Årets uppföljning: EU-samarbete nyckeln för giftfri miljö

Halterna av flera särskilt farliga ämnen minskar tack vare regelutveckling inom EU. Det visar Kemikalieinspektionens årliga uppföljning av miljökvalitetsmålet Giftfri miljö. Samtidigt ger ökad kemikalie- och varuproduktion en ökad diffus spridning av farliga ämnen, vilket motverkar målet.

– Samarbete både inom EU och globalt, är nyckeln för att uppnå en giftfri miljö, säger Kemikalieinspektionens generaldirektör Per Ängquist.

Naturvårdsverket överlämnade den 31 mars den årliga uppföljningen av miljömålen till regeringen. Kemikalieinspektionen har bidragit till uppföljningen när det gäller miljökvalitetsmålet Giftfri miljö och etappmålen för farliga ämnen.
I uppföljningen fastslår Kemikalieinspektionen att betydande framsteg har gjorts även om målet om en giftfri miljö inte nås under 2020. Målet kommer heller inte att kunna nås med befintliga och beslutade åtgärder och styrmedel. För att nå målet bedömer myndigheten att insatser inom tre områden bör stå i fokus:

  • Användningen av särskilt farliga ämnen upphör i alla användningar. Upphör användningen av dessa så förebyggs allvarliga skador på människor, djur och växter, skador som kan ge effekter under lång tid och med stor spridning.
  • Giftfria varor för en cirkulär ekonomi. Varor och material måste vara giftfria från början för att en cirkulär ekonomi med minska möjliga inverkan på människors hälsa och på miljön ska bli verklighet.
  • Den samlade exponeringen för farliga ämnen minskar. Den samlade exponeringen behöver minska under en människas hela liv, genom generationerna, för att skydda barns och ungdomars utveckling.

EU-samarbete bakom flera viktiga initiativ

I uppföljningen lyfter Kemikalieinspektionen de resultat som uppnåtts under 2019 i arbetet med miljökvalitetsmålet Giftfri miljö. Sverige har till exempel under 2019 tagit initiativ till och lett arbetet med att utforma ett förslag till EU-strategi för PFAS. Arbetet har utförts tillsammans med andra medlemsländer. Förslaget bygger på två huvudprinciper, där den ena är att alla PFAS (ca 4 700 ämnen) ska hanteras och bedömas på gruppnivå. Syftet med det är att undvika substitution från ett PFAS till ett annat, något som idag är vanligt förekommande.

EU:s kemikalielagstiftning är ett viktigt verktyg. Under 2019 har till exempel strängare begränsningar för farliga ämnen införts i leksakslagstiftning och för försäljning av impregneringsmedel med vissa högfluorerade ämnen.

Den EU-gemensamma tillsynen har också stärkts på flera områden under året. Tillsyn av internet-handel har varit ett fokus både nationellt och inom EU, där bland annat en gemensam utbildning för inspektörer har genomförts, och flera EU-gemensamma tillsynsprojekt har genomförts och planeras för kommande år.

Även i Sverige har det skett mycket arbete under 2019. Kemikalieinspektionen stödjer Substitutionscentrum, som hjälper företag och offentliga verksamheter att byta ut farliga kemikalier i sina varor och tjänster. Under 2019 har centrumet bland annat tagit fram stödmaterial med mallar för kartläggning av varors kemiska innehåll och för kontakt med underleverantörer.

Miljökvalitetsmålet giftfri miljö bidrar också tydligt till nio av FN:s 17 globala hållbarhetsmål. Det gäller bland annat de globala målen om hållbar konsumtion och produktion, rent vatten och sanitet samt ekosystem och biologisk mångfald.

– Även om vi inte nått målet till 2020 så har vi under det senaste året tagit viktiga steg i rätt riktning. För att lyckas är det avgörande att vi fortsätter att arbeta tillsammans med andra aktörer både i Sverige och i världen, säger Per Ängquist.

Läs hela rapporten Länk till annan webbplats.

För mer information, kontakta gärna:
Amelie Pedersen, projektledare, 08-519 41 244
Kemikalieinspektionens presstjänst, 08-519 41 200, press@kemi.se
E-postadresser till Kemikalieinspektionens medarbetare skrivs fornamn.efternamn@kemi.se