Kemikalieinspektionen föreslår strategi och nya etappmål för farliga ämnen till 2030

Isabella Lövin och Per Ängquist skakar hand.

Kemikalieinspektionens generaldirektör Per Ängquist överlämnade i går rapporten "Giftfritt från början" till miljö- och klimatminister Isabella Lövin när hon besökte myndigheten i Sundbyberg. Foto: Björn Isaksson

Kemikalieinspektionen har i går överlämnat förslag till strategi och tre nya etappmål för farliga ämnen till regeringen. Förslagen är inriktade på att förebygga skadliga effekter på människor och miljö, och ska bidra till att stärka arbetet för att uppnå riksdagens miljömål och de globala målen för hållbar utveckling. Enligt förslaget till regeringen ska målen vara uppnådda 2030.

– En cirkulär ekonomi kräver att varor och material är giftfria redan från början. De mest problematiska kemikalierna ska inte användas alls och den samlade mängden farliga ämnen som människor och miljö utsätts för behöver minska, säger Per Ängquist, generaldirektör för Kemikalieinspektionen.

Kemikalieinspektionen fokuserar i strategin på att öka skyddet för hälsa och miljö i den europeiska kemikalielagstiftningen och att stärka de globala styrmedlen så att särskilt farliga ämnen även ska fasas ut globalt. Sverige är ett av EU:s mest aktiva medlemsländer inom kemikalieområdet. Etappmålen och strategin är viktiga för Sveriges prioriteringar i EU-arbetet och för att utveckla och genomföra EU:s kemikalielagstiftning. Till exempel föreslår myndigheten att Sverige ska verka för att kombinationseffekter av kemikalier ska hanteras i regelverken och att en ökad samordning ska ske av olika regelverk, så att ett och samma ämne snabbare kan begränsas i alla användningsområden. Kemikalieinspektionen föreslår också att en innovationsagenda för Giftfri miljö ska tas fram för satsningar inom områden där det är extra viktigt att få fram bättre alternativ.

De nya etappmål som Kemikalieinspektionen föreslår är:

  • Fasa ut särskilt farliga ämnen. Användningen av särskilt farliga ämnen har upphört så långt som möjligt, genom att beslut om utfasning av ämnena finns för alla användningsområden, senast 2030.
  • Giftfri cirkulär ekonomi. Varor är designade för giftfria och resurseffektiva kretslopp senast 2030. Kraven är höga och likvärdiga för nyproducerade och återvunna material. Kunskap och information om ingående ämnens egenskaper är tillgänglig oavsett i vilket land tillverkningen sker.
  • Minska den samlade exponeringen. Barns utveckling och den biologiska mångfalden skyddas genom att den samlade exponeringen för farliga ämnen har minskat väsentligt, senast 2030.

Kemikalieinspektionen konstaterar i rapporten att kemikalier behövs för produktionen av material och varor, men att användningen av farliga ämnen kan orsaka skador på människors hälsa, barns utveckling och den biologiska mångfalden. Kemikalieanvändningen kan också leda till höga samhällskostnader för sjukdomar och sanering av föroreningar. Strategiska insatser mot farliga ämnen är nödvändiga för att kunna nå generationsmålet, flera av miljökvalitetsmålen och de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

– Det behövs en gemensam ambitionsnivå och riktning som visar vägen för alla aktörer som behöver bidra till en giftfri miljö och en hållbar utveckling. Att fortsätta utveckla och genomföra EU:s kemikalielagstiftning är en av Kemikalieinspektionens högst prioriterade frågor. Syftet med våra förslag är att förebygga skador på människor och miljö och att minska kostnaderna för samhället, säger Per Ängquist.

Fakta om det svenska miljömålssystemet

Det svenska miljömålssystemet har beslutats av riksdagen och består av ett generationsmål, sexton miljökvalitetsmål och etappmål. De nuvarande etappmålen för farliga ämnen löper ut i år. Kemikalieinspektionen har tagit fram förslag till tre nya etappmål som ska vara uppnådda till 2030. Målen presenteras tillsammans med förslag till strategier och insatser i en rapport som Kemikalieinspektionen nyligen har överlämnat till regeringen.

Läs mer om Sveriges miljömål Länk till annan webbplats.

Fakta om särskilt farliga ämnen

Särskilt farliga ämnen har någon av egenskaperna: hormonstörande; mycket svårnedbrytbar och ansamlas i hög grad i levande organismer; svårnedbrytbar, ansamlas i levande organismer och toxisk; cancerframkallande; förändrar arvsmassan; påverkar fortplantningen; kraftigt allergiframkallande; ämnen med jämförbar allvarlighetsgrad t.ex. högfluorerade ämnen samt kvicksilver, kadmium och bly.

Läs rapporten Giftfritt från början – underlag till regeringen med förslag på strategi och nya etappmål för farliga ämnen till 2030 (PDF 3710 kB) , 3.7 MB.

För mer information, kontakta gärna:

Petra Ekblom, strategisk rådgivare, 08-519 41 372
Kemikalieinspektionens presstjänst, 08-519 41 200, press@kemi.se
Kemikalieinspektionens upplysningstjänst Fråga Kemikalieinspektionen Länk till annan webbplats.
E-postadresser till Kemikalieinspektionens medarbetare skrivs fornamn.efternamn@kemi.se