt informera, stödja och samverka med företag om kemiska produkter, kemikaliesäkerhet och gällande lagar och regler. Dessutom ska vi bidra med kunskap för att främja forsknings- och utvecklingssamarbete som har särskild betydelse för att kunna nå miljökvalitetsmålet Giftfri miljö.

Utfasning av farliga ämnen

Riskbedömningar av farliga kemiska ämnen är något som vi gör dagligdags i vårt arbete. Vi arbetar också med substitution, vilket bland annat har sin grund i miljöbalken – vi uppmuntrar företagen att prioritera och byta ut farliga ämnen i sina varor och produkter mot ämnen som är mindre farliga och har en mindre hälso- och miljöpåverkan. I oktober nylanserar vi vår prioriteringsguide Prio som hjälper företag – stora som små – att göra detta.

Utfasning av särskilt farliga ämnen är nödvändigt för att förebygga miljö- och hälsoproblem. En mängd långlivade organiska ämnen har fått en omfattande spridning i miljön. De kommer att finnas kvar under lång tid framöver eftersom de är så svårnedbrytbara.

Flera av dessa miljöförorenande ämnen ansamlas även i djur och människor, där halter exempelvis kan hittas i modersmjölk och blod. Ett aktuellt exempel är att den europeiska livsmedelssäkerhetsmyndigheten Efsa vill sänka gränsvärdet för PFAS-ämnen i livsmedel och dricksvatten. Anledningen är bland annat att PFAS bedöms störa immunsystemets förmåga att svara på vaccin.

Vi fortsätter arbeta brett

Att fasa ut särskilt farliga ämnen är viktigt för att nå miljökvalitetsmålet Giftfri miljö. Kemikalieinspektionen är en av flera myndigheter som har ansvar för att arbeta för att nå det målet. Men för att vi ska kunna nå målet krävs beslut och åtgärder på global nivå, i EU och i Sverige.

Många aktörer i samhället behöver bidra: Kommuner och regioner, myndigheter och politiker, enskilda människor och företag. Från Kemikalieinspektionen kommer vi fortsätta att arbeta brett enligt vårt uppdrag för att minska riskerna för hälsa och miljö.

Slutrepliken är publicerad på Altingets webbplats den 22 september 2020.

Läs slutrepliken på Altingets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

 

För mer information, kontakta gärna:
Kemikalieinspektionens presstjänst, 08-519 41 200, press@kemi.se
Kemikalieinspektionens upplysningstjänst Fråga Kemikalieinspektionen Länk till annan webbplats.
E-postadresser till Kemikalieinspektionens medarbetare skrivs fornamn.efternamn@kemi.se