Kemikalieinspektionen beviljar dispens för användning av växtskyddsmedel mot granbarkborren

Kemikalieinspektionen beviljar dispens från kravet på produktgodkännande för växtskyddsmedlet Typosan P306. Medlet används i kombination med fällor för att bekämpa granbarkborrar i skogsbruket. Dispensen gäller från den 15 april till den 13 augusti i hela Götaland och Svealand.

Angreppen och förökningen av granbarkborren har ökat under 2019 jämfört med 2018, och har orsakat omfattade skador på skogsbruket. Enligt siffror från Skogsstyrelsen har granbarkborren orsakat skador på närmare 7 miljoner kubikmeter skog, motsvarade ett värde på 3 miljarder kronor. Angreppen bedöms inte minska under 2020.

– Utifrån information om angreppen bedömer Kemikalieinspektionen att det finns en fara för skogsproduktionen eftersom angreppen gör att träden dör. Andra medel eller metoder att bekämpa angreppen av granbarkborre finns inte, säger Björn Isaksson, agronom på Kemikalieinspektionen.

Växtskyddsmedlet Typosan P306 har ingen bekämpningseffekt i sig själv, utan fungerar endast som lockämne (feromon) för granbarkborre. Bekämpningseffekten nås i kombination genom att granbarkborrarna lockas till fällor av olika slag.

Behandling med Typosan P306 får göras i Götaland och Svealand eller i de bekämpningsområden som fastställts av Skogsstyrelsen. Kemikalieinspektionen föreskriver att skyddshandskar ska användas vid hantering av produkten.

Växtskyddsmedlet Chalcosan avslås dispens

Kemikalieinspektionen tog också emot en dispensansökan för växtskyddsmedlet Chalcosan, vilken myndigheten avslår. Produkten Chalcosan innehåller ett feromon som är artspecifikt för 6-tandad barkborre (Pityogenes chalcographus). Den 6-tandade barkborren förekommer i stor omfattning över granens hela utbredningsområde. Skador orsakade av 6-tandad barkborre på levande gran är trots utbredningen mycket ovanliga och förväntas inte i år. Det finns därför inget behov av att använda Chalcosan.

Kemikalieinspektionens beslut (PDF 210 kB) , 209.3 kB.

Information: Dispens från krav om godkännande

Ett växtskyddsmedel får endast släppas ut på marknaden och användas om det har produktgodkänts i den berörda medlemsstaten enligt artikel 28 i förordning (EG) nr 1107/2009. Kemikalieinspektionen får dock i särskilda fall ge dispens från kravet på godkännande och tillåta att ett växtskyddsmedel, under högst 120 dagar, släpps ut på marknaden för begränsad och kontrollerad användning, om en sådan åtgärd framstår som nödvändig på grund av en fara som inte kan avvärjas på något annat rimligt sätt. Detta framgår av artikel 53 i förordningen.

För mer information, kontakta gärna:

Björn Isaksson, agronom, 08-519 41 207
Kemikalieinspektionens presstjänst, 08-519 41 200, press@kemi.se
Kemikalieinspektionens upplysningstjänst Fråga Kemikalieinspektionen Länk till annan webbplats.
E-postadresser till Kemikalieinspektionens medarbetare skrivs fornamn.efternamn@kemi.se